Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 8 de mayo de 2015

grus grus Andreas Trepte

Grulla común (Grus grus)

This photo was taken by Andreas TrepteAndreas Trepte, www.photo-natur.de.

Estamos repasando los animales “mitológicos” presentes (o no) en el museo de Ciencias Naturales del IES Francesc Ribalta de Castellón.

Vamos ahora con la grulla (Grus grus, que significa en latín “grulla”, de grus, gruis). No tenemos grullas en el museo, pero sí otras aves similares. La grulla es Gérana (en griego “grulla” se dice γέρανος, γεράνου) de la que nos dice Pierre Grimal

Gérana era una mujer de la raza de los pigmeos; este pueblo le tributaba honores divinos, pero despreciaba a las divinidades verdaderas. Para castigarla, Hera la transformó en grulla. Antes de esta transformación, Gérana había tenido un hijo llamado Mopso. Una vez convertida en ave, trataba de reunirse con él en su antigua casa, pero el pueblo de las grullas, por voluntad de Hera, estaba en guerra con el de los pigmeos, y éstos, alzándose en armas, impedían a Gérana que se acercase a su primer amansión, atormentando así, sin saberlo, a la pobre mujer.

En el capítulo anterior de esta serie hemos visto que Ovidio, Metamorfosis, VI, 93-97, se refería a Antígona, convertida en cigüeña, en el tapiz tejido por Atenea en su certamen con Aracne. Tres versos antes se ha referido a Gérana, sin citarla

altera Pygmaeae fatum miserabile matrispars habet: hanc Iuno victam certamine iussitesse gruem populisque suis indicere bellum;

 Otro lugar tiene la desdichada suerte de la madre pigmea, a la que, vencida en competición, obligó Juno a ser grulla y declarar la guerra a su propio pueblo.

La traducción es de Antonio Ruiz de Elvira en CSIC (Colección Alma Mater).

 

grullas

Grullas

Antonino Liberal, en Transformaciones VI, se refiere a ella con el nombre de Énoe.

Παρὰ τοῖς λεγομένοις ἀνδράσι Πυγμαίοις ἐγένετο παῖς ὄνομα Οἰνόη τὸ εἶδος οὐ μεμπτή, ἄχαρις δὲ τὸ ἦθος καὶ ὑπερήφανος. Ταύτῃ φροντὶς οὐδεμία ἐγίνετο τῆς Ἀρτέμιδος οὐδὲ Ἥρας. γαμηθεῖσα δὲ Νικοδάμαντι τῶν πολιτῶν ἑνὶ μετρίῳ καὶ ἐπιεικεῖ ἔτεκε παῖδα Μόψον. καὶ αὐτῇ Πυγμαῖοι πάντες κατὰ φιλοφροσύνην πλεῖστα δῶρα πρὸς τὴν γένεσιν τοῦ παιδὸς ἀπήνεγκαν. Ἥρα δὲ μεφθεῖσα τὴν Οἰνόην, ὅτι αὐτὴν οὐκ ἐτίμα, γέρανον αὐτὴν ἐποίησε καὶ τὸν αὐχένα μακρὸν εἵλκυσε καὶ ἀπέδειξεν ὑψιπετῆ ὄρνιθα καὶ πόλεμον ἐνέβαλεν αὐτῇ τε καὶ τοῖς Πυγμαίοις. Οἰνόη δὲ διὰ τὸν πόθον τοῦ παιδὸς Μόψου περιεπέτετο τὰ οἰκία καὶ οὐκ ἐξελίμπανε, Πυγμαῖοι δὲ καθοπλισάμενοι πάντες ἐδίωκον αὐτήν. καὶ ἐκ τούτου ἔτι καὶ νῦν Πυγμαίοις καὶ γεράνοις πόλεμος ἐνέστηκε.

Entre los hombres llamados Pigmeos hubo una muchacha de nombre Énoe, de figura no censurable, desagradable en sus costumbres y arrogante. No tenía ningún cuidado por Ártemis ni por Hera. Casada con Nicodamante, un ciudadano moderado y justo, dio a luz al niño Mopso. Todos los pigmeos por benevolencia le regalaron muchos dones por el nacimiento de su hijo. Pero Hera, irritada con Énoe, porque no le tributaba ningún honor, la convirtió en grulla, le alargó el cuello y la hizo ave de altos vuelos; y suscitó una guerra entre ella y los pigmeos. Énoe, por deseo de su hijo Mopso, no dejaba de revoloterar alrededor de su casa. Pero los pigmeos, tras tomar todos las armas, la perseguían. Y desde entonces y hasta ahora se estableció la guerra entre las grullas y los pigmeos.

Gardner-PilomelyProcne

Filomela y Procne, ólea sobre lienzo de 80 x 62,2 cm de Elisabeth Jane Gardner (1837-1922). Colección particular

Vamos ahora con un trío de aves unido por la misma historia mitológica. Nos referimos al ruiseñor (Luscinia= ruiseñor en latín (raíz de oír y cantar) Megarrhyncos = de pico grande, por el tamaño del pico del ave en relación a su tamaño total), la golondrina (Hirundo – en latín golondrina – rustica, en latín “perteneciente al campo, rural”) y la abubilla (Upupa = abubilla en latín / Epops – ἔποψ – = abubilla en griego; por su sonido up up up up).

