Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 19/03/13

TintorettoBaco y Ariadna

Tintoretto Las bodas de Baco y Ariadna en presencia de Venus (1576)

Seguimos repasando el mito del abandono de Ariadna por parte de Teseo, a propósito del cuadro de Tintoretto Las bodas de Baco y Ariadna en presencia de Venus.

Plutarco, en Teseo XX nos ofrece al respecto una información interesante:

[1] πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς Ἀριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας:

δεινὸς γάρ μὲν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος Αἴγλης.

[2] τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέας Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ

Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα,

Hom. Od. 11.631

χαριζόμενον Ἀθηναίοις: ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέως Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον: ὧν καὶ Χῖος Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λέγων:

τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων.

Bergk, Poetae Lyrici  Graeci II. 4 p. 254.

δ᾽ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ στόματος ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶτούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων Ἀμαθούσιος.

[3] τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲδιακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσθαι. τὰς οὖν ἐγχωρίους γυναῖκας τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖνκαὶ βοηθεῖν: ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν.

[4] ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαντίσκους ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν. ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες: καλεῖν δὲ τὸ ἄλσος Ἀμαθουσίους, ἐν τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνης Ἀφροδίτης.

[5] καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστοροῦσι δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾽ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτῃ δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας.

 

John_Vanderlynariadna

John Vanderlyn (1775-1852), Ariadna durmiendo en Naxos (1808-1812)

 XX.-

[1] Acerca de estos sucesos y de Ariadna corren otras relaciones, en las que nada hay de cierto ni averiguado: porque unos dicen que con un lazo se quitó la vida, viéndose abandonada de Teseo; y otros que, conducida a Naxos por los marineros, se ayuntó con Ónaro, sacerdote de Baco, después que Teseo la dejó por otro amor.

De Egle Panopeide el amor insufrible le aquejaba.

[2] Esto se decía en un verso de Hesíodo, el que Hereas Megarense afirma haber sido suprimido por Pisístrato; así como por el contrario añadido en el Nekia o epicedio de Homero otro en esta sentencia:

Teseo y Pirítoo, ínclitos hijos de los sacros Dioses;

lo uno y lo otro para lisonjear a los Atenienses. Otros quieren que de Teseo hubiese dado a luz Enopión y Estáfilo; y de este número es Ion de Quío, el cual dice de su patria: Fundóla Enopión, el de Teseo. Lo que en esta materia refieren como más corriente los mitólogos, anda, como suele decirse, en la boca de todos; pero Peón Amatusio hizo un tratado particular, [3] en el que cuenta que Teseo fue arrojado por la tempestad a Chipre en ocasión que llevaba consigo a Ariadna, que estaba encinta, la cual llegó en muy mal estado por la navegación, y muy disgustada porque se la ponía en tierra sola (puesto que Teseo se hubo de hacer de nuevo a la mar en socorro del barco); que las mujeres del contorno se encargaron de ella y la asistieron, hallándola muy desalentada por verse sola, tanto, que fingieron cartas como que Teseo le escribía, tomaron parte en sus dolores, y le dieron todo auxilio; mas al fin murió y le dieron sepultura, sin que hubiese parido:

[4] que sobreviniendo después Teseo, tomó gran sentimiento, y entregando una suma a aquellos habitantes, les ordenó que sacrificasen en honor de Ariadna, e hizo labrar dos idolitos, uno de plata y otro de bronce; que en el sacrificio, que es en el día 2 del mes Gorpieo, uno de los mancebos acostado grita y remeda las mujeres que están con dolores de parto; y finalmente, que los Amatusios al lugar en que muestran su sepulcro le llaman la selva de Venus Ariadna.

[5] Algunos de Naxos hacen también su particular historia, y dicen que hubo dos Minos y dos Ariadnas, de las cuales una casó con Baco en Naxos, y de ella nació Estáfilo; y la otra, más moderna robada por Teseo, fue abandonada por él, y vino después a Naxos, y con ella su nutriz, llamada Corcina, cuyo sepulcro se muestra todavía; que también Ariadna murió allí, y se le tributan honores, aunque no como a la primera, porque a ésta se la festeja con alegría y con juegos, y los sacrificios que se hacen a la segunda van mezclados con llanto y con sollozos.

