Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 16 de mayo de 2016

retoricaftonio

Ofrecíamos en el anterior capítulo el texto de Nono, Dionisíacas X, 189 y siguientes, donde hallábamos el verso ἐκ ποδὸς ἀργυφέοιο ῥόδων ἐρυθαίνετο λειμών (a causa de su plateado pie ambulante, el prado enrojecía de rosas) relacionado con el verso 62 del Hero y Leandro de Museo: καὶ ῥόδα λευκοχίτωνος ὑπὸ σφυρὰ λάμπετο κούρης (Y al pasar la muchacha de blanco lucíanle también rosas debajo de sus tobillos).

Con esta mención de los tobillos de Hero, el poeta parece querer hacerse eco del conocido precepto de Aftonio, Ejercicios de retórica 37, pues con la mención de los tobillos de Hero, el poeta parece querer hacerse eco del conocido precepto de este retórico de Antioquía, respecto a la écfrasis de personas, a saber: que toda descripción debe ir de la cabeza a los pies. Los Προγυμνάσματα de Aftonio son una compilación de ejercicios que abarcaban los distintos géneros de la composición retórica.

Ἔκφρασίς ἐστὶ λόγος περιηγηματικὸς ὑπ᾿ ὄψιν ἄγων ἐναργῶς τὸ δηλούμενον. ᾿Εκφραστέον δὲ πρόσωπά τε, καὶ πράγματα, καιρούς τε καὶ τόπους, ἄλωγα ζῶα καὶ πρὸς τούτοις φυτά· πρόσωπα μέν, ὥσπερ ῞Ομηρος·

Γυρὸς ἔην ὤμοισι, μελάγχροος, οὐλοκάρηνος.

Πραγματα δέ, ὡς ναυμαχίας ἢ πεζομαχίας, ὥσπερ ὁ συγγραφέυς· καιρούς δέ, ὡς ἔαρ ἢ θέρος, φράζων ὁπόσα παρ᾿ αὐτὰ τῶν ἀνθέων προέρχεται· τόπους δέ, ὡς αὐτὸς ὁ Θουκυδίδης τὸν λιμένα τῶν Θεσπρωτῶν εἶπε Χειμέριον, καθάπερ ἔχει σχήματος. ἐκφράζοντας δὲ δεῖ πρόσωπα μὲν ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπὶ τὰ τελευταῖα ἰέναι τουτέστιν ἀπὸ κεφαλῆς ἐπὶ πόδας· πράγματα δὲ ἀπὸ τῶν πρὸ αὐτῶν τε καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ὅσα ἐκ τούτων ἐκβαίνειν φιλεῖ· καιροὺς δὲ καὶ τόπους ἐκ τῶν περιεχόντων καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπαρχόντων. Τῶν δὲ ἐκ φράσεων αἱ μέν εἰσιν ἁπλαῖ, αἱ δὲ συνεζευγμέναι. Καὶ ἁπλαῖ μέν, ὡς αἱ πεζομαχίας ἢ ναυμαχίας διεξερχόμεναι· συνεζευγμέναι δέ, ὡς αἱ πράγματα καὶ καιροὺς ἅμα συνάπτουσαι, ὥσπερ ὁ Θουκυδίδης τὴν ἐν Σικελίᾳ νυκτομαχίαν ἐκφράζει· μετὰ γὰρ τῆς μάχης ὅπως ἐπράττετο καὶ νυκτὸς ὅπως εἶχεν ὡρίσατο. ᾿Εκφράζοντας δὲ δεῖ τόν τε χαρακτῆρα ἀνειμένον ἐκφέρειν, καὶ διαφόροις ποικίλλειν τοῖς σχήμασι, καὶ ὅλως ἀπομιμεῖσθαι τὰ ἐκφραζόμενα πραγματα.

 

tucidideshernando

Aquí tenemos la traducción del número 37:

Una descripción es una composición que expone en detalle y presenta ante los ojos de manera manifiesta el objeto mostrado. Se han de describir personajes y hechos, circunstancias y lugares, animales y, además, árboles. Personajes, como hace Homero:

Era redondeado de hombros, de piel morena, de cabello rizado; (1)

hechos, como combates navales y terrestres, tal como hizo el historiador (2), circunstancias, como primavera y verano, manifestando cuántas flores nacen durante ellas; lugares, como el propio Tucidides llamó “Quimerion” al puerto de los tesprotos, según el aspecto que presenta (3). Es necesario que quienes describen personajes vayan desde el principio hasta el final, esto es, de la cabeza a los pies; si acciones, que empiecen por las anteriores, luego las contemporáneas y, después cuantas suelen producirse como consecuencia de éstas; si circunstancias y lugares, que partan de los elementos que los rodean y que se dan en ellos.

