Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 21 de enero de 2016

Carlo-Maratta-RebecayEliezerenelpozo

Rebeca y Eliezer en el pozo (1655), óleo sobre lienzo de 119 x 157 cm, de Carlo Maratta. Museum of Art, Indianápolis, Estados Unidos.

Repasábamos la presencia de la palabra ὑδρία en la Biblia y habíamos aportado pasajes del Génesis.

Vuelve a aparecer en los versículos 43, 45 y 46 de dicho primer libro de la Biblia, dos (2) veces en acusativo y 1 en genitivo:

ἰδοὺ ἐγὼ ἐφέστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλεως ἐξελεύσονται ὑδρεύσασθαι ὕδωρ καὶ ἔσται ἡ παρθένος ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω πότισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου

καὶ ἐγένετο πρὸ τοῦ συντελέσαι με λαλοῦντα ἐν τῇ διανοίᾳ εὐθὺς Ρεβεκκα ἐξεπορεύετο ἔχουσα τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν πηγὴν καὶ ὑδρεύσατο εἶπα δὲ αὐτῇ πότισόν με καὶ σπεύσασα καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἀφ᾽ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν πίε σύ καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ καὶ ἔπιον καὶ τὰς καμήλους μου ἐπότισεν

Yo me pondré junto a la fuente, y diré a la muchacha que salga a sacar agua: Dame de beber un poco de agua de tu cántaro. 

No había acabado de decirme esto, cuando salía Rebeca con el cántaro al hombro; bajó a la fuente, sacó agua, y yo le pedí: Dame de beber. Ella enseguida bajó el cántaro y me dijo: Bebe tú, que voy a abrevar tus camellos; bebí yo y ella abrevó los camellos.

El pasaje repite casi exactamente lo dicho  en los versículos 14-20, pues Eliezer está contando a Labán, hermano de Rebeca, su misión de buscar esposa para Isaac.

Aparece luego en Jueces 7, 16, 19 y 20, en casos distintos en el 16, según se trate del Codex Alexandrinus o del Codex Vaticanus, que aquí ofrecemos, indicando la variante del Alexandrinus:

  1. καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις (Alexandrinus: ἐν μέσῳ τῶν ὑδριῶν).
  2. (…) καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
  3. καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας (…).

Dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos y entregó a cada soldado una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha en el cántaro.

(…) tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevabas en las manos.

Entonces los tres grupos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros.

El episodio narra la batalla entre Gedeón y Madián.

gedeoncontramadianitaspoussin

Batalla de Gedeón contra los madianitas (1626), óleo sobre lienzo de 98 x 137 cm, de Nicolás Poussin. Museos Vaticanos.

Después aparece en el pasaje que estamos comentando, Primer Libro de los Reyes 17, 10-17 y que ya hemos ofrecido. Más tarde, en el Primer Libro de los Reyes 18, 34:

 καὶ εἶπεν “λάβετέ μοι τέσσαρας ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐπιχέετε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπὶ τὰς σχίδακας” καὶ ἐποίησαν οὕτως.

Después dijo: «Llenen de agua cuatro cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». Así lo hicieron.

Todavía en el Antiguo Testamento nos encontramos con el vocablo en Eclesiastés 12, 6:

 ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν καὶ συντροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκον.

Sí, acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe.

Volvemos a encontrar la palabra ὑδρία en el Nuevo Testamento y, más en concreto en Juan 2, 6-7:

 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde.

 

bodas-de-cana

Bodas de Caná (1819), óleo sobre lienzo de 135 x 208 cm, de Julius Schnorr von Carosfeld. Hamburger Kunsthalle

El diccionario Liddell-Scott-Jones nos dice que ὑδρία significa “jarra”, “recipiente de cerámica para agua”.

Citan dos pasajes de Aristófanes, Avispas, verso 926:

ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδρίαν πλάσαι.

Y yo no tengo siquiera con qué enyesar mi botijo (traducción de Luis M. Macía Aparicio, en Ediciones Clásicas).

¡Y yo no tengo ni para componer el jarro del agua! (traducción de Francisco Rodríguez Adrados, en Cátedra; añade en pie de página que eso solía hacerse con queso masticado)

La asamblea de las mujeres, 678, donde aparece otro recipiente:

Πραξάγορα

τοὺς κρατῆρας καταθήσω

καὶ τὰς ὑδρίας, καὶ ῥαψῳδεῖν ἔσται τοῖς παιδαρίοισιν

τοὺς ἀνδρείους ἐν τῷ πολέμῳ, κεἴ τις δειλὸς γεγένηται,

ἵνα μὴ δειπνῶσ᾽ αἰσχυνόμενοι.

