Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 7 de octubre de 2009

acteóncesar

 

Nuestro siguiente autor es Apolodoro que nos da dos motivos sobre la muerte de Acteón, el ya conocido de haber visto a Ártemis en su baño y uno nuevo, que aparece en otros autores: que Acteón pretendía a Sémele, la madre de Dioniso, amada por Zeus.

Αὐτονόης δὲ καὶ Ἀρισταίου παῖς Ἀκταίων ἐγένετο, ὃς τραφεὶς παρὰ Χείρωνι κυνηγὸς ἐδιδάχθη, καὶ ἔπειτα ὕστερον ἐν τῷ Κιθαιρῶνι κατεβρώθη ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν. καὶ τοῦτον ἐτελεύτησε τὸν τρόπον, ὡς μὲν Ἀκουσίλαος λέγει, μηνίσαντος τοῦ Διὸς ὅτι ἐμνηστεύσατο Σεμέλην, ὡς δὲ οἱ πλείονες, ὅτι τὴν Ἄρτεμιν λουομένην εἶδε καί φασι τὴν θεὸν παραχρῆμα αὐτοῦ τὴν μορφὴν εἰς ἔλαφον ἀλλάξαι, καὶ τοῖς ἑπομένοις αὐτῷ πεντήκοντα κυσὶν ἐμβαλεῖν λύσσαν, ὑφ’ ὧν κατὰ ἄγνοιαν ἐβρώθη. ἀπολομένου δὲ Ἀκταίωνος οἱ κύνες ἐπιζητοῦντες τὸν δεσπότην κατωρύοντο, καὶ ζήτησιν ποιούμενοι παρεγένοντο ἐπὶ τὸ τοῦ Χείρωνος ἄντρον, ὃς εἴδωλον κατεσκεύασεν Ἀκταίωνος, ὃ καὶ τὴν λύπην αὐτῶν ἔπαυσε

[τὰ ὀνόματα τῶν Ἀκταίωνος κυνῶν ἐκ τῶν …οὕτω δὴ νῦν καλὸν σῶμα περισταδόν, ἠύτε θῆρος, τοῦδε δάσαντο κύνες κρατεροί. πέλας † Ἄρκενα πρώτη…μετὰ ταύτην ἄλκιμα τέκνα, Λυγκεὺς καὶ Βαλίος πόδας αἰνετός, ἠδ’ Ἀμάρυνθος.— καὶ τούτους ὀνομαστὶ διηνεκέως κατέλεξε·καὶ τότε Ἀκταίων ἔθανεν Διὸς ἐννεσίῃσι.πρῶτοι γὰρ μέλαν αἷμα πίον σφετέροιο ἄνακτος Σπαρτός τ’ Ὤμαργός τε Βορῆς τ’ αἰψηροκέλευθος. οὗτοι δ’ Ἀκταίου πρῶτοι φάγον αἷμα τ’ ἔλαψαν. τοὺς δὲ μέτ’ ἄλλοι πάντες ἐπέσσυθεν ἐμμεμαῶτες.—… ἀργαλέων ὀδυνῶν ἄκος ἔμμεναι ἀνθρώποισιν]. 

(Apolodoro, Biblioteca Mitológica III, 4, 4)

 

De Autónoe y Aristeo nació un hijo, Acteón, que fue criado por Quirón y adiestrado en la caza, y acabó comido por sus propios perros en el Citerón. Según Acusilao murió de esta manera pues Zeus se había enfurecido con él por haber pretendido a Sémele, pero de acuerdo con la opinión general murió por haber visto a Ártemis bañándose; dicen que la diosa inmediatamente lo transformó en ciervo y volvió rabiosos a us cincuenta perros, que al desconocerlo lo devoraron. Muerto Acteón, los perros buscaron a su amo aullando lastimeramente y en la búsqueda llegaron hasta la cueva de Quirón, quien modeló una imagen de Acteón para calmar su pena.

[Los nombres de los perros de Acteón, de los… Así ahora, rodeando su hermoso cuerpo como el de un animal, los fuertes perros lo despedazaron. Cerca Árcena, la primera, … después de ella, la robusta prole, Linceo y Balio, famoso por sus pies, y Amarinto. Y a éstos los enumeró claramente por sus nombres, y entonces Acteón pereció por designio de Zeus. Pues los primeros que bebieron la negra sangre de su amo fueron Esparto, Omargo y Bores de marcha rápida. Éstos, los primeros, devoraron a Acteón y lamieron su sangre, después de ellos todos los demás se precipitaron ansiosos… Sirva de consuelo para los hombres en los terribles sufrimientos.]

