Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for junio 2015

muertedeadonisrubens

La muerte de Adonis (con Venus, Cupido y las Tres Gracias), circa 1614, óleo sobre lienzo, de Peter Paulus Rubens. Museo de Israel

Estábamos hablando del jabalí, pues poseemos en el Museo de Ciencias Naturales del IES Ribalta de Castellón un ejemplar de Sus scrofa, y nos referimos al jabalí de Calidón.

Ahora vamos con otro episodio en el que el jabalí es protagonista, la muerte de Adonis. Nos lo cuenta Apolodoro en Biblioteca Mitológica III, 14 ,4:

Ἄδωνις δὲ ἔτι παῖς ὢν Ἀρτέμιδος χόλῳ πληγεὶς ἐν θήρᾳ ὑπὸ συὸς ἀπέθανεν. Ἡσίοδος δὲ αὐτὸν Φοίνικος καὶ Ἀλφεσιβοίας λέγει, Πανύασις δέ φησι Θείαντος βασιλέως Ἀσσυρίων, ὃς ἔσχε θυγατέρα Σμύρναν. αὕτη κατὰ μῆνιν Ἀφροδίτης (οὐ γὰρ αὐτὴν ἐτίμα) ἴσχει τοῦ πατρὸς ἔρωτα, καὶ συνεργὸν λαβοῦσα τὴν τροφὸν ἀγνοοῦντι τῷ πατρὶ νύκτας δώδεκα συνευνάσθη.

ὁ δὲ ὡς ᾔσθετο, σπασάμενος <τὸ> ξίφος ἐδίωκεν αὐτήν· ἡ δὲ περικαταλαμβανομένη θεοῖς ηὔξατο ἀφανὴς γενέσθαι. Θεοὶ δὲ κατοικτείραντες αὐτὴν εἰς δένδρον μετήλλαξαν, ὃ καλοῦσι σμύρναν. δεκαμηνιαίῳ δὲ ὕστερον χρόνῳ τοῦ δένδρου ῥαγέντος γεννηθῆναι τὸν λεγόμενον Ἄδωνιν, ὃν Ἀφροδίτη διὰ κάλλος ἔτι νήπιον κρύφα θεῶν εἰς λάρνακα κρύψασα Περσεφόνῃ παρίστατο.

᾿Εκείνη δὲ ὡς ἐθεάσατο, οὐκ ἀπεδίδου. Κρίσεως δὲ ἐπὶ Διὸς γενομένης εἰς τρεῖς μοίρας διῃρέθη ὁ ἐνιαυτός, καὶ μίαν μὲν παρ᾿ ἑαυτῷ μένειν τὸν Ἄδωνιν, μίαν δὲ παρὰ Περσεφόνῃ προσέταξε, τὴν δὲ ἑτέραν παρ᾿ Ἀφροδίτῃ· ὁ δὲ Ἄδωνις ταύτῃ προσένειμε καὶ τὴν ἰδίαν μοῖραν. ῞Υτερον δὲ θηρεύων Ἄδωνις ὑπὸ συὸς πληγεὶς ἀπέθανε.

emblemaXLIAdonis

Muerte de Adonis Emblema XLI De secretis Natura de Michael Maier

Adonis, siendo aún muchacho, a causa de la cólera de Ártemis, fue herido por un jabalí durante la caza y murió. Hesíodo dice que era hijo de Fénix y Alfesibea; Paniasis que de Tías, rey de Asiria, quien tenía una hija, Esmirna. Debido a la ira de Afrodita (pues no la honraba), Esmirna se enamoró de su padre y, con la complicidad de la nodriza, yació con él durante doce noches sin que él se diera cuenta. Pero cuando se enteró la persiguió con la espada desnuda, y Esmirna, acorralada, suplicó a los dioses que la hicieran invisible. Los dioses, compadecidos de ella, la transformaron en el árbol que ahora llaman smyrna (mirra). Al cabo de diez meses el árbol se resquebrajó y nació el llamado Adonis; por su belleza, Afrodita lo ocultó en un arca, siendo aún niño, y a escondidas de los dioses lo confió a Perséfone; pero ésta, cuando lo hubo contemplado, no quiso devolverlo. La decisión se puso en manos de Zeus, que dividió el año en tres partes y ordenó que Adonis permaneciera una de ellas a su albedrío, otra con Perséfone y otra con Afrodita. Pero Adonis quiso pasar con Afrodita también su propia parte. Más tarde, atacado por un jabalí mientras cazaba, murió.

mosaicoadonisvillacarranque

Mosaico de Adonis, villa romana de Carranque

El episodio concreto de la muerte de Adonis nos lo ofrece Ovidio en Metamorfosis X, 708 y siguientes:

Illa quidem monuit iunctisque per aëra cygnis

carpit iter, sed stat monitis contraria virtus.

Forte suem latebris vestigia certa secuti

excivere canes, silvisque exire parantem

fixerat obliquo iuvenis Cinyreius ictu:

protinus excussit pando venabula rostro

sanguine tincta suo trepidumque et tuta petentem

trux aper insequitur totosque sub inguine dentes

abdidit et fulva moribundum stravit harena.

Tales fueron las advertencias de Venus, y emprende viaje por el aire conducida por tronco de cisnes, pero el valor de Adonis se alza en contra de los consejos. Sucedió que los perros, siguiendo un seguro rastro, hicieron salir de su escondite a un jabalí, que cuando se disponía a abandonar la espesura fue alcanzado por el joven hijo de Cíniras en disparo sesgado: en el acto se sacudió el feroz súido con su curvo hocico el venablo empapado en su sangre, y persigue a Adonis que está aturdido y trata de buscar refugio, y le hunde enteramente los colmillos en al ingle y lo derriba moribundo en la azafranada arena.

La traducción es de Antonio Ruiz de Elvira, en Alma Mater, CSIC.

zurbaranjabali

Hércules y el jabalí de Erimanto (1634), óleo sobre lienzo de 132 x 153 cm de Francisco de Zurbarán. Museo del Prado, Madrid

Otro episodio con presencia del Sus scrofa es el cuarto trabajo de Heracles en el que tuvo que cazar al jabalí del Erimanto, que nos cuenta también Apolodoro en Biblioteca mitológica II, 5,4:

Τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν· τοῦτο δὲ τὸ θηρίον ἠδίκει τὴν Ψωφῖδα, ὁρμώμενον ἐξ ὄρους, ὃ καλοῦσιν Ἐρύμανθον. διερχόμενος οὖν Φολόην ἐπιξενοῦται Κενταύρῳ Φόλῳ, Σειληνοῦ καὶ νύμφης Μελίας παιδί. Οὗτος Ἡρακλεῖ μὲν ὀπτὰ παρεῖχε τὰ κρέα, αὐτὸς δὲ ὠμοῖς ἐχρῆτο. Αἰτοῦντος δὲ οἶνον Ἡρακλέους, ἔφη δεδοικέναι τὸν κοινὸν τῶν Κενταύρων ἀνοῖξαι πίθον· θαρρεῖν δὲ παρακελευσάμενος Ἡρακλῆς αὐτὸν ἤνοιξε, καὶ μετ᾿ οὐ πολὺ τῆς ὀσμῆς αἰσθόμενοι παρῆσαν οἱ Κένταυροι, πέτραις ὡπλισμένοι καὶ ἐλάταις, ἐπὶ τὸ τοῦ Φόλου σπήλαιον. ἐπανελθὼν δὲ εἰς Φολόην Ἡρακλῆς καὶ Φόλον τελευτήσαντα θεασάμενος, θάψας αὐτὸν ἐπὶ τὴν τοῦ κάπρου θήραν παραγίνεται, καὶ διώξας αὐτὸν ἔκ τινος λόχμης μετὰ κραυγῆς, εἰς χιόνα πολλὴν παρειμένον εἰσωθήσας ἐμβροχίσας τε ἐκόμισεν εἰς Μυκήνας.

