Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 19/04/16

diodorosiculobiblioteca

Estamos repasando las fuentes sobre Creso. Habíamos visto la presencia del rey lidio en la Suda, Claudio Eliano, Baquílides, Plutarco y Heródoto. Y en el capítulo anterior habíamos finalizado la presencia de Creso en la Ciropedia de Jenofonte e iniciado el estudio de Diodoro Sículo en Biblioteca Histórica IX, 2.

Pues bien, seguimos con Diodoro y el capítulo 2 de su libro IX:

Ὁ δὲ Σόλων τῇ συνήθει τοῖς φιλοσόφοις χρησάμενος παρρησίᾳ ἔφη μηδένα τῶν ζώντων εἶναι μακάριον,·τὸν γὰρ ἐπ’ εὐδαιμονίᾳ πεφρονηματισμένον καὶ δοκοῦντα τὴν τύχην ἔχειν συνεργὸν μὴ γινώσκειν εἰ διαμενεῖ μετ’ αὐτοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης. Σκοπεῖν οὖν ἔφησε δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ τὸν διευτυχήσαντα τότε προσηκόντως λέγειν μακάριον.

Solón, haciendo uso de la franqueza propia de los filósofos dijo que ninguno de los vivos era afortunado, pues el que se vuelve presuntuoso por su felicidad y cree que cuenta con la fortuna como ayudante ignora si ésta permanecerá con él hasta su muerte. Dijo que conviene pues examinar el fin de la vida y llamar de manera adecuada feliz al que es favorecido por la fortuna hasta entonces.

Ὁ δὲ Κροῖσος ὕστερον γενόμενος αἰχμάλωτος ὑπὸ Κύρου καὶ μέλλων ἐπὶ μεγάλῃ πυρᾷ κατακαίεσθαι, τῆς Σόλωνος ἀποφάσεως ἐμνημόνευσεν. Διὸ καὶ τοῦ πυρὸς ἤδη περιφλέγοντος ἀνεβόα συνεχῶς τὸ τοῦ Σόλωνος ὄνομα. Ὁ δὲ Κῦρος προσπέμψας τοὺς πευσομένους, τίς ἡ συνεχής ἐστι τοῦ Σόλωνος ὀνομασία, μαθὼν τἀληθὲς μετέπεσε τοῖς λογισμοῖς καὶ νομίσας τὴν ἀπόκρισιν τοῦ Σόλωνος ἀληθινὴν εἶναι τῆς μὲν ὑπερηφανείας ἀπανίστατο, τὴν δὲ πυρὰν κατασβέσας ἔσωσε τὸν Κροῖσον καὶ τὸ λοιπὸν ἕνα τῶν φίλων κατηρίθμησεν.

Creso siendo después prisionero de Ciro y cuando iba a ser quemado sobre una gran pira, recordó la sentencia de Solón. Por ello, cuando ya el fuego ardía gritaba sin cesar el nombre de Solón. Y Ciro tras enviar a quienes se informaran de la razón de esta continua pronunciación del nombre de Solón, tras conocer la verdad cambió su resolución y pensando que la respuesta de Solón era verdadera, cedió en su arrogancia y apagando la pira salvó a Creso y desde entonces lo consideró como uno de sus amigos.

solon

Solón de Atenas

Pasamos ahora al capítulo 27 de la Biblioteca Histórica, IX de Diodoro Sículo:

Ἠρώτησε δὲ τὸν Σόλωνα τίνα τῶν ὄντων εὐδαιμονέστατον ἑώρακεν, ὡς τοῦτό γε πάντως ἀποδοθησόμενον ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς οὐδένα δικαίως ἂν εἰπεῖν ἔχοι διὰ τὸ μηδενὸς τῶν ὄντων ἑωρακέναι τὸ τέλος τοῦ βίου, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ἂν προσηκόντως μακάριος νομίζοιτο· πολλάκις γὰρ οἱ τὸν ἔμπροσθεν πάντα βίον εὐδαίμονες δόξαντες εἶναι πρὸς αὐτῇ τῇ τοῦ βίου καταστροφῇ μεγίσταις περιέπεσον συμφοραῖς.

Y preguntó a Solón cuál de los seres vivos que había visto era el más feliz, como si esto se le fuera a conceder sin duda a él mismo. Pero al responder aquél que a nadie podría aplicar con justicia este término por no haber visto el fin de la vida de nadie aún vivo, puesto que hasta ese momento nadie podría ser considerado propiamente afortunado. Ya que, muchas veces, los que antes han sido considerados felices durante toda su vida, se ven afectados poco antes del fin de su vida por las mayores desgracias.

Ὁ δὲ βασιλεύς, “Οὐδὲ πλουσιώτατον ἄρα με κρίνεις;” Ἔφη. Καὶ ὁ Σόλων τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ποιησάμενος ἐδίδασκεν ὡς οὐ τοὺς πλεῖστα κεκτημένους, ἀλλὰ τοὺς πλείστου ἀξίαν τὴν φρόνησιν ἡγουμένους νομιστέον πλουσιωτάτους· ἡ δὲ φρόνησις οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀντίρροπος οὖσα μόνους ποιεῖ τοὺς αὐτὴν περὶ πολλοῦ ποιουμένους μέγιστον καὶ βεβαιότατον ἔχειν πλοῦτον.

