Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 1 de julio de 2015

libersapientiae

El pasado domingo leía, como siempre hago, en griego y latín las lecturas de la eucaristía dominical. Era el decimotercero del tiempo ordinario.

La primera lectura era del libro de la Sabiduría y hace afirmaciones esperanzadoras y rotundas, como que Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes (¡cómo habría de hacerlo, si Él los creó!) o esa de que Dios creó al hombre para la inmortalidad. Texto realmente bello.

ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ ζώντων ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν. ὅτι ὁ Θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν. φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον πειράζουσιν δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες.

Quoniam Deus mortem non fecit, nec laetatur in perditione vivorum. Creavit enim ut essent omnia, et sanabiles fecit nationes orbis terrarum: et non est in illis medicamentum exterminii, nec inferorum regnum in terra. Justitia enim perpetua est, et immortalis. Quoniam Deus creavit hominem inexterminabilem, et ad imaginem similitudinis suae fecit illum. Invidia autem diaboli mors introivit in orbem terrarum: imitantur autem illum qui sunt ex parte illius.

Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte ni el Abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser; pero la muerte entró en el mundo por la envidia del Diablo y los de su partido pasarán por ella.

Pero donde encontramos palabras o expresiones que nos llevaron inmediatamente a otros contextos fue en el evangelio de Marcos 5, 21-43 que narra la curación de la mujer con flujos sanguíneos y la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga.

HIJADEJAIROYJESUS

En el comienzo, versículos 22-24, encontramos por dos veces la expresión ὄχλος πολὺς. ¿Dónde hemos visto esa expresión? Pues en uno de los textos que, en la Comunidad Valenciana, hay que preparar para las pruebas de acceso a la universidad; una selección del Libro II de las Helénicas de Jenofonte.

Encontramos la expresión en el Capítulo II, párrafo 21, aunque separada por un verbo:

Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. εἰσιόντας δ᾿ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ.

Terámenes y los embajadores que le acompañaban llevaron de vuelta esta respuesta a Atenas. Y cuando entraban, una gran multitud los rodeó temiendo que volvieran sin resultado. Pues ya no era posible aguantar por la cantidad de los que morían de hambre.

esculturagriegamorgan

Un inciso. ¿No les parece que este texto, situado en el año 405 a. C., en el contexto del final de la Guerra del Peloponeso, se asemeja a la situación actual de Grecia? Cambiamos Terámenes por Varoufakis y lo tenemos. Veamos qué dice Wikipedia sobre el asunto:

En Esparta, con representantes de todos los aliados de Esparta presentes, Terámenes y sus colegas negociaron los términos de la paz que finalizaba la guerra del Peloponeso; los Muros Largos y las murallas del Pireo fueron demolidos, el tamaño de la flota atenienses fue bruscamente limitado, y la política externa ateniense fue subordinada a la de Esparta; El tratado también estipulaba que los atenienses usaran «la constitución de sus antepasados». Terámenes volvió a Atenas y presentó los resultados de las negociaciones a la asamblea; aunque algunos todavía estaban a favor de aguantar, la mayoría votó aceptar los términos.

talonaquiles

Veamos.

Esparta es hoy Bruselas.

Los aliados de Esparta son los miembros del Eurogrupo.

Terámenes y sus colegas son Varoufakis, Tsipras y sus acompañantes.

Las exigencias de Esparta eran: destrucción de los Muros Largos, brusca limitación de la flota ateniense, subordinación de la política exterior ateniense a Esparta.

Las exigencias del Eurogrupo y el FMI son: reducción de 400 millones de euros en gasto militar, eliminación escalonada de prejubilaciones, abolición total de ayudas sociales a pensionistas, 6% de contribución de los jubilados al seguro médico, reforma del IVA y aumento del impuesto de sociedades.