Como cuarto trabajo le mandó traer vivo el jabalí erimantio; este animal devastaba Psófide, bajando el monte que llamaban Erimanto. Heracles, al atravesar Fóloe, se hospedó en casa del centauro Folo, hijo de Sileno y de una ninfa melia. Éste ofreció a su huésped carne asada, mientras que él la comía cruda. Cuando Heracles pidió vino, le dijo que temía abrir la tinaja común de los centauros; pero Heracles, animándolo, la abrió y no mucho después, atraídos por el olor, acudieron a la cueva de Folo los centauros armados con rocas y abetos…

Heracles, de regreso de Fóloe, encontró a Folo muerto y después de enterrarlo marchó a cazar el jabalí; cuando con sus gritos lo hubo ahuyentado de un matorral, lo hizo adentrarse, ya exhausto, en un lugar de nieve espesa, y enlazado lo condujo a Micenas.

La traducción es de Margarita Rodríguez de Sepúlveda, en Gredos.

herculesjabalí

Tenemos en el museo también un ejemplar de la Phyton Sebae y debemos referirnos a la serpiente Pitón y su relación con Apolo y Delfos, con lo que terminamos la serie.

Pierra Grimal, en su Diccionario de Mitología Griega y Romana nos dice:

Cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cercade una fuente un dragón, que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Se llamaba Pitón, y Apolo la mató a flechazos. Hera había confiado la guarda de Tifón a este monstruo. Pitón pasaba por ser hijo de Gea, como la mayor parte de los monstruos, y, como hijo de la Tierra, pronunciaba oráculos. Por eso, antes de instalar su oráculo en Delfos, Apolo tuvo que eliminar a este rival.

Higino nos ha referido una leyenda según la cual un oráculo había predicho que la serpiente Pitón moriría a manos de un hijo de Leto. Al saber Hera que ésta se hallaba encinta de Zeus, declaró que no podría dar a luz en ningún lugar iluminado por el sol. Pitón, por su parte, intentó dar muerte a Leto. Pero Poseidón, recogió a Leto y lo ocultó en la isla, que estaba cubierta por las aguas, y allí, bajo una bóveda formada por las olas, el parto tuvo lugar como lo había dicho Hera. Tres días después de su nacimiento, Apolo dio muerte a Pitón; encerró sus cenizas en un sarcófago y fundó en su honor unos juegos fúnebres: Los juegos Píticos. Se decía que Pitón estaba enterrado debajo del ónfalo del templo de Delfos.

Cornelis de Vos, Apolo y la serpiente Pitón

Apolo y la serpiente Pitón (1636-1638), óleo sobre lienzo de 188 x 265 cm, de Cornelis de Vos. Museo del Prado, no expuesto.

Read Full Post »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jabalí (Sus scrofa), ejemplar del Museo de Ciencias Naturales del IES Ribalta de Castellón

Y vamos con el antepenúltimo capítulo de esta larga serie dedicada a los animales mitológicos del museo de Ciencias Naturales del instituto Francesc Ribalta de Castellón.

El primero es el jabalí, animal, por otra parte, muy abundante en zonas cercanas a nuestra capital, como el Desierto de las Palmas (donde apenas hace una semana nos tropezamos con dos que se metieron en la maleza cruzando la senda que seguíamos) o la Sierra de Espadán.

El nombre científico es Sus (cerdo, en latín; jabalí es aper, apri, la comida predilecta de Obélix; en griego es κάρπος) Scrofa (en latín, cerda de cría, y también cognomen romano que significa creda de ceda de cría; lo leemos en Cicerón, Cartas a Ático V, 4, 2: curandus autem hactenus ne quid ad senatumconsule!” autnumera”!” nam de ceterised tamen commode, quod cum Scrofa)

El jabalí está presente al menos en tres conocidos episodios mitológicos: la muerte de Adonis, la caza del jabalí del Erimanto, uno de los trabajos de Heracles y la caza del jabalí de Calidón.

Higino, en sus fábulas 172 y 173 nos habla del jabalí de Calidón:

172

Oeneus Porthaonis filius Aetoliae rex cum omnibus diis annua sacra fecisset et Dianam praeteriisset, ea irata aprum immani magnitudine qui agrum Calydonium uastaret misit. Tunc Meleager Oenei filius se pollicetur cum delectis Graeciae ducibus ad eum expugnandum iturum.

Eneo, hijo de Portaon, rey de Etolia, habia ofrecido cada año sacrificios a todos los dioses, pero había preterido a Diana. Ella, irritada, envío un jabalí de enorme tamaño para que devastara el campo calidonio. Entonces Meleagro, hijo de Eneo, prometió ir a luchar contra el junto con capitanes elegidos de Grecia.

Obelixjabali

173

Althaea Thestii filia ex Oeneo peperit Meleagrum. Ibi in regia dicitur titio ardens apparuisse.Huc Parcae uenerunt et Meleagrofata cecinerunt, eum tam diu uicturum quam diu is titio esset incolumis. Hunc Althaea in arca clausum diligenter seruauit. Interim ira Dianae, quia Oeneus sacra annua ei non fecerat, aprum mira magnitudine qui agrum Calydonium uastaret misit. Quem Meleager cum delectis iuuenibus Graeciae interfecit, pellemque eius ob uirtutem Atalante uirgini donauit, quam [Ideus] Plexippus [Lynceus]. Althaeae fratres eripere uoluerunt.

Altea, hija de Testio, concibió de Eneo a Meleagro. Se dice que por aquel tiempo aparecio en el palacio real un tizon incandescente. Las Parcas llegaron allí y vaticinaron a Meleagro su destino: él había de vivir tanto tiempo cuanto ese tizón estuviera intacto. Altea lo guardo cuidadosamente encerrado en un arcón. Entretanto Diana, airada porque Eneo no le había ofrecido los sacrificios anuales, envió un jabalí de extraordinario tamaño -para que asolara el campo calidonio. Meleagro, con unos jóvenes escogidos de Grecia, lo mato y concedió su piel a la doncella Atalanta por su arrojo. Ideo, Plexipo y Linceo, hermanos de Altea, se la quisieron arrebatar.

cazadeljabalicalidonrubens 

La caza del jabalí de Calidonia (1618) de Peter Paulus Rubens

Apolodoro en Biblioteca mitológica I, 8, 1 -3 nos habla de la caza de este jabalí:

Eneo, rey de Calidón, fue el primero que cultivó la vid, recibida de Dioniso. Casado con Altea, hija de Testio, engendró a Toxeo, a quien él mismo mató por haber saltado sobre el foso.

… Altea tuvo otro hijo de Eneo, Meleagro, que algunos creen engendrado por Ares. Cuentan que al cumplir siete días se presentaron las Moiras y declararon que Meleagro moriría cuando el tizón que ardía en el hogar se consumiese. Altea al oír esto, retiró el tizón y lo guardó en un arca. Meleagro, que creció invulnerable y valeroso, murió por la siguiente causa: habiendo ofrendado Eneo las primicias de los frutos anuales de la región a todos los dioses, se olvidó únicamente de Ártemis, y ella, irritada, envió un jabalí de fuerza y tamaño extraordinarios que arrasaba los sembrados y destruía los rebaños y las gentes que se encontraba. Para atacarlo, Eneo convocó a los más valerosos de la Hélade y prometió la piel como premio a quien le diera muerte. Los que acudieron a cazar el jabalí fueron éstos: Meleagro, hijo de Eneo, y Driante, hijo de Ares, ambos de Calidón; Idas y Linceo, hijos de Afareo, de Mesenia; Cástor y Pólux, hijos de Zeus y Leda, de Lacedemonia; Teseo, hijo de Egeo, de Atenas; Admeto, hijo de Feres, de Feras; Anceo y Cefeo, hijos de Licurgo, de Arcadia; Jasón, hijo de Esón, de Yolco; Ificles, hijo de Anfitrión, de Tebas; Pirítoo, hijo de Ixión, de Larisa; Peleo, hijo de Éaco, de Ftía; Telamón, hijo de Éaco, de Salamina; Euritión, hijo de Áctor, de Ftía; Atalanta, hija de Esqueneo, de Arcadia; Anfiarao, hijo de Oícles, de Argos; con éstos llegaron también los hijos de Testio.

