Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 18 de junio de 2016

William_Hamilton_-_Leander_Taking_Leave_of_Hero_Before_Swimming_Back_Across_the_Hellespont

Leander Taking Leave of Hero Before Swimming Back Across the Hellespont (pluma y tinta marrón, acuarela, aguada gris y tiza roja con raspado), 44 x 277 cm., de William Hamilton (1751-1801). Yale Center for British Art. New Haven, Conneticut.

Ofrecíamos en el anterior capítulo los paralelos en la literatura clásica (Platón y la novela griega, fundamentalmente) al verso 94 del poema Hero y Leandro de Museo el Gramático; la expresión es: ὀφθαλμὸς δ’ ὁδός ἐστιν.

En Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio I, 9, 4, encontramos otro paralelo:

Καὶ ταῦτα εὐτυχῶν ἐγκαλεῖς; ἀχάριστος εἶ πρὸς ἔρωτος δωρεάν. Οὐκ οἶδας οἷόν ἐστιν ἐρωμένη βλεπομένη: μείζονα τῶν ἔργων ἔχει τὴν ἡδονήν. Ὀφθαλμοὶ γὰρ ἀλλήλοις ἀντανακλώμενοι ἀπομάττουσιν ὡς ἐν κατόπτρῳ τῶν σωμάτων τὰ εἴδωλα, ἡ δὲ τοῦ κάλλους ἀπορροὴ δἰ αὐτῶν εἰς τὴν ψυχὴν καταρρέουσα ἔχει τινὰ μίξιν ἐν ἀποστάσει: καὶ γλυκίων ἐστὶ τῆς τῶν σωμάτων μίξεως: καινὴ γάρ ἐστι σωμάτων συμπλοκή.

Y te quejas de esa buena estrella: eres un ingrato ante los regalos del amor. No sabes lo que es ver a la amada: es un placer aún mayor que el propio acto, pues los ojos, al reflejarse mutuamente, modelan, como en un espejo, las imágenes de los cuerpos, y la destilación de la belleza, al fluir a través de los ojos hasta el alma, alcanza una determinada unión a distancia, siendo así un cierto grado de la unión corporal, pues es una nueva especie del abrazo de los cuerpos.

La traducción es de Máximo Brioso Sánchez, en Gredos.

Un nuevo ejemplo lo hallamos en Teágenes y Cariclea de Heliodoro de Émesa III, 7, 5:

Τεκμηριούτω δέ σοι τὸν λόγον εἴπερ ἄλλο τι καὶ ἡ τῶν ἐρώτων γένεσις, οἷς τὰ ὁρώμενα τὴν ἀρχὴν ἐνδίδωσι οἷον ὑπήνεμα διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ πάθη ταῖς ψυχαῖς εἰστοξεύοντα. Καὶ μάλα γε εἰκότως, τῶν γὰρ ἐν ἡμῖν πόρων τε καὶ αἰσθήσεων πολυκίνητόν τε καὶ θερμότατον οὖσα ἡ ὄψις δεκτικωτέρα πρὸς τὰς ἀπορροίας γίνεται, τῷ κατ´ αὐτὴν ἐμπύρῳ πνεύματι τὰς μεταβάσεις ἐρώτων ἐπισπωμένη.

heliodoro-las-etiopicas-gredos-clasicos-de-grecia-y-roma

Y como prueba de lo que te digo, basta con referirme a la génesis de los enamoramientos: éstos, en efecto, se producen en principio únicamente por la vista, cuya función es clavar en las almas mediante los ojos los sentimientos que, por decirlo de algún modo, vuelan por el viento como saetas. Es muy sencilla la explicación para esto, porque de todos nuestro órganos y sentidos el de la vista es el más móvil y caliente y, por tanto, el más apto para recibir las emanaciones que afluyen. Gracias, pues, a su carácter, como de fuego, la vista es lo que mejor atrae los enamoramientos, cuando pasan por delante de ella.

Traducción de Emilio Crespo Güemes, en Gredos.

La misma idea aparece en Máximo de Tiro, Disertaciones XXV, 2:

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ὁ ἔρως ἦν ὄνομα ἐπιθυμίας ἐν ἡδοναῖς πλανώμενον· ἀρχὴ δὲ αὐτοῦ ἄνθος σώματος ἐρχόμενον εἰς ὀφθαλμούς, καὶ δι´ αὐτῶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ῥέον· ὁδοὶ γὰρ κάλλους οἱ ὀφθαλμοί.

