Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 21/04/09

 sucidiolucrecia

 

 Y comenzamos por las fuentes primordiales para conocer quién era Lucrecia y por qué causa ha pasado a la historia como prototipo de la mujer violada que, no pudiendo soportar esa deshonra, se suicida.

Esas fuentes son Dionisio de Halicarnaso y su Antigüedades Romanas (libro IV, 64-67) y  Tito Livio y, en concreto, los capítulos 57 y 58 del Libro I de Ab Urbe Condita.

 

Primero Dionisio:

 

 

μν ον Κολλατνος π στρατοπδου ττε ν τγχανεν, δ συνοικοσα ατ γυν Ρωμαα, Λουκρητου θυγτηρ νδρς πιφανος, ξνιζεν ατν ς συγγεν το νδρς πολλ προθυμ  τε καὶ φιλοφροσύνῃ. ταύτην τὴν γυναῖκα καλλίστην οὖσαν τῶν ἐν ῾Ρώμῃ γυναικῶν καὶ σωφρονεστάτην ἐπεχείρησεν Σέξτος διαφθεῖραι, παλαίτερον μὲν ἔτι εἰργόμενος, ὁπότε κατάγοιτο παρὰ τῷ συγγενεῖ, τότε δὲ καιρὸν ἁρμόττοντα οἰόμενος ἔχειν. ὡς δὲ μετὰ τὸ δεῖπνον ἀπῆλθε κοιμησόμενος ἐπισχὼν τῆς νυκτὸς πολὺ μέρος, ἐπειδὴ καθεύδειν ἅπαντας ἐνόμιζεν, ἀναστὰς ἧκεν ἐπὶ τὸ δωμάτιον, ἐν τὴν Λουκρητίαν ᾔδει καθεύδουσαν, καὶ λαθὼν τοὺς παρὰ ταῖς θύραις τοῦ δωματίου κοιμωμένους εἰσέρχεται ξίφος ἔχων.

 

Colatino estaba casualmente en el campamento, pero su mujer, que era una mujer romana, la hija de Lucrecio, un hombre distinguido, lo (a Sexto Tarquinio) recibió en casa, como pariente de su marido, con gran cordialidad y simpatía. A esta matrona que era la más bella y la más virtuosa de las mujeres de Roma Sexto (Tarquinio) la intentó seducir, deseo que ya hacía tiempo que abrigaba, cada vez que visitaba a su pariente, y pensó que entonces tenía una magnífica oportunidad. Y cuando, después de la cena, marchó a dormir, esperó una gran parte de la noche y, cuando consideró que todos dormían, se levantó y fue a al habitación en la que sabía que Lucrecia dormía y pasando inadvertido a los esclavos que dormían junto a la puerta de la habitación, entró espada en mano.

 

᾿Επιστὰς δὲ τῇ κλίνῃ διεγερθείσης ἅμα τῷ συνεῖναι τὸν ψόφον τῆς γυναικὸς καὶ πυνθανομένης, ὅστις εἴη, φράσας τοὔνομα σιωπᾶν ἐκέλευε καὶ μένειν ἐν τῷ δωματίῳ σφάξειν αὐτὴν ἀπειλήσας, ἐὰν ἐπιχειρήσῃ φεύγειν βοᾶν. τούτῳ καταπληξάμενος τῷ τρόπῳ τὴν ἄνθρωπον αἱρέσεις αὐτῇ δύο προὔτεινεν, ὧν ποτέραν αὐτὴ προῃρεῖτο λαβεῖν ἠξίου, θάνατον μεταἰσχύνης βίον μετεὐδαιμονίας. Εἰ μὲν γὰρ ὑπομενεῖς, ἔφη, χαρίσασθαί μοι, γυναῖκά σε ποιήσομαι καὶ βασιλεύσεις σὺν ἐμοὶ νῦν μὲν ἧς πατήρ μοι ἔδωκε πόλεως, μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ῾Ρωμαίων τε καὶ Λατίνων καὶ Τυρρηνῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσων ἐκεῖνος ἄρχει. ἐγὼ γὰρ οἶδ‘, ὅτι παραλήψομαι τὴν τοῦ πατρὸς βασιλείαν, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, τῶν υἱῶν αὐτοῦ πρεσβύτατος ὤν. ὅσα δὑπάρχει τοῖς βασιλεῦσιν ἀγαθά, ὧν ἁπάντων ἔσῃ σὺν ἐμοὶ κυρία, τί δεῖ σε καλῶς ἐπισταμένην διδάσκειν; εἰ δἀντιπράττειν ἐπιχειρήσεις σώζειν βουλομένη τὸ σῶφρον, ἀποκτενῶ σε καὶ τῶν θεραπόντων ἐπικατασφάξας ἕνα θήσω τὰ σώματα ὑμῶν ἅμα καὶ φήσω κατειληφὼς ἀσχημονοῦσάν σε μετὰ τοῦ δούλου τετιμωρῆσθαι τὴν τοῦ συγγενοῦς ὕβριν μετερχόμενος, ὥσταἰσχρὰν καὶ ἐπονείδιστόν σου γενέσθαι τὴν τελευτὴν καὶ μηδὲ ταφῆς τὸ σῶμά σου τυχεῖν μηδἄλλου τῶν νομίμων μηδενός. ῾Ως δὲ πολὺς ἦν ἀπειλῶν θἅμα καὶ ἀντιβολῶν καὶ διομνύμενος ἀληθεύειν τῶν λεγομένων ἑκάτερον, εἰς ἀνάγκην ἦλθεν Λουκρητία φοβηθεῖσα τὴν περὶ τὸν θάνατον ἀσχημοσύνην εἶξαί τε καὶ περιιδεῖν αὐτὸν προῃρεῖτο διαπραξάμενον.