GabrielAlonsojabalci-de-calidonia

El jabalí de Calidonia, dibujo de Gabriel Alonso

Cuando estuvieron reunidos, Eneo los agasajó durante nueve días, al décimo, Cefeo y Anceo y algunos otros desdeñaron salir con una mujer en busca del animal, pero Meleagro, que, a pesar de estar casado con Cleopatra, hija de Idas y Marpesa, quería tener hijos de Atalanta, los obligó a ir con ella. Cuando tuvieron rodeado al jabalí, éste mató a Hileo y a Anceo, mientras que Peleo involuntariamente atravesó con un venablo a Euritión.

Atalanta fue la primera en flechar al jabalí en el lomo, luego Anfiarao en un ojo; Meleagro alcanzándolo en el flanco lo remató, y entregó la piel a Atalanta. Los hijos de Testio no aceptaron que habiendo varones recibiera el premio una mujer, y se lo arrebataron con el pretexto de que les pertenecía por parentesco si Meleagro determinaba no cogerlo. Meleagro, encolerizado, mató a los hijos de Testio y devolvió la piel a Atalanta. Altea, entristecida por la pérdida de sus hermanos, encendió el tizón y Meleagro inmediatamente murió.

Otros dicen que Meleagro no murió de esta manera, sino que cuando los hijos de Testio se disputaban la piel porque Ificlo había sido el primero en herir al jabalí, estalló una guerra entre los Curetes y los calidonios; al salir Meleagro y dar muerte a algunos hijos de Testio, Altea lo maldijo y aquél, despechado, se quedó en casa; pero como los enemigos se acercaban ya a los muros y los ciudadanos imploraban su ayuda. Meleagro, convencido a duras penas por su esposa, salió y, después de matar al resto de los hijos de Testio, pereció en el combate; tras la muerte de Meleagro Altea y Cleopatra se ahorcaron y las mujeres que lloraban el cadáver fueron convertidas en aves.

caceriameleagroLeBrun

La cacería de Meleagro (1658) de Charles Le Brun. Museo del Louvre, París

Read Full Post »

lacertaviridis

Lagarto verde (Lacerta viridis) en el museo de Ciencias del IES Ribalta

Penúltimo capítulo de esta serie dedicada a glosar algunos de los animales mitológicos del museo de Ciencias Naturales del IES Ribalta de Castellón.

Hoy hablaremos de dos de ellos. El primero es el lagarto. Tenemos un ejemplar de Lacerta viridis (lagarto verde) en nuestro museo. El lagarto nos recuerda el episodio de Ascálabo.

Pierre Grimal nos dice en su Diccionario de Mitología Griega y Romana sobre Ascálabo:

Cuando Deméter recorría la Tierra en busca de su hija, cruzó el Ática donde padeció mucha sed. Una mujer, Misme, le dio de beber, y la diosa bebió de un trago con tal avidez que provocó la risa del hijito de Misme, Ascálabo. Enojada, la divinidad arrojó sobre él el resto del agua, y el chiquillo quedó convertido en un lagarto moteado.

Así lo narra Ovidio en Metamorfosis V, 442-461:

Interea pavidae nequiquam filia matri

omnibus est terris, omni quaesita profundo.

Entretanto la hija es inútilmente objeto de las búsquedas de su angustiada madre por todos los rincones de la tierra y por todos los mares…

Fessa labore sitim conceperat, oraque nulli

conluerant fontes, cum tectam stramine vidit

forte casam parvasque fores pulsavit; at inde

prodit anus divamque videt lymphamque roganti

dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta.

Exhausta por el esfuerzo sentía sed, y ningún manantial había humedecido su boca cuando vio casualmente una choza con cubierta de paja y llamó a la puertecita; de allí sale entonces una vieja y ve a la diosa, y al pedirle ésta agua le dio una bebida dulce que antes había cubierto de una capa de harina tostada.

Dum bibit illa datum, duri puer oris et audax

constitit ante deam risitque avidamque vocavit.

Offensa est neque adhuc epota parte loquentem

cum liquido mixta perfudit diva polenta:

Mientras bebía ella lo que se le había dado, un niño atrevido y de mirada insolente se detuvo delante de la diosa, se rió de ella y la llamó ansiosa. Se indignó ella, y sin terminar de beber y mientras él hablaba todavía, le roció la diosa con la harina tostada mezclada con el líquido.

Elsheimermofa de Ceres

La mofa de Ceres (ca 1605), lámina de cobre de 30 x 25 cm de Adam Elsheimer. Museo del Prado (no expuesto)

conbibit os maculas et, quae modo bracchia gessit,

crura gerit; cauda est mutatis addita membris,

inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,

contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.

El hueso se empapa de las manchas y los brazos que antes llevaba son patas que lleva ahora; sus miembros se transforman y reciben la añadidura de una cola; y, para que no se grande su poder dañino, se reduce a una figura pequeña y su tamaño resulta menor que el de una lagartija.

Mirantem flentemque et tangere monstra parantem

fugit anum latebramque petit aptumque pudori

nomen habet variis stellatus corpora guttis.

La vieja estaba asombrada, lloraba y se disponía a tocar aquel prodigio, cuando él huyó de ella y buscó un escondrijo; y tiene un nombre adecuado a su color este animalillo con el cuerpo tachonado de las gotas dispersas.

 La traducción es de Antonio Ruiz de Elvira en la colección Alma Mater, del CSIC, quien en nota al pie dice:

Se llama estelión, que en latín sugiere la idea de estrellado o moteado; es la salamanquesa o estelión, comúnmente llamado también lagartija, aunque la salamanquesa es el género Platydactylus, mientras las lagartijas son varias especies del género Lacerta. Por Antonino Liberal son conocidos los nombres de los personajes de este episodio: Misme la madre y Ascálabo “Salamanquesa” (masculino en griego y latín) el niño metamorfoseado.

Un estelión es un saurio, perteneciente a la misma familia que el dragón, que vive en Egipto, en Asia Menor y en algunas islas griegas.

Puesto que Ruiz de Elvira cita a Antonino Liberal, aquí tenemos el fragmento de Μεταμορφώσεων συναγωγή o Transformationes, 24:

Δημήτηρ ὅτε πλανῆτις ἐπῄει γῆν ἅπασαν κατὰ ζήτησιν τῆς θυγατρὸς ἀνεπαύσατο ἐν τῇ Ἀττικῇ. καὶ αὐτὴν ὑπὸ πολλοῦ καύματος ὑποδέχεται Μίσμη καὶ διδοῖ ποτὸν ὕδωρ ἐμβαλοῦσα γλήχωνα καὶ ἄλφιτον εἰς αὐτό. καὶ ἡ Δημήτηρ ἐξέπιε κατὰ τὸ δίψος τὸ ποτὸν ἀθροῦν. ὁ δὲ παῖς ὁ τῆς Μίσμης Ἀσκάλαβος ἰδὼν ἐποιήσατο γέλωτα καὶ αὖτις ἐκέλευεν ὀρέγειν αὐτῇ λέβητα βαθὺν ἤ πιθάκνην. Δημήτηρ δὲ κατ’ ὀργὴν ὥς εἶχε τὸ ποτὸν αὐτῷ τὸ καταλειπόμενον προσέχεεν. ὁ δὲ μεταβαλὼν ἐγένετο ποικίλος ἐκ τοῦ σώματος ἀσκάλαβος καὶ ὑπὸ θεῶν καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων μεμίσηται. καὶ ἔστιν αὐτῷ δίαιτα παρ’ ὀχετόν. ὁ δὲ ἀποκτείνας κεχαρισμένος γίνεται Δήμητρι.