Hydria_Python_Louvre_K287

Hidria de figuras rojas mostrando un sátiro y una mujer (Paestum, 360–350 a. C). Departamento de Antigüedades Griegas, Etruscas y Romanas. Museo del Louvre, Pabellón Sully, Primer piso, sala 44

Praxágora:

Allí pondré las crateras y los cántaros de agua, y los jovencitos podrán alabar desde allí a los valientes en la guerra, y si alguno se ha portado como un cobarde, lo podré allí para que no coma de vergüenza (traducción de Luis M. Macía Aparicio, en Ediciones Clásicas).

Praxágora:

Para colocar las cráteras y los cántaros de agua; un coro de niños celebrará desde ella la gloria de los valientes y el oprobio de los cobardes; así, si hay alguno de éstos, se retirará de la mesa avergonzado. (traducción sacada de Wikisource).

Aportan también un ejemplo de la Biblia de los LXX, en concreto de Eclesiastés, 12, 6:

ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου καὶ συνθλιβῇ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου καὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ τὴν πηγήν καὶ συντροχάσῃ ὁ τροχὸς ἐπὶ τὸν λάκκον.

Antes de que se rompa el hilo de plata, y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo.

También en Juan 2, 6:

ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

Había allí seis tinajas de piedra para las abluciones de los judíos, con una capacidad de setenta a cien litros cada una.

(Ya habíamos aportado anteriormente estos pasajes de Eclesiastés y Juan, al hablar de la presencia de este recipiente en la Biblia).

davidbodasdecana

Las bodas de Caná (1511), óleo sobre tabla de 100 x 128 cm, de Gerard David. Museo del Louvre. París

En Aristóteles, Retórica 1367 a 7 leemos:

καὶ ἡ παροιμία δὲ τὸ ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν.

Y el proverbio: “(romper) el cántaro en la puerta”. Significa “trabajo perdido”.

La segunda traducción que dan Liddell-Scott-Jones es “recipiente” de cualquier clase; de vino, en Aristófanes, Fragmento, 136:

ΓΥΝΗ· νὴ Δί᾿, ὀλίγας ἡμέρας. ἐγὼ δ᾿ ἀπολοπίζειν τε κάτ’ ἐπ᾿ ἀνθράκων ὑδρίαν διανίζειν πεντέχουν· μείζονα ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεθραμμένη κοπίδι τῶν μαγειρικῶν ἀθάρης ἀνακαλύψασα μεστὸν τρύβλιον λορδοῦ κιγκλοβάταν ῥυθμόν.

Olla de dinero, en Aristófanes, Aves, 602:

Ἐυελπίδης· πωλῶ γαῦλον, κτῶμαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας ἀνορύττω.

Evélpides: Vendo el paquebote, me compro un azadón y a desenterrar ollas

Un escolio al citado verso dice: ἐν ὑδρίαις γὰρ ἔκειντο οἱ θησαυροί = pues en las ollas estaban los tesoros.

urnavotacion

Significa también “urna de votación”. Como en Isócrates, Sobre un asunto bancario, 33:

Πυθόδωρον γὰρ τὸν σκηνίτην καλούμενον, ὃς ὑπὲρ Πασίωνος ἅπαντα καὶ λέγει καὶ πράττει, τίς οὐκ οἶδεν ὑμῶν πέρυσιν ἀνοίξαντα τὰς ὑδρίας καὶ τοὺς κριτὰς ἐξελόντα τοὺς ὑπὸ τῆς βουλῆς εἰσβληθέντας;

¿Quién de vosotros no sabe que Pitodoro, llamado el “tabernero”, que por Pasión dice y hace todo, el año pasado abrió las urnas y sustrajo los nombres de los jurados allí depositados por el Consejo?

La traducción es de Juan Manuel Guzmán Hermida, en Gredos.

También en Plutarco, Tiberio Graco, 11:

ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας καὶ τὸν δῆμον αὐτοῦ καλοῦντος ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἡρπάσθησαν ὑπὸ τῶν πλουσίων αἱ ὑδρίαι, καὶ τὰ γινόμενα πολλὴν εἶχε σύγχυσιν.

Llegado el día, llamaba al pueblo para proceder la votación; pero los ricos habían quitado las urnas, y este incidente produjo un grandísimo alboroto.

hidria2

Hidria ática de figuras negras. Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor hasta la tumba de Patroclo en presencia de Príamo y Hécuba. Primera mitad del siglo VI a. C. Museo de Bellas Artes de Boston

Read Full Post »