 

lucrecia1804barcelonalonjadecomercio1

 

 Y al colocarse junto al lecho y despertarse la mujer por haber oído el ruido y preguntarle quién era, le dijo su nombre y le ordenó que guardara silencio y permaneciera en la habitación, amenazándola con matarla, si intentaba huir o gritar. Habiendo aterrorizado a la mujer de esta forma, le ofreció dos alternativas y le preguntaba cuál de las dos ella elegía: muerte con deshonor o vida con felicidad.

“Pues”, dijo él, “si tú consientes en satisfacerme, te haré mi esposa y reinarás conmigo ahora en la ciudad que mi padre me ha dado y, después de su muerte, lo harás de los romanos, los latinos, los tirrenios y todos los otros pueblos que él gobierna. Pues sé que recibiré el reino de mi padre, como es justo, ya que soy el mayor de sus hijos. Y cuantos bienes hay para los gobernantes, todos los cuales tú compartirás conmigo, ¿por qué tengo que informarte de ellos a ti que los conoces bien?

Y como fuera que él repitiera sus amenazas y sus súplicas y jurando que decía la verdad sobre cada una de sus palabras, Lucrecia por temor a la ignominia de la muerte con la que él la amenazaba se vio obligada a ceder y a permitir que él realizara lo que se había propuesto.

 

῾Ημέρας δὲ γενομένης μὲν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀπῄει πονηρὰν καὶ ὀλέθριον ἐπιθυμίαν ἐκπεπληρωκώς, δὲ Λουκρητία δεινῶς φέρουσα τὸ συμβεβηκὸς ὡς εἶχε τάχους ἐπιβᾶσα τῆς ἀπήνης εἰς ῾Ρώμην ᾤχετο, μέλαιναν ἐσθῆτα περιβαλομένη καὶ ξιφίδιόν τι  κρύπτουσα ὑπὸ τῇ στολῇ, οὔτε προσαγορεύουσα κατὰ τὰς συναντήσεις οὐδένα τῶν ἀσπαζομένων οὔτἀποκρινομένη τοῖς μαθεῖν βουλομένοις, τι πέπονθεν, ἀλλὰ σύννους καὶ κατηφὴς καὶ μεστοὺς ἔχουσα τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύων. ὡς δεἰς τὴν οἰκίαν εἰσῆλθε τοῦ πατρός·  ἔτυχον δὲ συγγενεῖς ὄντες τινὲς παραὐτῷ·  τῶν γονάτων αὐτοῦ λαβομένη καὶ περιπεσοῦσα τέως μὲν ἔκλαιε φωνὴν οὐδεμίαν προóεμένη, ἔπειτἀνιστάντος αὐτὴν τοῦ πατρὸς καὶ τί πέπονθεν ἀξιοῦντος λέγειν· ῾Ικέτις ἔφη γίνομαί σου πάτερ δεινὴν καὶ ἀνήκεστον ὑπομείνασα ὕβριν, τιμωρῆσαί μοι καὶ μὴ περιιδεῖν τὴν σεαυτοῦ θυγατέρα θανάτου χείρονα παθοῦσαν. Θαυμάσαντος δ’ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ τίς ὕβρικεν αὐτὴν καὶ ποδαπὴν ὕβριν ἀξιοῦντος λέγειν· ᾿Ακούσῃ τὰς ἐμάς, ἔφη, συμφοράς, ὦ πάτερ, οὐκ εἰς μακράν· χάρισαι δέ μοι ταύτην πρῶτον αἰτουμένῃ τὴν χάριν· κάλεσον ὅσους δύνασαι πλείστους φίλους τε καὶ συγγενεῖς, ἵνα παρ’ ἐμοῦ τῆς τὰ δεινὰ παθούσης ἀκούσωσι καὶ μὴ παρ’ ἑτέρων. ὅταν δὲ μάθῃς τὰς κατασχούσας αἰσχρὰς καὶ δεινὰς ἀνάγκας, βούλευσαι μετ’ αὐτῶν, ὅντινα τιμωρήσεις ἐμοί τε καὶ σεαυτῷ τρόπον καὶ μὴ πολὺν ποίει χρόνον τὸν διὰ μέσου.