OvidioMetamorfosis5JohannUlrichKrauss1690

Ascálabo convertido en lagartija por Ceres en presencia de Misme. Grabado de 1690 de Johann Ulrich Krauss

Cuando Deméter recorría errante toda la tierra a la búsqueda de su hija, descansó en el Ática y a causa de su gran sed la acogió Misme y le ofreció una bebida a base de agua, poleo y harina. Y Deméter, a causa de su sed, apuró toda la bebida. Y el hijo de Misme, Ascálabo, al verlo, se rió y ordenó a su madre que trajera de nuevo una vasija profunda o una jarra. Pero Deméter, enojada, echó sobre él el resto de la bebida y él transformándose se convirtió en su cuerpo en un lagarto moteado y es odiado por dioses y hombres. Y hace su vida junto a las cloacas. Y el que lo mata se vuelve grato a Deméter.

Hay otros ejemplos de saurios en el museo como el varano del Nilo o el gavial del Ganges:

VaranusNiloticus

GavialisGangeticus

El otro animal mitológico es la paloma, tradicionalmente consagrado a Afrodita. Tenemos en el museo un ejemplar de paloma bravía (Columba livia) y otro de paloma torcaz (Columba palumbus).

Claudio Eliano, en el Libro IV, 2 de su Historia de los animales se refiere a las palomas torcaces de Afrodita en Érice, Sicilia:

ἐν Ἔρυκι τῆς Σικελίας ἑορτή ἐστιν, ἣν καλοῦσιν Ἀναγώγια Ἐρυκῖνοί τε αὐτοὶ καὶ μέντοι καὶ ὅσοι ἐν τῇ Σικελίᾳ πάσῃ. δὲ αἰτία, τὴν Ἀφροδίτην λέγουσιν ἐντεῦθεν ἐς Λιβύην ἀπαίρειν ἐν ταῖσδε ταῖς ἡμέραις. δοξάζουσι δὲ ἄρα ταῦτα ταύτῃ τεκμαιρόμενοι. περιστερῶν πλῆθός ἐστιν ἐνταῦθα πάμπλειστον. οὐκοῦν αἳ μὲν οὐχ ὁρῶνται, λέγουσι δὲ Ἐρυκῖνοι τὴν θεὸν δορυφορούσας ἀπελθεῖν: ἀθύρματα γὰρ ᾿Αφροδίτης περιστερὰς εἶναι ᾄδουσί τε ἐκεῖνοι καὶ πεπιστεύκασι πάντες ἄνθρωποι. διελθουσῶν δὲ ἡμερῶν ἐννέα μίαν μὲν διαπρεπῆ τὴν ὥραν ἔκ γε τοῦ πελάγους τοῦ κομίζοντος ἐκ τῆς Λιβύης ὁρᾶσθαι ἐσπετομένην, οὐχ οἵαν κατὰ τὰς ἀγελαίας πελειάδας τὰς λοιπὰς εἶναι, πορφυρᾶν δέ, ὥσπερ οὖν τὴν Ἀφροδίτην Τήιος ἡμῖν Ἀνακρέων ᾄδει, πορφυρέην που λέγων. Καὶ χρυσῷ δὲ εἰκασμένη. φανείη ἄν, καὶ τοῦτό γε κατὰ τὴν Ὁμήρου θεὸν τὴν αὐτήν, ἣν ἐκεῖνος ἀναμέλπει χρυσῆν. ἕπεται δὲ αὐτῇ τῶν περιστερῶν τὰ νέφη τῶν λοιπῶν, καὶ ἑορτὴ πάλιν Ἐρυκίνοις καὶ πανήγυρις τὰ Καταγώγια, ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα.

ColumbaLiviaColom

En Érice de Sicilia se celebra una fiesta a la que las gentes de la ciudad y los habitantes de toda Sicilia llaman “Fiesta de la embarcación”. He aquí la razón de este nombre: dicen que Afrodita durante estos días se hizo a la mar desde allí en viaje a Libia. En apoyo de esta creencia aducen lo siguiente: hay allí superabundancia de palomas. Como estas aves no se ven, dicen los de Érice que se marchan escoltando a la diosa, pues no sólo aquéllos, sino todos los hombres proclaman y creen que las palomas son favoritas de Afrodita. Transcurridos nueve días se ve un ave de extraordinaria beleza venir volando por el mar desde Libia. No es esta ave como las restantes palomas de un palomar, sino que es rosada, como dice Anacreonte de Teos que es Afrodita, cuando la llama “purpúrea”. Y el ave podría compararse también al oro porque éste es como la misma diosa de Homero a la que él, en su canto llama “dorada”. Le siguen nubes de las restantes palomas y de nuevo hay una fiesta que congrega al pueblo de Érice, “la fiesta del retronó”; el nombre deriva de este suceso.

La traducción es de José María Díaz-Regañón López, quien en notas al pie dice:

Sobre Anacreonte: Fr. 2. 3 Diehl: πορφυρῆ τ᾽ Ἀφροδίτη

ὦναξ, ὧι δαμάλης Ἔρως Señor con quien Eros subyugante

καὶ Νύμφαι κυανώπιδες y las Ninfas de pupila azul

πορφυρῆ τ᾽ Ἀφροδίτη y Afrodita rosada

συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι juegan juntos, y que por las cumbres

δ᾽ ὑψηλὰς ὀρέων κορυφάς· de los altos montes vas vagando

La traducción es de Juan Ferraté, en Sirmio

ColumbaPalumbusTudo

  • Para el epíteto de Homero: Il, V, 427: χρυσῆν Ἀφροδίτην (a la dorada Afrodita)

En efecto, es muy frecuente la iconografía de Afrodita acompañada de palomas.

Allori_Venus_Cupido

Venus y Cupido, 1570, óleo sobre tabla de 143 x 226, de Alessandro Allori. Museo Fabre de Montpellier. Las palomas en el ángulo inferior derecho

Read Full Post »

ayuntamiento madrid

Tempore necessitatis extremae omnia sunt communia = En tiempos de extrema necesidad todos los bienes son comunes. Esta frase la leemos en el capítulo V Dominio y Propiedad, apartado 2 La comunidad de bienes y su división, del libro Corpus Hispanorum de pace, Relectio de potestate civili, de Francisco de Vitoria, en la edición crítica de Jesús Cordero Pando, hallado en Google books.

Viene esto a colación porque los concejales de Ahora Madrid Pablo Carmona y Guillermo Zapata prometieron el pasado sábado en la constitución del Ayuntamiento de la capital con la fórmula: «Sí, prometo. Omnia sunt communia!» La fórmula latina significa «todo es común» o «todo es de todos», una referencia a su origen activista en espacios como el Patio Maravillas, desalojado por Ana Botella este jueves. Lo leemos aquí.

En este foro hay comentarios sobre la frase y otros asuntos. 

En la obra del teólogo dominico Simon of Hinton Summa iuniorum, col. 215A podemos leer: Et nota quod in extrema necessitate excusatur fur, quia tempore tantae necessitatis omnia sunt communia = Y fíjate que en la extrema necesidad el robo se excusa, porque en tiempo de tanta necesidad todo es común.

hechosapostoles

Me recuerda el famoso pasaje de Hechos de los Apóstoles 2, 44-47:

πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῶ ἱερῶ, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.

Omnes etiam qui credebant, erant pariter, et habebant omnia communia. Possessiones et substantias vendebant, et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo, et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exsultatione et simplicitate cordis, collaudantes Deum et habentes gratiam ad omnem plebem. Dominus autem augebat qui salvi fierent quotidie in idipsum.

Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. [46] A diario acudían fielmente y unánimes al templo; en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando.

Latín de claro origen cristiano, pues, en la fórmula de juramento de los concejales de Ahora Madrid. ¿Lo sabrán ellos?

Por cierto que en absoluto cristianos, ni éticos, ni de recibo, sino de mal gusto, antisemitas, nefandos, llenos de odio y de oprobio los tweets del susodicho Guillermo Zapata, en los que se mofa del genocidio del pueblo judío, de las víctimas del terrorismo y de víctimas de violencia.

Sobre estas dos últimas perpetra un tweet en el que se burla de ambas al decir:

tweetgenocidio

Éste sobre el genocidio judío:

tweetgenocidio2

A los padres de Marta del Castillo este otro no les ha debido hacer ni pizca de gracia:

tweetdelcastilo

Hablan por sí solos.