 

La traducción procede de aquí.

Bambini,NiccoloAriadnayTeseo

Niccolò Bambini (1651-1736), Ariadna y Teseo

En el ámbito latino también encontramos a Teseo, Ariadna y los pormenores del mito del Minotauro en Catulo Carmina LXIV, 50 y siguientes y 116 y siguientes, en la descripción pormenorizada del cobertor o manta del tálamo nupcial de Tetis y Peleo.

En 50 y siguientes:

Haec uestis priscis hominum uariata figuris

Heroum mira uirtutes indicat arte.

Namque fluentisono prospectans litore Diae

Thesea cedentem celeri cum classe tuetur

Indomitos in corde gerens Ariadna furores,

Necdum etiam sese quae uisit uisere credit,

Vt pote fallaci quae tunc primum excita somno

Desertam in sola miseram se cernat harena.

Immemor at iuuenis fugiens pellit uada remis,

Irrita uentosae linquens promissa procellae.

Quem procul ex alga maestis Minois ocellis

Saxea ut effigies bacchantis prospicit, eheu,

Prospicit et magnis curarum fluctuat undis,

Non flauo retinens subtilem uertice mitram,

Non contecta leui uelatum pectus amictu,

Non tereti strophio lactentis uincta papillas,

Omnia quae toto delapsa e corpore passim

Ipsius ante pedes fluctus salis adludebant.

Sic neque tum mitrae neque tum fluitantis amictus

Illa vicem curans toto ex te pectore, Theseu,

Toto animo, tota pendebat perita mente.

Ah misera, adsiduis quam luctibus exsternauit

Spinosas Erycina serens in pectore curas

Illa tempestate, ferox quo ex tempore Theseus

Egressus curuis e litoribus Piraei  

Attigit iniusti regis Gortynia tecta.

 

AngelicaKauffmann,AriadnaabandonaddporTeseo,_1774

Angelica Kaufmann (1741-1807), Ariadna abandonada por Teseo (1774)

Esta manta, adornada con antiguas figuras de hombres,

muestra con arte admirable las virtudes de los héroes:

pues, al tender la mirada desde la fluentísona costa de Ola,

contempla Ariadna, llevando en el corazón indómitas pasiones,

a Teseo que se aleja en la rápida nave,

y aún no cree estar viendo lo que ve, cuando liberada

del poder del sueño falaz descubre que, mísera,

ha sido abandonada en la solitaria arena.

Desmemoriado, el joven que huye impulsa el agua con los remos,

entregando sus promesas vanas a la ventosa tormenta,

y lejos, desde la  playa, lo contempla la  hija de Minos

con sus tristes ojos, pétrea como la efigie de una bacante.

Lo contempla, ¡ay!, y se agita en grandes olas de aflicción,

sin conservar la sutil mitra en la rubia cabeza,

no cubierto su velado pecho por el leve manto,

ni  ciñendo el torneado estrofio los blancos senos,

prendas todas en desorden, deslizadas de todo el cuerpo,

con las que las aguas salobres juegan a sus pies.

Así, sin cuidarse entonces de la suerte de la mitra

ni de los flotantes mantos, con todo el pecho, Teseo,

con toda el alma, perdida, con su mente toda, pendía ella de ti.

¡Ay, mísera, a quien perturbó con penas constantes la Ericina,

sembrando por aquel tiempo espinosas aflicciones en tu pecho,

desde el momento en que el intrépido Teseo,

salido de las sinuosas orillas pireas,

alcanzó los palacios gortinios del injusto rey!

bacoyariadnaSebastiano_Ricci

Sebastiano Ricci (1659-1734), Baco y Ariadna. Chiswick House, Londres.

Read Full Post »