 

 

lucrecia2

 

  Cuando se hizo de día, Sexto, habiendo satisfecho su cruel y funesta pasión, volvió al campamento al campamento. Pero Lucrecia, llevando con deshonor lo que había ocurrido, subió a su carruaje a toda prisa y marchó a Roma vestida con un traje negro y ocultando un cuchillo bajo la estola, sin decir una palabra a ninguna persona de las que la saludaban ni responder a los que deseaban saber qué le había ocurrido, sino que siguió pensativa y cabizbaja con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando llegó a la casa de su padre, donde se encontraban casualmente algunos de sus parientes  junto a él, se echó a sus pies y abrazando sus rodillas, lloró durante algún tiempo sin decir palabra. Después, cuando su padre la levantó y le preguntó que había ocurrido, dijo: “Vengo a ti como suplicante tras sufrir un ultraje terrible e insoportable y te pido que me vengues y que no pases por alto que tu propia hija ha sufrida algo peor que la muerte”. Cuando tanto su padre como todos los demás se sorprendieron y él le preguntó quién la había ultrajado y en qué forma, dijo ella: ”Oirás mis desgracias, padre, muy pronto, pero primero concédeme este favor que te pido. Convoca a cuantos amigos y parientes puedas, para que escuchen de mí, la víctima de actos terribles, y no de otros. Y cuando te enteres  de las  terribles y vergonzosas coacciones que he padecido, consulta con ellos de qué forma me vengarás a mí y a ti mismo, y no hagas que pase mucho tiempo”.

 