Pasamos a otro asunto.

ritabarbera

Encontramos referencias mitológicas en el apartado Enfoque, que escribe Jaime González, del periódico ABC del sábado 13. No entro en su opinión, sino sólo en su referente mitológico. Escribe González:

Las «fuerzas de progreso» han desalojado a Rita Barberá del Ayuntamiento de Valencia. PSOE, Compromís y Podemos exhiben a esta hora las lanas doradas del carnero esquilado –el vellocino de oro– como una demostración de fuerza. ¡Ha caído Crisómalo!, gritan mientras celebran su sacrificio colgando su piel de un árbol, igual que hizo Frixo frente al mar Euxino. No les miento: me gusta Rita. Siento por este Crisómalo incapaz de humillar – aunque lo despellejen – una admiración especial, porque cuando embiste lo hace de frente, mirándote a los ojos.

En la ganadería lanar de la política española hay muchos tipos de corderos – lechales, recentales y pascuales -, pero ninguno me convence.

Prefiero a Crisómalos como Rita – porte erguido, mirada altiva y frente despejada -, la pena es que se rodeara de ovejitas negras. Barberá tiene esa casta recia que ya no se estila, porque la mezcla de sangres ha desvirtuado la política. Rita era la excepción de la regla. Voy a guardar de recuerdo el mechón de su cabello.

Las «fuerzas de progreso» van a hacer lo contrario de lo que ese carnero alado hizo por Valencia durante 24 años. Rita, de un meneo, la empujó hacia adelante; estos va a aplicar la teoría de la modernidad regresiva: progresar degenerando. Que nadie se engañe: no ha sido la izquierda quien la ha doblegado, sino la lujuria paleta de las ovejitas negras que le segaron la hierba; ese rebaño corrupto – los tuyos, Rita; los tuyos – que ha contribuido a que PSOE, Compromís y Podemos celebren a esta hora su sacrificio: «¡Ha caído Crisómalo!» gritan. Me gusta Rita, no puedo remediarlo. Dicen que puede ser senadora. Lo celebro. Sobran corderos.

Por cierto: cuenta la leyenda que tras esquilar a Crisómalo y arrancarle la piel, el carnero se convirtió en la constelación Aries.

arieshelvecius

Hasta aquí la opinión de González.

Fuentes sobre el vellocino tenemos en Eratóstenes, Catasterismos XIX, que nos habla de este carnero convertido en constelación:

Fue el carnero que transportó a Frixo y Hele. Se trataba de un animal inmortal, regalado a los dos niños por su madre, Néfele. Según narran tanto Hesíodo como Ferécides, su lana era de oro. Cuando los llevaba por los aires, dejó caer a Hele sobre la zona más estrecha del mar, que recibió de ella el nombre de Helesponto (mar de Hele), al tiempo que se la cayó uno de sus cuernos. El dios Posidón salvó a la joven y se unió a ella, con la que tuvo un hijo llamado Peón. El carnero, por su parte, transportó a salvo a Frixo hasta el Ponto Euxino (Mar hospitalario), a casa de Eetes, a quien regaló el vellocino de oro como recuerdo. El carnero ascendió así al cielo, y por eso es una constelación de brillo tenue. Lleva una estrella sobre la cabeza, tres en el hocico, dos en la cerviz, una brillante en el extremo de la pezuña delantera, cuatro en el lomo, una en la cola, tres bajo el vientre, una en la cadera y otra finalmente en el extremo de la pezuña trasera. Suman un total de diecisiete.

Frixo y su hermana Hele escapaban, en efecto, del odio de su madrastra Ino, hija de Cadmo, el fundador de Tebas, la segunda esposa de su padre Atamante, que había repudiado a su primera esposa Néfele; volaban a lomos de un carnero alado de vellón de oro. Hele se mareó y cayó al mar mientras Frixo llegaba felizmente a tierra. El carnero fue sacrificado a Zeus y su vellocino de oro quedó transformado en un precioso talismán que atrajo más tarde el interés de loa Argonautas.

ariescolor

Apolodoro, en Biblioteca Mitológica I, 9, 1:

τῶν δὲ Αἰόλου παίδων Ἀθάμας, Βοιωτίας δυναστεύων, ἐκ Νεφέλης τεκνοῖ παῖδα μὲν Φρίξον θυγατέρα δὲ Ἕλλην. αὖθις δὲ Ἰνὼ γαμεῖ, ἐξ ἧς αὐτῷ Λέαρχος καὶ Μελικέρτης ἐγένοντο. ἐπιβουλεύουσασα δὲ Ἰνὼ τοῖς Νεφέλης τέκνοις ἔπεισε τὰς γυναῖκας τὸν πυρὸν φρύγειν. λαμβάνουσαι δὲ κρύφα τῶν ἀνδρῶν τοῦτο ἔπρασσον. γῆ δὲ πεφρυγμένους πυροὺς δεχομένη καρποὺς ἐτησίους οὐκ ἀνεδίδου· διὸ πέμπων ὁ Ἀθάμας εἰς Δελφοὺς ἀπαλλαγὴν ἐπυνθάνετο τῆς ἀφορίας. Ἰνὼ δὲ τοὺς πεμφθέντας ἀνέπεισε λέγειν, ὡς εἴη κεχρησμένον παύσεσθαι τὴν ἀκαρπίαν, ἐὰν σφαγῇ Διὶ ὁ Φρίξος. τοῦτο ἀκούσας Ἀθάμας, συναναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τὴν γῆν κατοικούντων, τῷ βωμῷ παρέστησε Φρίξον. Νεφέλη δὲ μετὰ τῆς θυγατρὸς αὐτὸν ἀνήρπασε, καὶ παρ’ Ἑρμοῦ λαβοῦσα χρυσόμαλλον κριὸν ἔδωκεν, ὑφ’ οὗ φερόμενοι δι’ οὐρανοῦ γῆν ὑπερέβησαν καὶ θάλασσαν. ὡς δὲ ἐγένοντο κατὰ τὴν μεταξὺ κειμένην θάλασσαν Σιγείου καὶ Χερρονήσου, ὤλισθεν εἰς τὸν βυθὸν ἡ Ἕλλη, κἀκεῖ θανούσης αὐτῆς ἀπ’ ἐκείνης Ἑλλήσποντος ἐκλήθη τὸ πέλαγος.  Φρίξος δὲ ἦλθεν εἰς Κόλχους, ὧν Αἰήτης ἐβασίλευε παῖς ῾Ηλίου καὶ Περσηίδος, ἀδελφὸς δὲ Κίρκης καὶ Πασιφάης, ἣν Μίνως ἔγημεν. οὗτος αὐτὸν ὑποδέχεται, καὶ μίαν τῶν θυγατέρων Χαλκιόπην δίδωσιν. ὁ δὲ τὸν χρυσόμαλλον κριὸν Διὶ θύει φυξίῳ, τὸ δὲ τούτου δέρας Αἰήτῃ δίδωσιν· ἐκεῖνος δὲ αὐτὸ περὶ δρῦν ἐν Ἄρεος ἄλσει καθήλωσεν.

AriesAratea

De los hijos de Eolo, Atamante, que dominaba Beocia, engendró en Néfele un hijo, Frixo, y una hija, Hele. Y se casó más tarde con Ino, de la que nacieron Learco y Melicertes. Ino, que urdía intrigas contra los hijos de Néfele, persuadió a las mujeres para que tostasen trigo. Ellas cogiéndolo sin conocimiento de los hombres, así lo hicieron. Y la tierra sembrada con los granos tostados no dio la cosecha anual; por ello Atamante envió mensajeros a Delfos para preguntar el modo de librarse de la esterilidad. Ino los convenció para que dijesen como respuesta del oráculo que cesaría la esterilidad si Frixo era sacrificado a Zeus. Al oír esto Atamante, obligado por los habitantes de la región, puso a Frixo en el altar. Pero Néfele con su hija lo arrebató y entregó a ambos un carnero con vellón de oro, obsequio de Hermes, y llevados por él a través del cielo cruzaron tierra y mar. Cuando pasaban sobre el mar que separa Sigeo del Quersoneso, Hele cayó al abismo y allí murió: el estrecho se llamó Helesponto por ella. Frixo llegó a la Cólquide, donde reinaba Eetes, hijo de Helios y Perseide, y hermano de Circe y Pasífae -con quien se desposó Minos. Eetes lo recibe y le da una de sus hijas, Calcíope. Frixo sacrificó el carnero a Zeus Frixio, y entregó el vellocino a Eetes, quien lo clavó a una encina en el bosque sagrado de Ares.

