Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 3 03+01:00 febrero 03+01:00 2016

SolonyCreso

Solón y Creso (1624) óleo sobre lienzo de 169 x 210 cm, de Gerard van Honthorst. Kunsthalle de Hamburgo

La entrada kappa 2499 de la Suda que nos comenta el encuentro de Creso con Solón, en el que hablan de la felicidad, finaliza con una alusión a Claudio Eliano, de la que hablamos en el anterior capítulo. Pues bien, esa frase que la Suda atribuye a Eliano también la hallamos en Heródoto I, 86, 3-4:

Λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον. ῾Ο δὲ συννήσας πυρὴν μεγάλην ἀνεβίβασε ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδῃσι δεδεμένον καὶ δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ᾽ αὐτὸν παῖδας, ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν ὅτεῳ δή, εἴτε καὶ εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων, εἴτε καὶ πυθόμενος τὸν Κροῖσον εἶναι θεοσεβέα τοῦδε εἵνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τίς μιν δαιμόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζῶντα κατακαυθῆναι. Τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα· τῷ δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι ἐπὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπερ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος ὥς οἱ εἴη σὺν θεῷ εἰρημένον, τὸ μηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον. ῾Ως δὲ ἄρα μιν προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐς τρὶς ὀνομάσαι «Σόλων.»

Los persas, después de prenderlo, lo condujeron a presencia de Ciro. Éste, entonces, mandó erigir una gran pira y a ella hizo subir a Creso cargado de cadenas y flanqueado por siete parejas de muchachos lidios con intención, quizá, de ofrendarlos como primicias del botín a un dios cualquiera, tal vez porque deseaba cumplir una promesa o puede ser que, enterado de que Creso era piadoso, le hiciera subir a la pira con la resuelta intención de constatar si alguna divinidad le libraba de ser quemado vivo. Sea como fuere, se cuenta que Ciro mandó hacer eso y que a Creso, cuando se hallaba en lo alto de la pira y a pesar de estar en una situación tan comprometida, le vino a la memoria aquella sentencia de Solón —que se le antojaba pronunciada por inspiración divina— de que ningún mortal es dichoso. Y ocurrió que, al recordar esa frase, lanzó un suspiro y, después de un prolongado silencio, pronunció entre sollozos hasta tres veces el nombre de Solón.

cresoenlapira

Creso en la pira, anverso de ánfora de cerámica de figuras rojas. Ca. 500 – 490 a. C., procedente de Vulci; 59, 5 cm. Museo del Louvre. Departamento de Antigüedades griegas, etruscas y romanas. Pabellón Sully, 1ª planta, sala 43,

El último fragmento de la Suda sobre Creso es la entrada kappa 2500:

Κροῖσος, βασιλεὺς Λυδῶν, καταδυναστεύσας τῆς ᾿Ασίας ἐν ὑπερβάλλοντι πλούτῳ, ὑπερηφάνει πάντας τοὺς βασιλεῖς τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ γράφει Κύρῳ τῷ βασιλεῖ τῶν ᾿Ασσυρίων οὕτως· ἐπιτρέπομέν σοι παραχωρῆσαι τῆς βασιλείας, ἡμετέρας τε οὔσης ἐξ ἀρχῆς καὶ τοῖς ἡμῶν διαφερούσης ὅροις. Οὐ γὰρ ὑποστήσῃ ἐπανισταμένων ἡμῶν κατὰ σοῦ, οὐδὲ πρὸς τὴν τοσαύτην ἡμῶν εὐτυχίαν ἀνθέξῃ.

Creso, rey de los lidios, tras haber reinado sobre Asia en su excesiva riqueza, sobrepasaba a todos los reyes asirios y escribió a Ciro, rey de los asirios, en estos términos: “Te ordenamos que nos entregues tu reino, pues es reino desde el comienzo y pertenece a nuestras fronteras. Pues no aguantarás si nos levantamos contra ti, ni gozarás de buena fortuna contra un poder como el nuestro”.

῾Ο δὲ Κῦρος ἀντέγραψεν οὕτως· εἰ μὲν ὁ πᾶς κόσμος οὐκ ἀρκεῖ σοι τοσαύτην ἔχοντι φαντασίαν, καλῶς ἡμῖν ταῦτα λέγεις· εἰ δὲ τοσαύτης γῆς δεσπόζων καὶ τῆς ἡμετέρας ἐρᾷς, οὐκ ἄν σοι πρὸς τὸν καθ᾿ ἡμῶν ἀγῶνα ἡ τῆς τύχης εὔροια διαμείνοι. Καὶ ταῦτα γράψας Κῦρος ἐβούλετο πρὸς τὴν ᾿Ινδικὴν χώραν μετοικεῖν καὶ φυγεῖν τὴν ὠμότητα τοῦ Κροίσου.

