Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 19 de septiembre de 2016

nuevo-testamento-griego-espanol

Analizábamos, con la ayuda de las notas de José Guillermo Montes Cala, los versos 172 a 193. Comentamos los 173 y 174 y ahora vamos con los 183 y 184.

γλῶσσα γὰρ ἀνθρώπων φιλοκέρτομος· ἐν δὲ σιωπῇ

ἔργον ὅ περ τελέει τις, ἐνὶ τριόδοισιν ἀκούει.

Que la lengua de los hombres es amiga del insulto, y obra que en silencio se hace en las cruces de caminos se oye contar.

  1. (Que la lengua de los hombres…). P. Voetius en su edición del poema (1645), puso en relación este pasaje con textos de los Evangelios: Mateo X, 26; Marcos IV, 22; Lucas VIII, 17. Con todo, la idea expresada en esta sentencia cuenta con paralelos suficientes en la poesía griega: cf. Píndaro, Pítica XI, 27; Solón I, 27 s.; Sófocles, Ayante 646 s.

Mateo 10, 26:

οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue.

Marcos 4, 22:

οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν.

Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue.

Lucas 8, 17:

οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

No hay nada encubierto que no se descubra, ni nada escondido que no se divulgue y se manifieste.

Aquí tenemos a Píndaro, Pítica XI, 26-31:

… τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις

ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ’ ἀμάχανον

ἀλλοτρίαισι γλώσσαις:

κακολόγοι δὲ πολῖται.

ἴσχει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον:

ὁ δὲ χαμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει.

Éste es para las esposas jóvenes el pecado más deplorable e imposible de ocultar a las habladurías ajenas. Maledicentes son los conciudadanos. La prosperidad sustenta una envidia en nada inferior: quien alienta infames pasiones rezonga a escondidas.

 

La traducción es de Emilio Suárez de la Torre, en Cátedra.

obra-completa-pindaro

Solón, en Elegía a las Musas, 23-28 escribe:

λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος κατὰ πίονα γαῖαν

καλόν, ἀτὰρ νεφέων οὐδ᾽ ἓν ἔτ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν.

τοιαύτη Ζηνὸς πέλεται τίσις· οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστωι

ὥσπερ θνητὸς ἀνὴρ γίγνεται ὀξύχολος,

αἰεὶ δ᾽ οὔ ἑ λέληθε διαμπερές, ὅστις ἀλιτρὸν

θυμὸν ἔχει, πάντως δ᾽ ἐς τέλος ἐξεφάνη·

Y brilla el fulgor del sol sobre la fértil tierra, hermoso, y no queda ya ni una nube a la vista – así parece el castigo de Zeus. Que no en todo momento es de pronta cólera como un individuo mortal. Pero no le oculta por siempre quien tiene un perverso corazón; y de uno u otro modo al final lo evidencia.

 

La traducción es de Carlos García Gual, en Alianza Editorial (782).

 

En fin, aquí está Sófocles, Áyax, 646-653:

ἅπανθ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος

φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται·

κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἁλίσκεται

χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες.

κἀγὼ γάρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε, 

βαφῇ σίδηρος ὣς ἐθηλύνθην στόμα

πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός· οἰκτίρω δέ νιν

χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν.

El tiempo largo y sin medida saca a la luz todo lo que era invisible, así como oculta lo que estaba claro. Nada hay que no se pueda esperar, sino que son doblegados, incluso, el terrible juramento y las mentes obstinadas. Yo, que hace un momento resistía tan violentamente, cual el hierro al temple, me he sentido ablandado en mi afilado lenguaje a causa de esta mujer. Siento compasión de dejarla viuda entre mis enemigos, y huérfano a mi hijo.

La traducción es de Assela Alamillo, en Gredos.

ayaxsofocles

  1. (Con la sola compañía de una sirvienta). En los versos 31-35, de los cuales los versos 187-193 son una variación, nada se nos decía acerca de este enigmático personaje, al que sin embargo le vemos cumplir un papel de cierto relieve, aunque con notorias contradicciones, en Ovidio, Heroidas XVIII 97 ss.:

Te tua vix prohibet nutrix descendere in altum;

hoc quoque enim vidi, nec mihi verba dabas.

nec tamen effecit, quamvis retinebat euntem,

ne fieret prima pes tuus udus aqua

No puede tu nodriza impedir que bajes al mar (pues también lo vi, y no me engañabas). Y tampoco evitó, aunque retenía tu marcha, que tu pie se humedeciese con las primeras olas.

y XIX 19 ss.:

aut ego cum cara de te nutrice susurro = o secreteo de ti con mi querida nodriza.

 

La traducción es de Francisca Moya del Baño en la Colección Alma Mater, del CSIC.

heroidasalmamater

  1. (Eros al varón… le ha de sanar). Sobre el Eros terapéutico véanse las célebres palabras de Aristófanes en Platón, Banquete 189d. Habla Aristófanes sobre Eros:

᾿Εμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἅνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμιν οὐκ ᾐσθῆσθαι, ἐπεὶ αἰσθανόμενοί γε μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ βωμούς, καὶ θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων μάλιστα γίγνεσθαι. ῎Εστι γὰρ θεῶν φιλανθρωπότατος, ἐπίκουρός τε ὢν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων ὧν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν τῷ ἀνθρωπείῳ γένει εἴη. ᾿Εγὼ οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι ἔσεσθε.

Pues, a mi parecer, los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, puesto que si se se hubiesen percatado le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios, no como ahora, que no existe nada relacionado con él, siendo así que debería existir por encima de todo. Pues es el más filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano. Intentaré, pues, explicaros su poder y vosotros seréis los maestros de los demás.

La traducción es de Marcos Martínez Hernández, en Gredos:

  1. (y él también entonces prestó su ayuda al enamorado Leandro). Dentro del género de la erotodídaxis (o “magisterio de amor”) es habitual que sea el propio dios del amor quien asuma, amén de jovencitos despiertos y aviesas heteras o alcahuetas, la función de erotodidáskalos (o “maestro en amores”).

El Banquete de platón

Read Full Post »