Los personajes respectivos son Procne (ruiseñor), Filomela (golondrina) y Tereo (abubilla).

Pierre Grimal nos lo cuenta así:

Filomela es una de las hijas de Pandión, rey de Atenas. Tenía una hermana llamada Procne. Habiendo estallado la guerra por una cuestión de fronteras, entre Pandión y su vecino el tebano Lábdaco, aquél llamó en su ayuda al tracio Tereo, hijo de Ares, gracias al cual obtuvo la victoria Entonces dio al aliado en matrimonio a su hija Procne. Al poco tiempo tuvieron un hijo, Itis. Pero Tereo se enamoró de su cuñada Filomela; la violó y, para que no pudiera quejarse, le cortó la lengua, pero la joven encontró el medio de que su hermana se enterase, bordando sus desgracias en una tela. Entonces Procne decidió castigar a Tereo, para lo cual inmoló a su propio hijo, Itis; mandó cocerlo y sirvió su carne a Tereo, sin él saberlo; luego huyó con Filomela Cuando Tereo descubrió el crimen, armóse de un hacha ysalió en persecución de las dos hermanas, alcanzándolas en Dáulide, en Fócide. Las jóvenes rogaron a los dioses que las salvasen. Éstos se apiadaron y las transformaron en pájaros a Procne, en ruiseñor, y a Filomela, en golondrina. Tereo fue también transformado en abubilla.

Apolodoro, Biblioteca Mitológica, III, 14, 8:

Πανδίων δὲ γήμας Ζευξίππην τῆς μητρὸς τὴν ἀδελφὴν θυγατέρας μὲν ἐτέκνωσε Πρόκνην καὶ Φιλομήλαν, παῖδας δὲ διδύμους Ἐρεχθέα καὶ Βούτην. πολέμου δὲ ἐνστάντος πρὸς Λάβδακον περὶ γῆς ὅρων ἐπεκαλέσατο βοηθὸν ἐκ Θρᾴκης Τηρέα τὸν Ἄρεος, καὶ τὸν πόλεμον σὺν αὐτῷ κατορθώσας ἔδωκε Τηρεῖ πρὸς γάμον τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Πρόκνην.

ὁ δὲ ἐκ ταύτης γεννήσας παῖδα Ἴτυν, καὶ Φιλομήλας ἐρασθεὶς ἔφθειρε καὶ ταύτην, [εἰπὼν τεθνάναι Πρόκνην,] κρύπτων ἐπὶ τῶν χωρίων. [αὖθις δὲ γήμας Φιλομήλαν συνηυνάζετο,] καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξέτεμεν αὐτῆς. ἡ δὲ ὑφήνασα ἐν πέπλῳ γράμματα διὰ τούτων ἐμήνυσε Πρόκνῃ τὰς ἰδίας συμφοράς.

ἡ δὲ ἀναζητήσασα τὴν ἀδελφὴν κτείνει τὸν παῖδα Ἴτυν, καὶ καθεψήσασα Τηρεῖ δεῖπνον ἀγνοοῦντι παρατίθησι· καὶ μετὰ τῆς ἀδελφῆς διὰ τάχους ἔφυγε. Τηρεὺς δὲ αἰσθόμενος, ἁρπάσας πέλεκυν ἐδίωκεν. αἱ δὲ ἐν Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος γινόμεναι περικατάληπτοι θεοῖς εὔχονται ἀπορνεωθῆναι, καὶ Πρόκνη μὲν γίνεται ἀηδών, Φιλομήλα δὲ χελιδών· ἀπορνεοῦται δὲ καὶ Τηρεύς, καὶ γίνεται ἔποψ.

Abubilla (Upupa epops). Hide Casinos. 8 Julio 2012

Abubilla (Upupa epops)

Margarita Rodríguez de Sepúlveda, en Gredos, traduce así:

Pandión se casó con Zeuxipe, hermana de su madre, y tuvo dos hijas, Procne y Filomela, e hijos gemelos, Erecteo y Butes. Al suscitarse la querella con Lábdaco por cuestiones fronterizas, solicitó la ayuda de Tereo, hijos de Ares, de Tracia, y habiendo llevado a feliz términa la guerra gracias a él, le entregó a su hija Procne en matrimonio. Tereo tuvo en ella un hijo, Itis; pero enamorado de Filomela, la sedujo también a ella, diciéndole que Procne había muerto, al tiempo que la mantenía oculta en sus tierras. Tiempo después desposó a Filomela, la poseyó y le cortó la lengua. Mas ella, por medio de signos bordados en un vestido, reveló sus desgracias a Procne. Ésta fue en busca de su hermana, mató a su hijo Itis, lo coció y se lo dio a comer a Tereo sin él saberlo; luego huyeron ambas apresuradamente. Cuando Tereo se percató, cogiendo un hacha, las persiguió. Al verse acorraladas en Daulia, de Fócide, suplicaron a los dioses que las convirtiesen en pájaros. Procne fue transformada en ruiseñor, Filomela en golondrina, y también Tereo sufrió metamorfosis y se convirtió en abubilla.

Read Full Post »