Pero Ciro replicó de esta manera:”Si todo el mundo no es suficiente para ti, que tienes tal fantasía, bien nos dices eso. Pero si gobernando tantas tierras, también la nuestra deseas, no perdurará el curso próspero de tu fortuna de cara a tu lucha contra nosotros”. Y tras escribir esto Ciro quería trasladarse al territorio de la India y escapar de la crueldad de Creso.

᾿Αλλ᾿ ἡ τούτου γυνὴ Βαρδάνη ἑωρακυῖα τὸν Κῦρον ταῦτα βουλευόμενον εἶπεν αὐτῷ ζητῆσαι τὸν Δανιὴλ τὸν αὐτῇ καὶ Δαρείῳ προφητεύσαντα πολλάκις καὶ παρ᾿ αὐτοῦ μαθεῖν, τί δεῖ πράξαι πρὸς τὸν Κροίσου πόλεμον. ῞Οπερ ἀκούσας ὁ Κῦρος μετεπέμψατο τὸν ἄνδρα καὶ μεμαθηκὼς παρ᾿ αὐτοῦ, ὡς νικήσει τὸν Κροῖσον, τοῦτο μαθὼν τὰ πρὸς τὸν πόλεμον παρεσκεύαζεν.

Pero la esposa de Ciro, Bardane, al ver que Ciro tenía estos planes, le dijo que buscara a Daniel, el que había sido a menudo interprete para ella y Darío, y saber de su boca que debía hacer respecto a la guerra contra Creso. Al escuchar esto, Ciro hizo llamar a este hombre y habiendo sabido de él que vencería a Creso, sabido esto preparó lo relativo a la guerra.

Ciro-el-grandejpg

Ciro II, el Grande de Persia

ὁμοίως δὲ καὶ Κροῖσος εἰς τὸ μαντεῖον ἔπεμψε καὶ ἐχρησμοδοτήθη οὕτως·

οἶδα δ᾿ ἐγὼ ψάμμου τ᾿ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης

καὶ κωφοῦ ξυνίημι καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω.

ὀδμή μ᾿ ἐς φρένας ἦλθε κρατερίνοιο χελώνης,

ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἀμ᾿ ἀρνείοις κρέασιν,

ἧ χαλκὸς μὲν ὑπέρκειται, χαλκὸς δ᾿ ὑπόκειται.

Γνοὺς δέ, ὡς ἐνεπαίχθη, πάλιν στέλλει, καὶ ἀνεῖλεν ἡ Πυθία· Κροῖσος ῞Αλυν διαβὰς ποταμὸν μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει.

Καὶ κατέλυσε τὴν ἑαυτοῦ. ὁ δὲ Κῦρος τοὺς αἰχμαλώτους τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπέλυσε καὶ κτίζει τὴν ῾Ιερουσαλήμ.

De igual modo, Creso envió emisarios al oráculo (de Delfos) y así fue la respuesta oracular: “Yo sé el número de los granos de la arena y las medidas del mar y al sordomudo comprendo y al que no habla escucho. A mis sentidos llega el aroma de una tortuga de piel rugosa, que en recipiente de bronce está cociéndose con carnes de cordero; bronce la recubre y bronce tiene debajo”.

Pensando que había sido engañado, envió de nuevo emisarios y la Pitia respondió:”Tras cruzar el río Halis, Creso destruirá un gran imperio”.

Y destruyó el suyo propio. Pero Ciro liberó a los prisioneros judíos y fundó Jerusalén.

Esta entrada 2500 de la Suda tiene por fuente a Heródoto I, 47, 2-3:

᾿Εν δὲ Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ καὶ ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυθίη ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε.

οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης,

καὶ κωφοῦ συνίημι, καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω.

ὀδμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης

ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ᾽ ἀρνείοισι κρέεσσιν,

ᾗ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ᾽ ἐπιέσται.

Pero en Delfos, así que los lidios hubieron penetrado en el sagrario para consultar al dios y preguntaron lo que les había sido ordenado, la Pitia, en hexámetros, respondió lo que sigue:

Yo sé el número de los granos de la arena y las dimensiones del mar;

Y al sordomudo comprendo y al que no habla oigo.

A mis sentidos llega el aroma de una tortuga de piel rugosa, que en recipiente de bronce cociéndose está con carne de cordero; bronce tiene abajo y bronce la recubre.

oraculodedelfos

La Pitia de Delfos en trance

Read Full Post »