Ταχείᾳ δὲ καὶ κατεσπουδασμένῃ παρακλήσει τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν εἰς τὴν οἰκίαν συνελθόντων ὥσπερ ἠξίου, λέγει πρὸς αὐτοὺς ἅπαν τὸ πρᾶγμα  ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσα. καὶ μετὰ τοῦτἀσπασαμένη τὸν πατέρα καὶ πολλὰς λιτανείας ἐκείνου τε καὶ τῶν σὺν αὐτῷ παρόντων ποιησαμένη θεοῖς τε καὶ δαίμοσιν εὐξαμένη ταχεῖαν αὐτῇ δοῦναι τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βίου σπᾶται τὸ ξιφίδιον, κατέκρυπτεν ὑπὸ τοῖς πέπλοις, καὶ μίαν ἐνέγκασα διὰ τῶν στέρνων πληγὴν ἕως τῆς καρδίας ὠθεῖ [τὸ ξίφος.] κραυγῆς δὲ καὶ θρήνου καὶ τυπετοῦ γυναικείου τὴν οἰκίαν ὅλην κατασχόντος μὲν πατὴρ περιχυθεὶς τῷ σώματι περιέβαλλε καὶ ἀνεκαλεῖτο καὶ ὡς ἀνοίσουσαν ἐκ τοῦ τραύματος ἐτημελεῖτο, δἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ σπαίρουσα καὶ ψυχορραγοῦσα ἀποθνήσκει. τοῖς δὲ παροῦσι ῾Ρωμαίων οὕτω δεινὸν ἔδοξεν εἶναι καὶ ἐλεεινὸν τὸ πάθος, ὥστε μίαν ἁπάντων γενέσθαι φωνήν, ὡς μυριάκις αὐτοῖς κρεῖττον εἴη τεθνάναι περὶ τῆς ἐλευθερίας τοιαύτας ὕβρεις ὑπὸ τῶν τυράννων γενομένας περιορᾶν. ἦν δέ τις ἐν αὐτοῖς Πόπλιος Οὐαλέριος ἑνὸς τῶν ἅμα Τατίῳ παραγενομένων εἰς ῾Ρώμην Σαβίνων ἀπόγονος, δραστήριος ἀνὴρ καὶ φρόνιμος. οὗτος ἐπὶ στρατόπεδον ὑπαὐτῶν πέμπεται τῷ τἀνδρὶ τῆς Λουκρητίας τὰ συμβεβηκότα φράσων καὶ σὺν ἐκείνῳ πράξων ἀπόστασιν τοῦ στρατιωτικοῦ πλήθους ἀπὸ τῶν τυράννων. ἄρτι δαὐτῷ τὰς πύλας ἐξεληλυθότι συναντὰ κατὰ δαίμονα παραγινόμενος εἰς τὴν πόλιν Κολλατῖνος ἀπὸ στρατοπέδου, τῶν κατεσχηκότων τὴν οἰκίαν αὐτοῦ κακῶν οὐδὲν εἰδὼς καὶ σὺν αὐτῷ Λεύκιος ᾿Ιούνιος, Βροῦτος ἐπωνύμιον ἦν· εἴη δἀν ἐξερμηνευόμενος Βροῦτος εἰς τὴν ῾Ελληνικὴν διάλεκτον ἠλίθιος· ὑπὲρ οὗ μικρὰ προειπεῖν ἀναγκαῖον, ἐπειδὴ τοῦτον ἀποφαίνουσι ῾Ρωμαῖοι τῆς καταλύσεως τῶν τυράννων αἰτιώτατον γενέσθαι, τίς τἦν καὶ ἀπὸ τίνων καὶ διὰ τί τῆς ἐπωνυμίας ταύτης ἔτυχεν οὐδὲν αὐτῷ προσηκούσης.

 

 Cuando, en respuesta a su urgente y rápido llamamiento, los más prominentes hombres llegaron  a su casa como el pedía, ella les contó todo lo sucedido empezando por el principio. Entonces, después de abrazar a su padre y habiendo dirigido muchas súplicas a él y a los que con él estaban, suplicando a los dioses y a otras divinidades que le concedieran una rápida partida de esta vida, sacó el cuchillo que tenía oculto bajo los ropajes, lo colocó sobre su pecho y con un solo golpe perforó su corazón. La casa se llenó de lamentos y de gritos de mujeres que se golpeaban el pecho, y su padre, tomado su cuerpo en sus brazos, lo abrazó, y llamándola por su nombre una y otra vez, se dirigía a ella como si pudiera recobrarse de su herida, hasta que en sus brazos, jadeando y sin aliento, murió. Esta escena conmovió a los romanos que estaban presentes, hasta el punto que se produjo un solo grito de todos en el sentido de que preferían morir mil veces en defensa de su libertad que padecer tales ultrajes cometidos por los tiranos.

 

la-lucrecia-moribunda

 

Había entre ellos cierto hombre llamado Publio Valerio, un descendiente de uno de aquellos sabinos que llegaron a Roma con Tacio, bien dispuesto y prudente. Éste fue enviado por ellos al campamento para contar al marido de Lucrecia lo que había ocurrido y con él llevar a cabo una revuelta del ejército contra los tiranos. Aún no había llegado a la puerta cuando se topó con Colatino, que venía a la ciudad desde el campamento y no sabía nada de los males que habían ocurrido a su familia. Y con él venía Lucio Junio, de apodo Bruto, que traducido al griego significa “necio, torpe”. En relación a éste, puesto que los romanos dicen que él fue el principal causante de la expulsión de los tiranos, debo decir unas pocas palabras antes de continuar mi relato, para explicar quién era y de quién era descendiente y por qué motivo tenía este apodo, que en absoluto le hace justicia.

Read Full Post »