La traducción es de Margarita Rodríguez de Sepúlveda, en Gredos.

En Apolonio Rodio, Las Argonáuticas II, 1140 ss. también tenemos referencia a este episodio:

Y Argos [hijo de Frixo] le contestó [a Jasón] desamparado en su infortunio: “Que un tal Frixo, un Eólida, vino a Ea desde la Hélade, sin duda creo que tal vez lo hayáis oído vosotros ya antes; Frixo, que llegó a la ciudadela de Eetes montado en un carnero, al que Hermes hizo de oro -y su vellón todavía ahora podríais verlo extendido sobre las frondosas ramas de una encina-. Luego, según sus indicaciones, lo sacrificó en honor de Zeus Crónida, entre todas sus advocaciones, como Protector de los fugitivos. Y Eetes lo acogió en su palacio y le entregó a su hija Calcíope sin regalos a cambio con ánimo gozoso. De ellos dos somos la descendencia. Pero Frixo ya murió anciano en la casa de Eetes. Y nosotros en seguida, atendiendo las órdenes de nuestro padre, viajamos hacia Orcómeno a causa de los bienes de Atamente..” Así habló. Los héroes se alegraron del encuentro y los rodeaban asombrados. Y Jasón le respondió de nuevo oportunamente con estas palabras: “Ciertamente sois nuestros parientes paternos…”

frixoy carnero

La traducción es de  M. Valverde Sánchez, Madrid, Gredos, 2000.

El mismo día, 13 de junio, y en el mismo periódico, sección AGENDA, página 83, leemos que la sección Verba volant, del programa No es un día cualquiera, de Radio 1 de RNE, recibió el Premio Nacional de la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos).

Así se explica en la página web de Radio 1.

La sección ‘Verba Volant’ (‘Las palabras vuelan’) del programa ‘No es un día cualquiera’ que conduce Pepa Fernández, en RNE, ha sido distinguida con el Premio Nacional de la Sociedad de Estudios Clásicos (SEEC).

‘Verba Volant’,  una sección con la que el profesor Emilio del Río lleva tres temporadas en ‘No es un día cualquiera’, está dedicada a la difusión y enseñanza del latín y de la cultura clásica. Es el único espacio que hay en la radio española dedicada a su difusión. Se emite los domingos, en RNE, a las 11:00 horas.

‘No es un día cualquiera’,  con Pepa Fernández, es uno de los espacios  más longevos de la radio española. Recorre España todos los fines de semana para acercar la radio a sus escuchantes y convertirla también en un espectáculo visual.

Emilio del Río es doctor en Filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Filología Latina en la Universidad de La Rioja y codirige la Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación.

La Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) ha galardonado a ‘Verba Volant’  en el XIV Premio a la Difusión y Promoción de los Estudios clásicos. La SEEC, fundada en 1954, cuenta con veintitrés secciones en España y tiene 4.000 socios.

 

premioSEEC

 

Aquí tenemos dos podcasts de esta interesante sección:

https://www.ivoox.com/player_ej_4219661_4_1.html?c1=ff6600

https://www.ivoox.com/player_ej_2732649_4_1.html?c1=ff6600

Read Full Post »

Hermespraxiteles

Hermes de Praxíteles. Museo de Olimpia

Una de las principales fuentes sobre Hermes y su relación con la lira, hecha con el caparazón de una tortuga, es el Himno Homérico a Hermes, cuyo inicio y su traducción, sacada de aquí, correspondiente aportamos:

ἠῷος γεγονὼς μέσῳ ἤματι ἐγκιθάριζεν,

ἑσπέριος βοῦς κλέψεν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

τετράδι τῇ προτέρῃ, τῇ μιν τέκε πότνια Μαῖα.

ὃς καί, ἐπειδὴ μητρὸς ἀπ’ ἀθανάτων θόρε γυίων,

οὐκέτι δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ,

ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναί̈ξας ζήτει βόας Ἀπόλλωνος

οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο.

Nacido al alba, al mediodía tocaba la lira y por la tarde robaba las vacas del flechador Apolo; y todo esto ocurría el día cuarto del mes, en el cual lo había dado a luz la veneranda Maya. Apenas salió de las entrañas inmortales de su madre, ya no se quedó largo tiempo tendido en la sagrada cuna, sino que se levantó prestamente y fue a buscar los bueyes de Apolo, transponiendo el umbral de la cueva de elevado techo.

ἔνθα χέλυν εὑρὼν ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον:

Ἑρμῆς τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ’ ἀοιδόν:

ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσι

βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην,

σαῦλα ποσὶν βαίνουσα: Διὸς δ’ ἐριούνιος υἱὸς

ἀθρήσας ἐγέλασσε καὶ αὐτίκα μῦθον ἔειπε:

σύμβολον ἤδη μοι μέγ’ ὀνήσιμον: οὐκ ὀνοτάζω.

Allí encontró una tortuga y con ella adquirió un inmenso tesoro: Hermes, en efecto, fue el primero que hizo que cantara la tortuga, que le salió al encuentro en la puerta exterior, paciendo la verde hierba delante de la morada y andando lentamente con sus pies. Y el utilísimo hijo de Zeus, al verla, sonrió y en seguida dijo estas palabras: Casual hallazgo que me serás muy provechoso: no te desprecio.

homero-himnos-homericosgredos

χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροιτύπε, δαιτὸς ἑταίρη,

ἀσπασίη προφανεῖσα: πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα

αἰόλον ὄστρακον ἕσσο χέλυς ὄρεσι ζώουσα;

ἀλλ’ οἴσω σ’ ἐς δῶμα λαβών: ὄφελός τι μοι ἔσσῃ,

οὐδ’ ἀποτιμήσω: σὺ δέ με πρώτιστον ὀνήσεις

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρηφιν:

ἦ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα

ζώουσ’: ἢν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις.

Salve, criatura amable por naturaleza, reguladora de la danza, compañera del festín, que tan grata me has aparecido: ¿de dónde vienes, hermoso juguete, pintada concha, tortuga que vives en la montaña? Pero te tomaré y llevaré a mi morada, y me serás útil y no te desdeñaré; y me servirás a mi antes que a nadie. Mejor es estar e casa, pues es peligroso quedarse en la puerta. Tú serás, mientras vivas, preservadora del sortilegio tan dañoso; y cuando hayas muerto, cantarás muy bellamente.

hermesllagostera

ὣς ἂρ’ ἔφη: καὶ χερσὶν ἅμ’ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας

ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα.

ἔνθ’ ἀναπηρώσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου

αἰῶν’ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης.

ὡς δ’ ὁπότ’ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ

ἀνέρος, ὅν τε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι,

ἢ ὅτε δινηθῶσιν ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί,

ὣς ἅμ’ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος Ἑρμῆς.

Así, pues, decía, y al mismo tiempo la levantaba con ambas manos y se encaminaba nuevamente adentro de la morada, llevándose el amable juguete. Allí, vaciándola con un buril de blancuzco hierro, arrancóle la vida a la montesina tortuga. Como un pensamiento cruza velos por la mente de un hombre agitado por frecuentes inquietudes, o como se mueven los rayos que lanzan los ojos, así cuidaba el glorioso Hermes que fuesen simultáneas la palabra y su ejecución.

πῆξε δ’ ἄρ’ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο

πειρήνας διὰ νῶτα διὰ ῥινοῖο χελώνης.

ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἑῇσι

καὶ πήχεις ἐνέθηκ’, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν,

ἑπτὰ δὲ θηλυτέρων ὀίων ἐτανύσσατο χορδάς.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε, φέρων, ἐρατεινὸν ἄθυρμα,

πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε κατὰ μέρος: ἣ δ’ ὑπὸ χειρὸς

σμερδαλέον κονάβησε: θεὸς δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν

ἐξ αὐτοσχεδίης πειρώμενος, ἠύτε κοῦροι

ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα κερτομέουσιν,

ἀμφὶ Δία Κρονίδην καὶ Μαιάδα καλλιπέδιλον,

ὡς πάρος ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι,

ἥν τ’ αὐτοῦ γενεὴν ὀνομακλυτὸν ἐξονομάζων:

En seguida cortó cañas y, atravesando con ellas el dorso de la tortuga de lapídea piel, las fijó a distancias calculadas, puso con destreza a su alrededor una tira de piel de buey, colocó sobre ellas dos brazos que unió con un puente y extendió siete cuerdas de tripa de oveja que sonaban acordadamente. Mas cuando hubo construido el amable artefacto, llevóselo y fue probándolo parte por parte; y la lira, tocada por su mano, resonó con gran fuerza. Entonces comenzó el dios a cantar bellamente (intentándolo de improviso, a la manera que los jóvenes mancebos se zahieren lanzándose insultos unos a otros en los banquetes) a Zeus cronida y a Maya, la de hermosas sandalias, refiriendo cómo antes vivían íntimamente, en compañía y amor; mencionó luego su propio linaje de glorioso renombre.

hermescalleenmedio

Hermes-Mercurio, en la calle Enmedio de Castellón

ἀμφιπόλους τε γέραιρε καὶ ἀγλαὰ δώματα νύμφης

καὶ τρίποδας κατὰ οἶκον ἐπηετανούς τε λέβητας.

καὶ τὰ μὲν οὖν ἤειδε, τὰ δὲ φρεσὶν ἄλλα μενοίνα.

καὶ τὴν μὲν κατέθηκε φέρων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ,

φόρμιγγα γλαφυρήν: ὃ δ’ ἄρα κρειῶν ἐρατίζων

ἆλτο κατὰ σκοπιὴν εὐώδεος ἐκ μεγάροιο

ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὶ φρεσίν, οἶά τε φῶτες

φηληταὶ διέπουσι μελαίνης νυκτὸς ἐν ὥρῃ.

Y celebró las sirvientas y las espléndidas moradas de las ninfas y los trípodes y abundantes calderos de su casa. Cantaba, pues, estas cosas, pero revolvía otras en su ánimo. Pronto fue a dejar en la sagrada cuna la hueca lira y, ávido de carne, saltó desde la olorosa mansión a una altura, meditando en su mente un golpe audaz como los que traman los ladrones durante las horas de la negra noche.

Hermes_Ingenui_Pio-Clementino

Hermes Ingenui. Mármol, copia romana del siglo II a. C., según un original griego del s. V a. C. Museo Pío-Clementino. Museos Vaticanos

Read Full Post »

Me alegro de coincidir

jenofonte-helnicas-ii-2-1011-1

Imagen sacada de aquí.

Acabo de volver de la universidad Jaume I, adonde he ido para dar apoyo moral a mis alumnos en el examen de Griego II de las PAU.

Como ya es tradicional, realizo un breve comentario de la opción B (Selección del Libro II de las Helénicas de Jenofonte) que es la que hemos trabajado en clase. Ya he dicho en otras ocasiones que me gusta realizar, a final de curso, un decálogo de consejos a mis alumnos y una selección de textos que yo considero susceptibles de salir en el examen.

Esta vez mi idea de texto idóneo para la prueba ha coincidido plenamente con quienes han elaborado el examen de hoy, y con creces. Digo con creces porque, analizada la media de palabras de los últimos años, pensaba que el texto sería más largo. En junio de 2012 salió el texto II, 1, 31 (19 palabras); en septiembre el II, 2, 3 (23). En junio de 2013 el II, 3, 12 (21 palabras); en julio el II, 2, 4 (¡30 palabras!). En junio de 2014 de nuevo el II, 2, 3, un poco ampliado (28); y en julio de 2014 el II, 4, 38 (29 palabras). La media estaba en 25 palabras y yo esperaba un texto de entre 24 y 28 palabras.

Pues bien, el texto de la opción B tenía sólo 21, incluidos artículos, partículas, conjunciones, etc. Realmente breve. Por cierto, no he dicho que era el II, 2, 11.

5-etimologa-griega

Respecto a la coincidencia de criterio, había marcado con negrita y subrayado este texto como posible para las PAU y decía a mis alumnos que era un buen texto con 26 palabras (la media que yo esperaba), pues creía que, si salía, lo pondrían completo, es decir, así:

ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾿ Ἆγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσθαι.

Al final sólo ha salido éste: ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρ᾿ Ἆγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ.

Una traducción literal puede ser:

Y cuando ya se había agotado el trigo por completo, enviaron embajadores a Agis, queriendo ser aliados de los lacedemonios, manteniendo las murallas y el Pireo.

Orlando Guntiñas Tuñón traduce en Gredos:

Pero cuando el trigó faltó totalmente, enviaron embajadores a Agis, declarando que querían ser aliados de los lacedemonios si conservaban las murallas y el Pireo.

Yo traduciría:

Y cuando ya se había agotado el trigo por completo, enviaron embajadores a Agis, porque querían ser aliados de los lacedemonios, si mantenían las murallas y el Pireo.

jenofonte-helnicas-ii-2-1011-2

Imagen sacada de aquí.

El encabezado del texto daba pistas sobre el texto, aunque dudo que algunos alumnos lo hayan leído, decía:

Sitiados y hambrientos, los atenienses hacen a Agis, rey de Esparta, propuestas de paz.

Había una nota que, sinceramente, creo innecesaria:

τείχη: los muros largos que protegían Atenas y la unían al puerto del Pireo.

Por otra parte, hemos dedicado las últimas clases del curso a realizar simulacros de examen de las PAU, como en otros cursos, y éste ha sido uno de los que siempre he elegido. Cuando lo elaboré por primera vez la pregunta de morfología fue ésta:

Morfología y sintaxis:

  1. Analiza morfológicamente ἐπελελοίπει y ἔπεμψαν. Las mismas palabras que el examen de hoy. En este curso 2014-2015, cambié ἔπεμψαν por ποιεῖσθαι.
  2. Indica el valor de los infinitivos y participios del texto. Este año preguntaba: destaca y comenta los infinitivos y participios del texto. Infinitivos porque les pedía la traducción hasta ποιεῖσθαι, como he dicho más arriba.

Hoy han preguntado: explica sintácticamente las dos oraciones de participio y ¡¡las marcaban y todo!! (βουλόμενοι σύμμαχοι εἶναι Λακεδαιμονίοις y ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ).

En la pregunta de etimología se pedían dos derivados de πάντα y παρά. Realmente sencillo. En mis exámenes preguntaba por παντελῶς ἐπὶ, en uno, y en el otro por παρά y πρέσβεις.

Pantalasa1

Han tenido la deferencia de preguntar por πάντα y no por παντελῶς, que hubiera sido un pelín más difícil. No es difícil en absoluto decir panteón, pantera, Pangea, Pantalasa (ésta la ha puesto un alumno mío),  pantocracia (ésta una alumna mía; ¡existe!), panteísmo, panorama, pancarta, panoplia, pantocrátor, parásito, parasintético, parálisis, parafarmacia, paranormal, parábola, paralela, paralelogramo, paralelípedo, paramédico (ésta la ha puesto otra alumna mía), etc.

No sé si el corrector de mi tribunal leerá esto, pero Pantalasa, pantocracia y paramédico ¡¡¡¡¡existen!!!!! Espero que lo compruebe en Internet.

