Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 27 de febrero de 2016

VersallesEstanquedeEncelado2

Palacio de Versalles. Estanque de Encélado

Siguiendo con las fuentes sobre los Gigantes llegamos a la tragedia Ión de Eurípides, versos 205 a 218 – estrofa 2ª del segundo canto del coro en el prólogo de la obra -, donde aparecen citados Mimas (o Mimante) y Encélado:

Πάντᾳ τοι βλέφαρον διώ-

κω. Σκέψαι κλόνον ἐν τείχεσ-

σι λαί̈νοισι Γιγάντων.

Ὦ φίλαι, ὧδε δερκόμεσθα.

Λεύσσεις οὖν ἐπ’ Ἐγκελάδῳ

γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν

λεύσσω Παλλάδ’, ἐμὰν θεόν.

Τί γάρ; Κεραυνὸν ἀμφίπυρον

ὄβριμον ἐν Διὸς

ἑκηβόλοισι χερσίν;

ὁρῶ· τὸν δάϊον

Μίμαντα πυρὶ καταιθαλοῖ.

Καὶ Βρόμιος ἄλλον ἀπολέμοι-

σι κισσίνοισι βάκτροις

ἐναίρει Γᾶς τέκνων ὁ Βακχεύς.

DionisoyGiganteLouvre

 Dioniso abatiendo al gigante Éurito. Pelike ático de figuras rojas, ca. 460 a. C., procedente de Nola. Departamento de Anigüedades Griegas, Etruscas y Romanas. Edificio Sully, sala 43. Museo del Louvre

-Por todas partes hago girar mis pupilas. Contempla la lucha, en los muros roqueños, de los Gigantes.

-Amigas, ya estoy mirando.

-Entonces, ¿ves a Palas contra Encélado blandiendo su escudo con la Gorgona?

-Veo a Palas, mi diosa.

-¿Y qué? ¿Ves el rayo inflamado certeras manos de Zeus?

-Lo veo, está abrasando con su Mimante.

-También Bromio está matando a otro hijo de la tierra con su bastón de hiedra no guerrero, Baco.

La traducción es de José Luis Calvo Martínez, en Gredos.

Otra leve alusión a los Gigantes tenemos en otra tragedia euripídea, Heracles 177 y siguientes:

πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽ — ἐν ἀρρήτοισι γὰρ

τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, Ἡράκλεες —

σὺν μάρτυσιν θεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέθεν.

Διὸς κεραυνόν τ᾽ ἠρόμην τέθριππά τε,

ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασιν

Γίγασι πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη

τὸν καλλίνικον μετὰ θεῶν ἐκώμασεν:

τετρασκελές θ᾽ ὕβρισμα, Κενταύρων γένος,

Φολόην ἐπελθών, ὦ κάκιστε βασιλέων,

ἐροῦ τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐγκρίνειαν ἄν,

ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμόν, ὃν σὺ φῂς εἶναι δοκεῖν.

GigantomaquiaAltarPergamo

Atenea y Nike luchando contra Alcioneo. Gea surge de la tierra. Fragmento de la Gigantomaquia en el Altar de Pérgamo. Museo de Pérgamo, Berlín

(Habla Anfitrión:)

Primero tengo que apartar de ti el sacrilegio con el testimonio de los dioses –pues sacrilegio considero el llamarte cobarde, Heracles. Yo apelo al rayo de Zeus y a la cuadriga en la que subido clavó sus alados dardos en los costados de los Gigantes y celebró un hermoso himno de victoria en compañía de los dioses.

La traducción es de José Luis Calvo Martínez, en Gredos.

En nota al pie dice el traductor:

La imagen de Zeus lanzando rayos y Heracles con el arco era central en las representaciones de la Gigantomaquia en los vasos de figuras negras.

Pausanias, en Descripción de Grecia VIII, 29, 1-3, realiza, al hablar del río Alfeo y la región de Trapezuntia, en la Arcadia, una digresión sobre los Gigantes:

λέγουσι δὲ οἱ Ἀρκάδες τὴν λεγομένην γιγάντων μάχην καὶ θεῶν ἐνταῦθα καὶ οὐκ ἐν τῇ Θρᾳκίᾳ γενέσθαι Παλλήνῃ, καὶ θύουσιν ἀστραπαῖς αὐτόθι καὶ θυέλλαις τε καὶ βρονταῖς. Γιγάντων δὲ ἐν μὲν Ἰλιάδι οὐδεμίαν ἐποιήσατο Ὅμηρος μνήμην: ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ ἔγραψε μὲν ὡς ταῖς Ὀδυσσέως ναυσὶ Λαιστρυγόνες ἐπέλθοιεν γίγασι καὶ οὐκ ἀνδράσιν εἰκασμένοι, ἐποίησε δὲ καὶ τὸν βασιλέα τῶν Φαιάκων λέγοντα εἶναι τοὺς Φαίακας θεῶν ἐγγὺς ὥσπερ Κύκλωπας καὶ τὸ γιγάντων ἔθνος. ἔν τε οὖν τούτοις δηλοῖ θνητοὺς ὄντας καὶ οὐ θεῖον γένος τοὺς γίγαντας καὶ σαφέστερον ἐν τῷδε ἔτι,“ὅς ποθ᾽ ὑπερ θύμοισι γιγάντεσσιν βασίλευεν:

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ᾽ αὐτός.