La traducción es de Margarita Rodríguez de Sepúlveda, en Gredos, quien, a pie de página, dice:

Estos versos son seguramente una interpolación de otra fuente; los nombres de los perros de Acteón no coinciden con las listas que dan Ovidio e Higino.

 

mortacteótiziano

 

En el diálogo XVI, de los Diálogos de los dioses, de Luciano de Samosata, en el que conversan Hera y Leto, la primera de ellas se dirige a la madre de los gemelos Ártemis y Apolo en términos irónicos, explicando el destino de Acteón como un castigo de Ártemis, para evitar que el cazador revelara su fealdad:

δ καλ σου παρθνος οτω καλ στιν, στε πε μαθεν φθεσα π το ᾿Ακταωνος, φοβηθεσα μ νεανσκος ξαγορεσ τ ασχος ατς, παφκεν ατ τος κνας. 

Y esa hermosa doncella tuya, ¿tan hermosa es que, al darse cuenta de que la estaba viendo Acteón, lanzó sobre él sus perros, temerosa de que anduviera proclamando su fealdad?

La traducción es de Juan Zaragoza Botella, en Alianza Editorial (1269)

Diodoro Sículo nos ofrece otra posible causa de la muerte de Acteón: pretendió desposarse con Ártemis.

Μετὰ δὲ ταῦτά φασιν αὐτὸν εἰς Βοιωτίαν καταντήσαντα γῆμαι τῶν Κάδμου θυγατέρων Αὐτονόην, ἐξ ἧς φασιν ᾿Ακτέωνα γενέσθαι τὸν κατὰ τοὺς μύθους ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν διασπασθέντα. τὴν δ᾿αἰτίαν ἀποδιδόασι τῆς ἀτυχίας οἱ μὲν ὅτι κατὰ τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν διὰ τῶν ἀνατιθεμένων ἀκροθινίων ἐκ τῶν κυνηγίων προῃρεῖτο τὸν γάμον κατεργάσασθαι τῆς ᾿Αρτέμιδος, οἱ δ’ ὅτι τῆς ᾿Αρτέμιδος αὑτὸν πρωτεύειν ταῖς κυνηγίαις ἀπεφήνατο. οὐκ ἀπίθανον δὲ ἐπ’ ἀμφοτέροις τούτοις μηνῖσαι τὴν θεόν· εἴτε γὰρ τοῖς ἁλισκομένοις πρὸς τὴν ἀκοινώνητον τοῖς γάμοις κατεχρῆτο πρὸς τὸ συντελέσαι τὴν ἰδίαν ἐπιθυμίαν, εἴτε καὶ ταύτης ἐτόλμησεν εἰπεῖν αἱρετώτερον αὑτὸν εἶναι κυνηγόν, ᾗ καὶ θεοὶ παρακεχωρήκασι τῆς ἐν τούτοις ἁμίλλης, ὁμολογουμένην καὶ δικαίαν ὀργὴν ἔσχε πρὸς αὐτὸν ἡ θεός. καθόλου δὲ πιθανῶς εἰς τὴν τῶν ἁλισκομένων θηρίων μεταμορφωθεὶς ἰδέαν ὑπὸ τῶν καὶ τἄλλα θηρία χειρουμένων κυνῶν διεφθάρη.

(Diodoro Sículo, Bibliotheca Historica IV, 81)

Después de esto dicen que, tras llegar a Beocia, tomó por esposa a Autónoe, una de las hijas de Cadmo, de la cual dicen que engendró a Acteón quien, según los mitos, fue despedazado por sus propios perros. La causa de la desgracia unos la explican porque sirviéndose de las primicias de la caza ofecidas en el templo de Ártemis había decidido llevar a cabo el matrimonio con Ártemis, los otros porque declaró que él era superior a Ártemis en las cacerías. En ambos casos está claro que enfureció a la diosa. Pues tanto si se sirvió de las presas con respecto a la que era reacia a la boda para satisfacer su propio deseo, como si se atrevió a decir que él mismo era mejor cazador que ella, ante la cual incluso los dioses habían renunciado a la rivalidad en estas artes, la diosa tuvo contra él una cólera reconocida y justa. Y en general es creíble que, transformado en el aspecto de una de las fieras capturadas por él, fuera muerto por los perros que habián capturado las otras fieras.

