Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 6/03/12

Antología del Latín Medieval

Abordamos ahora el texto griego, en su recensión B, paralelo a los episodios que narra el texto latino de León el Arcipreste. Damos la traducción de Carlos García Gual:

13. ᾿Εν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν κομίζουσιν οἱ τοῦ Φιλίππου ἱπποφόροι ἐκ τῶν ἱπποφορβίων αὐτοῦ πῶλον ὑπερμεγεθέστατον καὶ παρέστησαν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ λέγοντες· “δέσποτα βασιλεῦ, τοῦτον τὸν ἵππον ἐν τοῖς βασιλικοῖς ἱπποφορβίοις εὕρομεν γεννηθέντα, κάλλει διαφέροντα τοῦ Πηγάσου, ὃν κομίζομέν σοι, δέσποτα.” Θεασάμενος δὲ αὐτοῦ τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος Φίλιππος ὁ βασιλεὺς ἐθαύμασεν. βίᾳ δὲ φερόμενος ὑπὸ πάντων κατείχετο. οἱ δὲ ἱπποφόροι εἶπον· “μέγιστε βασιλεῦ, ἀνθρωποφάγος ἐστίν.” ὁ δὲ βασιλεὺς Φίλιππος εἶπεν· “ἀληθῶς ἐν τούτῳ πληροῦται τὸ ἐν τοῖς ῞Ελλησι παροίμιον, ὅτι ἐγγὺς ἀγαθοῦ πέφυκε κακόν. ἀλλ᾿ ἐπειδὴ αὐτὸν ἐνηνόχατε, λήψομαι αὐτόν.” καὶ ἐκέλευσε τοῖς προπόλοις αὐτοῦ ποιῆσαι σιδηρὸν κάγγελον καὶ τοῦτον ἐγκλεῖσαι ἀχαλίνωτον.  “καὶ τοὺς μὴ ὄντας ὑπηκόους τῆς ἐμῆς βασιλείας ἀλλ᾿ ὑποπίπτοντας ἢ τῷ νόμῳ ἀπειθοῦντας ἢ ἐπὶ λῃστείᾳ  ληφθέντας αὐτῷ παραβάλλετε.” καὶ ἐγένετο καθὼς ἐκέλευσεν ὁ βασιλεύς.

En uno de aquellos días, los palafreneros de las caballerizas reales llevaron a Filipo un gran potro lleno de vigor y se lo presentaron al rey diciendo:
–    Soberano rey, hemos encontrado este caballo, nacido en los establos reales, que por su bella estampa aventaja al propio Pegaso. Te lo traemos a ti, señor.
Al contemplar su estatura y su arrogancia quedó Filipo admirado. Pero el caballo estaba retenido con fuerza por todos los criados, y le explicaron los caballerizos:
–    ¡Soberano rey, se alimenta de carne humana!
Contestó el rey Filipo:
–    En verdad se cumple ene so el proverbio de los griegos de que: “cerca del bien está naturalmente el mal”, pero ya que habéis conseguido traérmelo, lo aceptaré.
Luego dio órdenes a sus servidores de construirle una jaula de hierro y encerrarlo en ella sin freno.
–    ¡Y a los rebeldes contra mi reinado y sentenciados por ello y a los que hayan sido condenados por desobedecer la ley o por bandidaje, echádselos!
Y así se hizo como mandó el rey.

En la Grande e General Estoria leemos el mismo episodio:

“El tiempo en que esto fue, un princep de Capadocia aduxo al rey Philippo un cavallo bravo, grende de cuerpo e muy fermoso e atado de manos e de pies con cadenas de fierro, de guisa que non pudiesse fazer mal a los omnes, ca dizién que los comié, e dizién-le por nombre Bucifal —e diéron-le este nombre d”esta palabra bus, que dize el griego por buey—, e diéron-le este nombre por que diz la estoria que avié la cabeça como de toro, e avié una señal fecha de fierro en la espalda o por que-l semejavan cuernos” (G.E. IX).

15. Επανελθὼν δὲ Φίλιππος ἀπὸ τῆς ἀποδημίας ἐξῆλθεν εἰς Δελφοὺς χρησμοδοτηθῆναι τίς ἄρα μετ᾿ αὐτὸν βασιλεύσει. ἡ δὲ ἐν Δελφοῖς Πυθία γευσαμένη τοῦ Κασταλίου νάματος διὰ χθονίου χρησμοῦ οὕτως εἶπεν· “Φίλιππε, ἐκεῖνος ὅλης τῆς οἰκουμένης βασιλεύσει καὶ δόρατι πάντας ὑποτάξει, ὅστις τὸν Βουκέφαλον ἵππον ἁλλόμενος διὰ μέσης τῆς Πέλλης διοδεύσει.” ἐκλήθη δὲ Βουκέφαλος, ἐπειδὴ ἐν τῷ μηρῷ εἶχεν ἔγκαυμα βοὸς φαίνοντα κεφαλήν. ὁ δὲ Φίλιππος ἀκούσας τὸν χρησμὸν προσεδόκα νέον ῾Ηρακλῆν.