ἐθέλουσι δ᾽ αὐτῷ λαὸς ἐν τοῖς ἔπεσιν ἀνθρώπων οἱ πολλοὶ καλεῖσθαι.

 

ZeuscontraPorfirionAlatrdePergamon

Zeus contra Porfirión, fragmento del friso este de la Gigantomaquia. Alar de Pérgamo, Museo de Pérgamo, Berlín

Dicen los arcadios que allí tuvo lugar la legendaria batalla entre gigantes y dioses, y no en la Palene de Tracia, y allí hacen sacrificios a relámpagos, tempestades y truenos.

Homero no hace ninguna mención de gigantes en la Ilíada, pero en la Odisea (X, 119-120) refiere cómo los lestrigones atacaron las naves de Odiseo semejantes a gigantes y no a hombres, y hace decir al rey de los feacios (VII, 205) que los feacios están cerca de los dioses, como los Cíclopes y la raza de los gigantes. Pues bien, en estos lugares indica que los gigantes son mortales y no una raza divina, y más claramente todavía en lo siguiente:

El que en otro tiempo reinó sobre los magnánimos gigantes;

Pero él hizo perecer a un pueblo altanero, y él mismo pereció. (Odisea VII, 59-60).

En su poesía, pueblo quiere decir el pueblo común.

Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica V, 71, alude también a la Gigantomaquia:

πρὸ δὲ τῆς μάχης τῆς πρὸς τοὺς ἐν Κρήτῃ γίγαντας λέγεται τὸν Δία θῦσαι βοῦν Ἡλίῳ καὶ Οὐρανῷ καὶ Γῇ: ἐπὶ δὲ τῶν ἱερῶν ἁπάντων φανῆναι τὰ περὶ τούτων ἐπικριθέντα ἐπισημαίνεται κράτος καὶ ἀπόστασις ἀπὸ τῶν πολεμίων πρὸς αὐτούς. ἀκόλουθον δὲ τούτοις γενέσθαι τοῦ πολέμου τὸ τέλος: αὐτομολῆσαι μὲν γὰρ ἐκ τῶν πολεμίων Μουσαῖον, καὶ τυχεῖν ὡρισμένων τιμῶν, κατακοπῆναι δ᾽ ὑπὸ τῶν θεῶν ἅπαντας τοὺς ἀντιταξαμένους.

diodorosiculobiblioteca

Antes de la batalla contra los Gigantes en Creta, se cuenta que Zeus sacrificó un toro a Helios, a Urano y a Gea, y según cada uno de sus ritos, se le reveló la voluntad de los dioses en cuanto al asunto, los augurios señalaban la victoria para los dioses y deserción por parte del enemigo. Y el resultado de la guerra fue acorde a estos augurios, pues Museo desertó de los enemigos y él obtuvo los honores que le estaban asignados; y todos los que se les opusieron fueron destruidos por los dioses.

συστῆναι δὲ καὶ ἄλλους πολέμους αὐτῷ πρὸς γίγαντας, τῆς μὲν Μακεδονίας περὶ τὴν Παλλήνην, τῆς δ᾽ Ἰταλίας κατὰ τὸ πεδίον, ὃ τὸ μὲν παλαιὸν ἀπὸ τοῦ κατακεκαυμένου τόπου Φλεγραῖον ὠνομάζετο, κατὰ δὲ τοὺς ὕστερον χρόνους Κυμαῖον προσηγόρευον.

Se dice que mantuvo otras guerras contra los Gigantes, cerca de Palene en Macedonia y en Italia, en la llanura que desde antiguo se llamaba Flegrea por el terreno que había sido quemado, pero que en tiempos posteriores se llamó de Cumas.

κολασθῆναι δὲ τοὺς γίγαντας ὑπὸ Διὸς διὰ τὴν εἰς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους παρανομίαν καὶ διὰ τὸ ταῖς τοῦ σώματος ὑπεροχαῖς καὶ ῥώμαις πεποιθότας καταδουλοῦσθαι μὲν τοὺς πλησιοχώρους, ἀπειθεῖν δὲ τοῖς περὶ τοῦ δικαίου τιθεμένοις νόμοις, πόλεμον δ᾽ ἐκφέρειν πρὸς τοὺς διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας ὑπὸ πάντων θεοὺς νομιζομένους.

Se dice que los Gigantes fueron castigados por Zeus por haber tratado al margen de la ley al resto de los hombres y por haber esclavizado a sus vecinos confiando en la supremacía y fuerza de su cuerpo, y porque desobedecían las leyes de la justicia establecidas por él y porque declaraban la guerra a aquéllos que por sus beneficios para el bien común eran considerados por todos como dioses.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gigantes heridos por las flechas de Heracles, envenenadas con la sangre de Neso (mosaico) en el ábside central del triclinio de la Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicilia

Read Full Post »