 

acteóncranach

 

El gran viajero Pausanias, fuente inagotable de referencias, nos habla de un lugar llamado el “lecho de Acteón” desde donde el cazador vio la desnudez de Ártemis.

τος δ κ Μεγρων οσι πηγ τ στιν ν δεξι κα προελθοσιν λγον πτρ καλοσι δ τν μν ᾿Ακταωνος κοτην, π τατ καθεδειν φμενοι τ πτρ ᾿Ακταίωνα ὁπότε κάμοι θηρεύων, ἐς δὲ τὴν πηγὴν ἐνιδεῖν λέγουσιν αὐτὸν λουμένης ᾿Αρτέμιδος ἐν τῇ πηγῇ. Στησίχορος δὲ ῾Ιμεραῖος ἔγραψεν ἐλάφου περιβαλεῖν δέρμα ᾿Ακταίωνι τὴν θεόν, παρασκευάζουςάν οἱ τὸν ἐκ τῶν κυνῶν θάνατον, ἵνα δὴ μὴ γυναῖκα Σεμέλην λάβοι. ἐγὼ δὲ ἄνευ θεοῦ πείθομαι νόσον λύσσαν τοῦ ᾿Ακταίωνος ἐπιλαβεῖν τοὺς κύνας· μανέντες δὲ καὶ οὐ διαγινώσκοντες διαφορήσειν ἔμελλον πάντα τινά ὅτῳ  περιτύχοιεν.

(Pausanias, Descripción de Grecia IX, 2,3)

Viniendo desde Mégara hay una fuente a la derecha, y avanzando un poco, una roca. La llaman “lecho de Acteón”, porque dicen que sobre esta roca dormía Acteón cuando se cansaba de cazar, y dicen que en la fuente vio a Ártemis bañándose. Estesícoro de Hímera cuenta que la diosa cubrió a Acteón con una piel de ciervo y así preparó su muerte por medio de sus perros, para que no tomara por mujer a Sémele. Yo estoy convencido de que, sin intervención de la divinidad, la rabia atacó a los perros de Acteón. Se volvieron locos y habían de despedazar a todo el que encontraran, sin distinción. 

 

En otro pasaje nos habla de un fantasma, de unos ritos con los restos de Acteón y de cómo éste se convirtió en héroe de Orcómeno.

περ δ ᾿Ακταωνος λεγμενα ν ᾿Ορχομενοις λυμανεσθαι τν γν πτρας χον εἴδωλον· ς δ χρντο ν Δελφος, κελεει σφσιν θες νευρντας εἴ τι ν ᾿Ακταωνος λοιπν κρψαι γ, κελεει δ κα το εδλου χαλκν ποιησαμνους εκνα πρς πτρᾳ σιδήρῳ δῆσαι. τοῦτο καὶ αὐτὸς δεδεμένον τὸ ἄγαλμα εἶδον· καὶ τῷ ᾿Ακταίωνι ἐναγίζουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος.

(Pausanias, Descripción de Grecia IX, 38,5)

Acerca de Acteón dicen los de Orcómeno que un fantasma que recorría la tierra la dañaba. Cuando consultaron en Delfos, el dios les ordenó que investigaran si quedaba algo de Acteón y lo cubrieran con tierra, y les ordenó también hacer de bronce una imagen-retrato del fantasma y atarla a una roca con un hierro. Yo mismo he visto esta imagen atada; y hacen sacrificios a Acteón como a un héroe todos los años.

Cuando Pausanias describe la segunda pintura que había en la Lesque, edificio de circa el 468, con pinturas de Polignoto del año 458-447, ofrenda de los habitantes de Cnido al dios Apolo en Delfos, hace otra alusión a Acteón y su madre Autónoe.

φεξς δ τς Μαρας ᾿Ακταων στν ᾿Αρισταου κα το ᾿Ακταωνος μτηρ, νεβρν ν τας χερσν χοντες λάφου κα π δρματι λφου καθεζμενοι· κων τε θηρευτικ παρακατάκειτα σφισι βου το ᾿Ακταωνος νεκα κα το ς τν τελευτν τρπου. 

(Pausanias, Descripción de Grecia X, 30,5)

A continuación de Mera está Acteón, hijo de Aristeo, y la madre de Acteón con un cervatillo en las manos y sentada sobre una piel de ciervo. Un perro cazador está tendido a su lado, haciendo referencia al modo de vida de Acteón y a la manera como murió.

La traducción es de María Cruz Herrero Ingelmo, en Gredos.

 

acteóncerámica5

Read Full Post »