De las descripciones, unas son simples, otras compuestas. Simples, como las que narran combates terrestres y navales; compuestas, como las que combinan a un tiempo hechos y circunstancias, tal como Tucidides describe el combate nocturno de Sicilia, pues además de describir cómo se desarrollaba el combate precisó también cómo tenía lugar por la noche.

Es necesario que quienes describen presenten un estilo suelto (4) y que lo adornen con las diferentes figuras, y, en una palabra, que reproduzcan fielmente los objetos que describen.

 La traducción es de Mª Dolores Reche Martínez, en Gredos.

corcira

Mapa topográfico de Corfú, antigua Corcira (copyright: Eric Gaba (Sting – fr:Sting)

Notas:

1 Homero, Odisea XIX, 246.

2 Es decir, Tucídides, I, 29; 62, etc.

῾Ως δὲ ὁ κῆρύξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν· καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων.

Y una vez que el heraldo no les trajo ninguna palabra de paz de parte de los corintios, y que sus naves, que eran ochenta (pues había cuarenta y tres bloqueando Epidamno) tuvieron la tripulación completa, se hicieron a la mar, dispusieron las naves en línea de combate y trabaron batalla; y vencieron completamente los corcirenses, echando a pique quince naves corintias.

 La traducción es de Francisco Rodríguez Adrados, en Editorial Hernando.

 

3 Tucídides, I 46. Se trataba de un cabo y, como tal, era batido por las olas en invierno; de ahi su nombre Cheimérion = “Invernal”, “Tempestuoso.

᾿Επειδὴ δὲ προσέμειξαν τῆι κατὰ Κέρκυραν ἠπείρωι ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. ἔστι δὲ λιμήν, καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος Ἐφύρη. ἐξίησι δὲ παρ’ αὐτὴν Ἀχερουσία λίμνη ἐς θάλασσαν· διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος Ἀχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει ἐς αὐτήν, ἀφ’ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Ξειμέριον

Y una vez que viniendo de Léucade llegaron a la costa meridional que está enfrente de Corcira, anclaron en Quimerion, en Tesprotia. Se trata de un puerto encima del cual hay una ciudad llamada Efire, situada lejos del mar, en la región del puerto de Elea, en Tesprotia. Cerca de ella desemboca en el mar la laguna Aquerusia; el río Aqueronte, que corre a través de Tesprotia, desemboca en ella, y le da nombre; también corre allí el río Tiamis, que limita Tesprotia y Cestrina, y entre uno y otro río se eleva el cabo Quimerion.

 La traducción es de Francisco Rodríguez Adrados, en Editorial Hernando.

Acheroussia Lake and Acheron River, during the Antiquity

Lago Aquerusia y río Aqueronte  en la Antigüedad

 The original uploader was Harrygouvas at Greek Wikipedia – Ιδρυμα Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Πρέβεζας, Χαράλαμπος Γκούβας. Licensed under CC BY-SA 3

4 Gr. Aneiménon (ἀνειμένον). Se trata del estilo libre de periodos y razonamientos, caracterizado por su sencillez Commentarium in Aphthonii Progymnasmata de J. Sardiano, editado por H. Rabe, en Leipzig, 1928, página 223, 21-22).

5. (Que mentira es de gentes de antaño de que tres son las Gracias habidas). Estos versos 63-64 se refieren, desde luego, al célebre pasaje hesiódico de Teogonía v. 907.

τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνόμη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄους,

Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,

Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν·

Eurínome, hija del Océano, de encantadora belleza, le dio las tres Gracias de hermosas mejillas, Aglaya, Eufrósine y la deliciosa Talía.

 La traducción es de Aurelio Pérez Jiménez, en Gredos.

tresgraciasadsuara

Las tres Gracias, escultura en bronce de Juan Bautista Adsuara Ramos. Museo de Bellas Artes de Castellón.

Read Full Post »