Al regresar Filipo de un viaje se desvió hasta Delfos para preguntar al oráculo quién reinaría después de él. La pitonisa de Delfos, probando el agua de la fuente Castalia en su oráculo subterráneo, le dijo de este modo:
–    Filipo, será rey de todo el mundo habitado y someterá a todos por la lanza aquel que monte el caballo Bucéfalo y sobre su lomo cruce a través de Pela.
El caballo recibió el nombre de Bucéfalo porque tenía en su grupa la marca de una cabeza de toro. Y Filipo, después de haber oído al oráculo, quedó a la espera de un nuevo Heracles.

17. Εγένετο δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐτῶν δεκαπέντε· καὶ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἔτυχε διέρχεσθαι αὐτὸν τὸν τόπον, ἔνθα ἦν ὁ Βουκέφαλος ἵππος ἐγκεκλεισμένος, καὶ ἤκουσε χρεμετισμοῦ φοβεροῦ καὶ ἐπιστραφεὶς πρὸς τοὺς προπόλους εἶπεν· “τίς οὗτος ὁ χρεμετισμὸς τοῦ ἵππου;” ἀποκριθεὶς δὲ Πτολεμαῖος ὁ στρατάρχης εἶπεν· “δέσποτα, οὗτός ἐστιν ὁ Βουκέφαλος ἵππος, ὃν ὁ πατήρ σου ἐνέκλεισε διὰ τὸ ἀνθρωποφάγον αὐτὸν εἶναι.” ἀκούσας δὲ ὁ ἵππος τῆς ᾿Αλεξάνδρου λαλιᾶς ἐχρεμέτισεν ἐκ δευτέρου, οὐχ ὡς πάντοτε φοβερὸν ἀλλὰ μελιχρὸν καὶ λιγυρὸν ὡς ὑπὸ θεοῦ ὑποτασσόμενος. ὡς οὖν ἤγγισε τῷ καγγέλλῳ ᾿Αλέξανδρος, εὐθέως ὁ ἵππος προέτεινε τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τῷ ᾿Αλεξἀνδρῳ καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοῦ προσχαλῶν αὐτῷ ὑποφαίνων τὸν ἴδιον δεσπότην. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος θεασάμενος τὴν θαυμαστὴν τοῦ ἵππου πρόσοψιν καὶ λείψανα πολλῶν ἀνθρώπων βιοθανάτων ὑποκείμενα αὐτῷ παραγκωνισάμενος τοὺς φύλακας τοῦ ἵππου ἤνοιξε τὸ κάγγελλον. καὶ δραξάμενος αὐτοῦ τοῦ τένοντος ὑπετάγη αὐτῷ καὶ ἥλατο αὐτὸν ἀχαλίνωτον καὶ διῆγε διὰ μέσου τῆς πόλεως Πέλλης. δραμὼν δέ τις τῶν ἱπποφορβῶν ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ ἔξω ὄντι τῆς πόλεως. ὁ δὲ Φίλιππος ὑπομνησθεὶς τοῦ χρησμοῦ εὐθέως ὑπήντησε τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν εἰπών· “χαίροις ᾿Αλέξανδρε κοσμοκράτορ.” καὶ ἀπὸ τότε ἱλαρὸς ἦν Φίλιππος ἐπὶ τῇ τοῦ τέκνου ἐλπίδι.  

Alejandro llegó a los quince años. Y uno de aquellos días sucediole que paseaba cerca del lugar donde se hallaba Bucéfalo enjaulado, y oyó su terrible relincho. Y dirigióse a sus servidores y les preguntó:
–    ¿Qué es ese relincho del caballo?
Le respondió el general Tolomeo así:
–    Soberano, ése es el caballo Bucéfalo, al que tu padre enjauló porque es antropófago.
El caballo, que oyó la voz de Alejandro, relinchó por segunda vez, no como siempre, de modo terrible, sino suave y claramente, como impulsado por la divinidad. Entonces, al acercarse Alejandro a la jaula, el caballo tendió hacía él sus patas delanteras y le sacaba la lengua como si quisiera mostrarle que era su auténtico dueño. Alejandro observó la admirable estampa del caballo y los restos de muchos hombres condenados a muerte esparcidos a su alrededor, y, dejando que se resguardaran sus guardianes, ordenó abrir la jaula. Apoyándose en su lomo, saltó sobre él sin riendas, y lo guiaba a través de la ciudad de Pela. Uno de los caballerizos salió corriendo a anunciar el hecho al rey Filipo, que se encontraba fuera de la ciudad. Y Filipo rememoróse del oráculo y salió en seguida al encuentro de Alejandro y le abrazó diciendo:
–    ¡Salve, Alejandro, emperador del universo!
Y desde entonces estaba contento Filipo, con plena esperanza en su hijo.

Read Full Post »