Es sólo una comparación. El humor gráfico echa mano de la Antigua Grecia y su arte o mitología para referirse a la situación.

laberintogriego

Tsipras ante la salida del laberinto griego: las fauces del Minotauro-Merkel

Pero volvamos con el texto de Marcos donde encontramos, por dos veces, el ὄχλος πολὺς.

καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿Ιησοῦ [ἐν τῶ πλοίῳ] πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἠκολούθει αὐτῶ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.

Et cum transcendisset Jesus in navi rursum trans fretum, convenit turba multa ad eum, et erat circa mare. Et venit quidam de archisynagogis nomine Jairus, et videns eum procidit ad pedes ejus, et deprecabatur eum multum, dicens: Quoniam filia mea in extremis est, veni, impone manum super eam, ut salva sit, et vivat. Et abiit cum illo, et sequebatur eum turba multa, et comprimebant eum.

Obsérvese que, en latín, ὄχλος πολὺς se traduce por turba multa, que ha quedado como expresión castellana, según vemos en el diccionario de la RAE:

turbamulta.

(Del latín turba, turba, y multa, mucha, numerosa). 

Femenino. Coloquialmente. Multitud confusa y desordenada.

Jesús cruzó, de nuevo [en la barca], al otro lado del lago, y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla [22] llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: -Mi hijita está en las últimas. Ven e impón las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados.

HEMORROÍSA, CURACIÓN.-Paolo Veronese.-MANIERISMO

Curación de la hemorroísa, 1565-1570, de Pablo Veronese. Kunsthistorisches Museum de Viena

La otra palabra que nos trajo a la mente otro contexto fue la 3ª persona del singular del indicativo de aoristo pasivo, con significado activo ἐξηράνθη, del verbo ξηραίνω, que significa “secarse”, que aparece en el versículo 29, cuando el evangelista narra la acción de la mujer con flujos que cree que, si toca el manto de Jesús, quedará sana, como así sucedió:

ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῶ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῶ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.

Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: «Con sólo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal.

Pues bien, ese ἐξηράνθη nos trajo a la memoria una fábula que hemos traducido a veces en 2º de bachillerato, como preparación al texto citado de Jenofonte. Es la fábula 68 de la edición de Émile Chambry en Les Belles Lettres: las ranas (en la charca). Es ésta:

ΒΑΤΡΑXΟΙ

Βάτραχοι δύο ἐνέμοντο ἐν λίμνῃ. ἐν ἡμέραις δὲ τοῦ θέρους ἐξηράνθη ἡ λίμνη καὶ καταλείψαντες ἐκείνην ἄλλην ἐπεζήτουν. παραχρῆμα δὲ συνήντησαν φρέατι βαθεῖ. εἶπε δὲ ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ· συγκατέλθωμεν ἐνταῦθα, ὦ φίλε. ὑπολαβὼν δὲ ὁ ἕτερος ἀντεῖπεν· ἐὰν οὖν καὶ τὸ ἐνθάδε ὕδωρ ξηρανθῇ, πῶς δυνησόμεθα ἀνελθεῖν; ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οὐ δεῖ ἀπερισκέπτως προσέρχεσθαι τοῖς πράγμασιν.

Dos ranas vivían en una charca. En los días del verano la charca se secó y, dejando aquélla, buscaban otra. Y al punto se encontraron con un pozo profundo. Y dijo una rana a la otra: “Bajemos juntas aquí, amiga”. Pero la otra, respondiendo, replicó: “Y si se seca el agua de aquí, ¿cómo podremos subir? La fábula demuestra que no hay que afrontar a la ligera los asuntos.

dos-ranas

Por cierto que un comentario acertado, como siempre, de José Antonio Pagola sobre el episodio de la hemorroísa, puede leerse aquí.

Los lectores disculparán el artículo que he perpetrado; quizás los calores del verano hagan que uno saque artículos de la nada y el presente puede resultar insulso y ofrecer poco interés, nula novedad y escasa calidad, pero, como diría Poncio Pilato: quod scripsi, scripsi.

Retiro

Read Full Post »