Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 13 de diciembre de 2014

HerculesyCoronaBorealis

Proseguimos con fuentes clásicas sobre Ariadna. Ya han aparecido ejemplos de Plutarco y Pausanias.

 Eratóstenes de Cirene, Catasterismos, 5:

Οὗτος λέγεται τῆς ᾿Αριάδνης· Διόνυσος δὲ αὐτὸν εἰς τὰ στρα θηκεν, τε τοὺς γάμους οἱ Θεοὶ ν τῇ καλουμένῃ Δίᾳ ποίησαν, πρῶτον νύμφη στεφανώσατο παρΩρῶν λαβοῦσα καὶ ᾿Αφροδίτης. τε τὰ Κρητικὰ γεγραφὼς λέγει Ηφαίστου δὲ ργον εἶναί φασιν κ χρυσοῦ πυρώδους καὶ λίθων νδικῶν· στορεῖται δὲ διὰ τούτου καὶ τὸν Θησέα σωθῆναι κ τοῦ λαβυρίνθου ποιοῦντος τοῦ στεφάνου φέγγος·

Φασὶ καὶ τὸν πλόκαμον ταύτης εἶναι τὸν φαινόμενον πὸ τὴν κέρκον τοῦ Λέοντος. Εχει δὲ στέρας Στέφανος ννέα κύκλῳ κειμένους, ν εἰσι λαμπροὶ <γ> οἱ κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ Οφεως τοῦ διὰ τῶν Αρκτων.

 Se dice que es la corona de Ariadna; fue el dios Dionisio quien la instaló en el cielo. Cuando los dioses festejaban la boda de Dionisio y Ariadna en la isla de Día, la novia se coronó con ella tras haberla recibido como regalo de las Horas y de Afrodita. El autor de las Créticas cuenta que era obra de Hefesto, labrada en oro fundido y empedrada de pedrería de la India. También narra que gracias al brillo con que refulgía consiguió Teseo escapar del laberinto. Se dice también que su trenza es lo que vemos sobre la cola del león. La Corona posee nueve estrellas dispuestas en forma de círculo; de ellas son muy brillantes las tres que están frente a la cabeza de la serpiente que se encuentra entre las dos Osas.

 Traducción de Antonio Guzmán Guerra. Alianza, Madrid, 1999.

Gros_ntoineJeanBacoyAriadnaca.1821

Apolodoro, Epítome, I, 8-9. Nótese que en esta versión Dioniso se lleva a Ariadna de los brazos de Teseo.

ὡς δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην, Ἀριάδνη θυγάτηρ Μίνωος ἐρωτικῶς διατεθεῖσα πρὸς αὐτὸν συμπράσσειν ἐπαγγέλλεται, ἐὰν ὁμολογήσῃ γυναῖκα αὐτὴν ἕξειν ἀπαγαγὼν εἰς Ἀθήνας. ὁμολογήσαντος δὲ σὺν ὅρκοις Θησέως δεῖται Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον. ὑποθεμένου δὲ ἐκείνου, λίνον εἰσιόντι Θησεῖ δίδωσι· τοῦτο ἐξάψας Θησεὺς τῆς θύρας ἐφελκόμενος εἰσῄει. καταλαβὼν δὲ Μινώταυρον ἐν ἐσχάτῳ μέρει τοῦ λαβυρίνθου παίων πυγμαῖς ἀπέκτεινεν, ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει. καὶ διὰ νυκτὸς μετὰ Ἀριάδνης καὶ τῶν παίδων εἰς Νάξον ἀφικνεῖται. ἔνθα Διόνυσος ἐρασθεὶς Ἀριάδνης ἥρπασε, καὶ κομίσας εἰς Λῆμνον ἐμίγη. καὶ γεννᾷ Θόαντα, Στάφυλον, Οἰνοπίωνα καὶ Πεπάρηθον.

Cuando llegó a Creta, Ariadna, hija de Minos, enamorada de él, prometió ayudarle a condición de que la llevara a Atenas y la tomase por esposa. Una vez que Teseo lo hubo jurado, Ariadna pidió a Dédalo que le indicara la salida del laberinto; y por su consejo dio un hilo a Teseo al entrar. Éste ató el hilo a la puerta y entró soltándolo tras de sí; encontró al Minotauro al final del laberinto y lo mató a puñetazos; luego, recogiendo el hilo, salió. Por la noche llegó a Naxos con Ariadna y los jóvenes. Pero Dioniso, enamorado de Ariadna, la raptó y la llevó a Lemnos, donde yació con ella y engendró a Toante, Estáfilo, Enopión y Pepareto.

La traducción es e Margarita Rodríguez de Sepúlveda, en Gredos.

TintorettoBaco y Ariadna2

Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica, IV, 61:

ἀνακομιζόμενος δ᾿ εἰς τὴν πατρίδα καὶ κλέψας τὴν ᾿Αριδνην ἔλαθεν ἐκπλεύσας νυκτός, καὶ κατῆρεν εἰς νῆσον τὴν τότε μὲν Δίαν, νῦν δὲ Νξον προσαγορευομένην. Καθ᾿ ὃν δὴ χρόνον μυθολογοῦσι Διόνυσον ἐπιφανέντα, καὶ δι τὸ κλλος τῆς ᾿Αριἀδνης ἀφελόμενον τοῦ Θησέως τὴν παρθένον, ἔχειν αὐτὴν ὡς γυναῖκα γαμετὴν ἀγαπωμένην διαφερόντως. Μετ γοῦν τὴν τελευτὴν αὐτῆς δι τὴν φιλοστοργίαν ἀθαντων καταξιῶσαι τιμῶν, καταστερίσαντα τὸν ἐν οὐρανῷ στέφανον ᾿Αριἀδνης.

 Al regresar a su patria, raptó a Ariadna, se hizo a la mar de noche sin ser visto, y arribó a una isla que por entonces se llamaba Día y que hoy recibe el nombre de Naxos. Por el mismo tiempo, cuentan los mitos, apareció Dioniso y, a causa de la belleza de Ariadna, arrebató la muchacha a Teseo y la tomó por esposa legítima dado que estaba extraordinariamente enamorado de ella. Después de su muerte, en efecto, debido a su vivo amor por ella, la consideró digna de honores inmortales y fijó entre los astros del cielo la corona de Adriana.

Traducción de Juan José Torres Esbarranch, Gredos, Madrid 2004.

Higinio, Fábula XLIII:

Theseus in insula Dia tempestate retentus, cogitans si Ariadnen in patriam portasset, sibi opprobrium futurum, itaque in insula Dia dormientem reliquit; quam Liber amans inde sibi in coniugium abduxit.  Theseus autem cum nauigaret oblitus est atra uela mutare, itaque Aegeus pater eius credens Theseum a Minotauro esse consumptum in mare se praecipitauit, ex quo Aegeum pelagus est dictum.  Ariadnes autem sororem Phaedram Theseus duxit in coniugium. 

 Teseo, retenido en la isla de Día (Naxos) por una tempestad, pensando si el hecho de llevar a Ariadna a su patria le habría de traer oprobio, la abandona mientras ella dormía; a ésta Líber (Baco), que la amaba, se la llevó para esposarla. Pero Teseo, tras darse a la mar se olvidó de cambiar las velas negras y, así, su padre Egeo, creyendo que Teseo había sido muerto por el Minotauro, se precipitó al mar, por lo que el mar es llamado Egeo. Teseo, por su parte, tomó como esposa a la hermana de Ariadna, Fedra.

John_Vanderlynariadna

Read Full Post »