Y el rey dijo: “¿Acaso no juzgas que yo soy el más rico?”. Y Solón, tras dar la misma respuesta, explicó que no los que tienes las mayores riquezas, sino los que consideran que la sabiduría es la más valiosa de todas las posesiones, tienen que ser considerados los más ricos y que la sabiduría que no tiene nada que se le pueda contraponer confiere sólo a los que la estiman en mucho tener la riqueza mayor y más segura.

7_sabios_de_grecia

Los Siete Sabios de Grecia: Tales, Bías, Solón, Quilón, Pítaco, Periandro y Cleóbulo

Ἠρώτησε καὶ τὸν Βίαντα, πότερον ὀρθῶς ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν ὁ Σόλων ἢ διήμαρτεν. Ὁ δὲ ὑπειπών, “Ὀρθῶς”, ἔφη· “τὰ γὰρ ἔν σοι βούλεται θεωρήσας ἀγαθὰ διαγνῶναι, νυνὶ δὲ τὰ παρά σοι μόνον ἑώρακεν· εἶναι δὲ δι’ ἐκεῖνα μᾶλλον ἢ ταῦτα τοὺς ἀνθρώπους εὐδαίμονας”. Ὁ δὲ βασιλεύς, “Ἀλλ’ εἰ τὸν τῶν χρημάτων”, ἔφησε, “πλοῦτον μὴ προτιμᾷς, τό γε πλῆθος τῶν φίλων ὁρᾷς τοσοῦτον ὑπάρχον ὅσον οὐδενὶ τῶν ἄλλων.” Ὁ δὲ καὶ τοῦτον ἀπεφήνατο τὸν ἀριθμὸν ἄδηλον εἶναι διὰ τὴν εὐτυχίαν. Πρὸς δὲ Πιττακὸν εἰπεῖν φασι, “Ποίαν ἑώρακας ἀρχὴν κρατίστην;” Τὸν δὲ ἀποκριθῆναι, “Τὴν τοῦ ποικίλου ξύλου”, διασημαίνοντα τοὺς νόμους.

Y preguntó también a Bías, si Solón había dado una respuesta correcta o se había equivocado. Y éste respondiendo dijo: “Correcta, pues quiere decidir tras haber visto los bines que hay en ti mismo, mientras que hasta ahora ha visto sólo los que tienes, y es por aquéllos más que por éstos por los que los hombres son felices”. Y el rey dijo: “Pero si tú no das el primer lugar a la riqueza de dinero, al menos ves la cantidad de amigos, tan grande como ningún otro hombre tiene”. Pero él demostró que incluso este número era incierto por la buena fortuna. Y se dice que preguntó a Pítaco:” ¿Cuál es la forma de gobierno mejor que has visto?”. Y que éste respondió: “La de la madera policromada”, refiriéndose a las leyes.

johanngeorgplatzer-st-michaelineppanwithcroesusandsolon

San Michael de Eppan con Creso y Solón de Johann Georg Platzer

Llega el turno ahora del capítulo 31 de la Biblioteca Histórica, IX de Diodoro Sículo:

 Ὅτι Κροῖσος ἐπὶ Κῦρον τὸν Πέρσην ἐκστρατεύων ἐπύθετο τοῦ μαντείου. Ὁ δὲ χρησμός,

“Κροῖσος Ἅλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει”.

Ὁ δὲ τὸ ἀμφίβολον τοῦ χρησμοῦ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἐκδεξάμενος ἐδυστύχησεν.

Ὅτι πάλιν ἐπηρώτησεν, εἰ πολὺν χρόνον ἕξει τὴν δυναστείαν. Εἶπε δὲ τὰ ἔπη ταῦτα,

ἀλλ’ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,

καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ’ Ἕρμον

φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ’ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.

Ὅτι ἡμίονον τὸν Κῦρον ἔφη διὰ τὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ Μηδικὴν εἶναι, τὸν δὲ πατέρα αὐτοῦ Πέρσην.

Creso, cuando iba a marchar contra Ciro el persa, consultó al oráculo. Y éste respondió: “Creso, al atravesar el río Halis, destruirá un gran imperio”. Y al interpretar este ambiguo oráculo en el sentido más favorable a sus intereses, cayó en desgracia. Lo interrogó de nuevo para saber si reinaría durante mucho tiempo. Y respondió en estos términos:

”Hasta que un mulo sea rey de los medos,

También entonces, lidio de afeminado andar, al otro lado del pedregoso Hermo

Huye, no te quedes ni te avergüences de ser cobarde”.

(El oráculo) decía que el mulo era Ciro, puesto que su madre era meda y su padre persa.

Santuario_Delfos

Reconstrucción del santuario de Delfos

Read Full Post »