En los otros, el amor era el nombre del deseo que se pierde vagabundeando de los placeres; su inicio la floración del cuerpo que seduce a los ojos, y por ellos se arrastra hacia el alma. Porque los ojos son el camino de la belleza.

disertacionesmaximodetiro

O en Aristéneto, Cartas Eróticas I, 1 (Aristéneto a Filocalo) 3:

Λαΐδα τὴν ἐμήν ἐρωμένην εὗ μὲν ἐδημιούργησεν ἡ φύσις, κάλλιστα δὲ πάντων ἐκόσμησεν ᾿Αφροδίτη, καὶ τῶν Χαρίτων συνηρίθμησε τῷ χορῷ· ὁ δὲ χρυσοῦς ῎Ερως ἐπαίδευσε τὴν ποθουμένην εὐστόχως ἐπιτοξεύειν ταῖς τῶν ὀμμάτων βολαῖς. ῍Ω φύσεως τὸ κάλλιστον φιλοτέχνημα, ὢ γυναικῶν εὔκλεια καὶ διὰ πάντων ἔμψυχος τῆς ᾿Αφροδίτης εἰκών.

A Lais, mi amada, la dotó de buenas artes la naturaleza; Afrodita la colmó con los más bellos adornos y la incluyó en el coro de las Gracias. El dorado Eros la instruyó en el arte de dar en el blanco con los dardos de sus ojos. ¡Oh, la más bella obra de arte de la naturaleza!, ¡Oh, gloria de las mujeres e imagen viviente de Afrodita en todos los detalles!

aristenetocartas

  1. (Domináronle entonces pasmo, descaro, temblor, pudor). Es éste el verso 94 de nuestro poema.

Pues como dice Platón, Eutifrón 12b (citando un proverbio de las Ciprias de Estasino de Chipre), donde hay temor, allí hay también pudor.

Σωκράτης· καὶ μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ ὅσῳ σοφώτερος· ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σοφίας. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, σύντεινε σαυτόν· καὶ γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. Λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας

Ζῆνα δὲ τὸν [θ᾽] ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν [12b] οὐκ ἐθέλει εἰπεῖν· ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς. (Stasinus Cypria Fr. 20).

 ᾿Εγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. Εἴπω σοι ὅπῃ;

Sin embargo, eres más joven que yo, con diferencia no menor que con la que eres más abio. Como digo, estás desdeñoso por la riqueza de tu sabiduría. Pero, hombre afortunado, esfuérzate. No es nada de comprender lo que digo. Pues digo lo contrario de lo que dijo el poeta en los versos:

De Zeus el que hizo y emgendró todo esto no te atreves a hablar; pues donde está el temor, allí está también el respeto.

Yo no estoy de acuerdo con el poeta. ¿Te digo en qué?

Traducción de Julio Calonge Ruiz, en Gredos.

Wikipedia nos dice esto sobre Estasino:

Estasino de Chipre (en griego Στασῖνος) fue un poeta épico griego de entre fines del VIII y primera mitad del siglo VII a. C., presunto autor de las Ciprias. Nacido en Chipre y presunto yerno de Homero, escribió una epopeya del ciclo troyano en dialecto jónico de la cual subsiste sólo el resumen que de ella y de otras hiciera el alejandrino Proclo en su Crestomatía, al parecer del siglo II, y algunos fragmentos sueltos. Se trata de la Cipríada, las Ciprias o Cantos ciprios, once libros de hexámetros dactílicos que narran lo sucedido anteriormente a los episodios contados por Homero: la súplica a Zeus para que aliviara a la madre Gea de la superpoblación de humanos que padecía, el juicio de Paris, etc. También el ataque de los griegos a Teutrania, defendida por su caudillo Telefo, por haberla confundido con Troya. Aquiles hiere a Telefo y finalmente cura con el óxido de su lanza, única medicina para aquel a quien ésta hería. La Cipríada cuenta además la muerte del más inteligente de los griegos, Palamedes de Argos, aquel que fue capaz incluso de descubrir los engaños a los que recurría Odiseo para no participar en la guerra y a quien se le atribuye la invención de los dados y de la mayoría de las letras del alfabeto. Odiseo se venga de Palamedes inculpándolo a partir de la escritura: un escrito falso lo hace figurar como traidor que ha sido sobornado por Príamo y a partir de ella los griegos lo lapidan. Esta muerte es clave para el corolario del mito porque Nauplio, padre del difunto, vengará su muerte.

Leightonhero

The last watch of Hero (La última mirada de Hero, 1887) , óleo sobre lienzo de 160 x 91 cm., de Frederic Leighton. Manchester City Galleries

Read Full Post »