La pregunta de cultura ha sido Misterios y oráculos: Eleusis y Delfos. Con esta es la séptima vez que sale, ya que ha aparecido en la opción A de junio de 2007, opción A de septiembre de 2007, opción A de junio de 2008, opción A de septiembre de 2011, opción B de junio de 2012 y opción A de junio de 2014. De la cultura, nada que decir; si bien Eleusis puede ser un poco más complicado, sin haber estudiado mucho el tema se puede hablar bastante del oráculo de Delfos.

En los dos simulacros de exámenes con este mismo texto preguntaba yo en uno por La situación de la mujer y en otro por Instituciones de la Atenas clásica.

En definitiva, un texto que yo calificaría de PAU, que coincide con mi idea de dificultad: una oración subordinada adverbial temporal y dos construcciones con participios concertados, el primero, participio de presente medio en nominativo plural masculino, concertado con el sujeto omitido los atenienses (οἱ ᾿Αθηναῖοι) de un verbo transitivo con significado de voluntad – βουλόμενοι – , lleva un infinitivo  – εἶναι – como C. D. y un atributo en nominativo – σύμμαχοι – más su C. I. o dativo de interés – Λακεδαιμονίοις – ; y el segundo, un participio de presente activo también en nominativo plural masculino y también concertado con el sujeto omitido los atenienses (οἱ ᾿Αθηναῖοι) de un verbo también transitivo – ἔχοντες  – con dos C. D. – τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ – .

misterios-y-orculos-eleusis-y-delfos

En morfología nada complicado, salvo ἐπελελοίπει, que el alumno que «despeine» el verbo puede saber qué es, ya que, si lleva aumento y reduplicación, sólo puede ser una cosa: pluscuamperfecto.

En resumen, me alegro de coincidir esta vez con quienes han puesto el examen de Griego II en las PAU de este año. Lo considero un texto asequible, sin ser muy fácil, con elementos interesantes de morfología y sintaxis. La única pega es que el texto estaba cortado y καὶ τὸν Πειραιᾶ estaba en la tercera línea, en lugar de la segunda. Los correctores lo han explicado bien.

Sólo espero que el examen de julio sea de las mismas características. Lo que hayan hecho los alumnos es otra historia. 

Read Full Post »

Dermochelys coriacea

Dermochelys Coriacea (tortuga laúd). Museo de Ciencias Naturales. IES F. Ribalta, Castellón

Finalizada la referencia al delfín, vamos ahora con la tortuga. En nuestro museo tenemos dos ejemplares de tortuga, uno de tortuga laúd (Dermochelys Coriacea de dermo (piel) + chelys (tortuga)  y coriacea = de piel) y otro de tortuga radiada (Geochelone radiata, de geo = tierra + chelone = tortuga y radiata =radiada).

La tortuga nos recuerda a la invención de la lira, con Hermes y Apolo como protagonistas y a Quelone.

Comenzamos por esta última y Pierre Grimal nos dice de ella:

Quelone es la tortuga. Antes había sido una doncella, que residía en una casa junto a un río. Cuando la boda de Hera y Zeus, Hermes invitó no sólo a los dioses, sino incluso a todos los humanos, y hasta a los animales, a asistir a la fiesta. Sólo Quelone, despectiva se quedó en casa. Al advertir su ausencia, Hermes volvió a la tierra y arrojó al agua la casa y a la joven. Quelone fue transformada en tortuga, inseparable como ella, de su casa.

tortuga

La historia nos la narra Servio en sus Comentarios a la Eneida de Virgilio y, en concreto, al verso 505 del libro I: tum foribus divae, media testudine templi (en el umbral del templo de la diosa, bajo la misma bóveda del centro, traduce Javier de Echave-Sustaeta).

Virgo quaedam nomine Chelone, linguae inpatientis fuit. Verum cum Iuppiter Iunonem sibi nuptiis iungeret, praecepit Mercurio, ut omnes deos et homines atque omnia animalia ad nuptias convocaret. Sed omnibus quos Mercurius monuerat convenientibus, sola Chelone, irridens et derogans nuptiis, nectens moras adesse contempsit. Quam cum Mercurius non venisse notavisset, denuo descendit ad terras et aedes Chelones supra fluvium positas praecipitavit in fluvium ipsamque Chelonen in animal sui nominis vertit, quam nos Latine testudinem dicimus, fecitque, ut pro poena dorso tectum, velut domum suam prona portaret: unde incurvatis aedificiis hoc nomen inpositum est.

Cierta doncella llamada Quelone fue impaciente de lengua. En verdad cuando Júpiter se uniera en nupcias a Juno, ordenó a Mercurio que convocara a la boda a todos los dioses y hombres y a todos los animales. Pero, reunidos todos los que había convocado Mercurio, sólo Quelone, burlándose y desdeñando la boda, despreció asistir alegando demoras. Cuando Mercurio se dio cuenta de que ésta no había acudido, de nuevo bajó a la tierra y precipitó al río la mansión de Quelone situada sobre el río y a la propia Quelone la convirtió en el animal de su nombre, que nosotros en latín llamamos tortuga (testudo), e hizo que como castigo llevara sobre su espalda inclinada hacia delante el techo, como su casa; de donde fue dado este nombre a los edificios curvos.

TestudoRadiataTortugaradiada2

Testudo radiata Shaw o Geochelone radiata. Museo de Ciencias Naturales. IES F. Ribalta de Castellón.

Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, nos habla así del episodio de Hermes y Apolo:

Hermes es hijo de Zeus y Maya, la más joven de las Pléyades. Nació en una caverna del monte Cileno, al sur de Arcadia. Maya lo había concebido por obra de Zeus en plena noche, mientras dormían los dioses y los hombres. Hermes vino al mundo el cuarto día del mes, y este día le quedó consagrado, su nacimiento fue normal pero ya daba muestras de una precocidad extraordinaria: consiguió desatarse de las bandas con que se envolvía a los recién nacidos y escapar hasta Tesalia, donde su hermano Apolo pastoreaba los rebaños de Admeto. Mientras Apolo, distraído con su amor por el hijo de Magnes, Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes le robó parte del ganado. Luego, atando una rama a la cola de cada uno de los animales (o según otras leyendas calzándoles zuevos), se los llevó atravesando Grecia, hasta una caverna de Pilos. Sólo había sido visto por un anciano llamado Bato, único testigo cuyo silencio intentó comprar. En Pilos, Hermes sacrificó dos de los animales robados, dividiéndolos en doce partes, una para cada uno de los doce dioses. Luego, después de ocultar el resto del rebaño, huyó a su gruta del Cileno. Al llegar a ella encontró en la entrada una tortuga; que vació y tesó sobre la cavidad de la concha unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado; de este modo quedó construida la primera lira.

HermesyMaya

Hermes y Maya. Detalle de ánfora ática del 500 a. C. Staatliche Antikensammlungen. Munich.

Mientras tanto, Apolo andaba buscando sus bestias por todas partes. Por fin llegó a Pilos, donde Bato le descubrió el escondite. Se decía también que Apolo había averiguado toda la historia gracias a su arte adivinatorio, observando el vuelo de las aves. Se trasladó entonces al monte Cileno y se quejó a Maya de los robos de Hermes su hijo; pero Maya le mostró al niño, envuelto en sus pañales, y le preguntó cómo era posible que profiriese contra él una acusación semejante. Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el cual ordenó al niño que restituyese los animales robados, pese a sus protestas de inocencia. Sin embArgo, Apolo había visto la lira en la gruta del Cileno, y oído los sonidos que Hermes obtenía de ella. Seducido, cambió su ganado por el instrumento. Algo más tarde, Hermes, guardando los rebaños que había adquirido como se ha dicho, inventó la flauta (la siringa o flauta de Pan). Apolo quiso comprarle este nuevo instrumento musical y le ofreció en pago el cayado de oro que utilizaba para guardar las manadas de Admeto. Hermes le pidió, además, lecciones de arte adivinatoria. Apolo aceptó el trato, y de aquí que la vara de oro (el caduceo) figure entre los atributos e Hermes. Éste aprendió también a adivinar el porvenir sirviéndose de pequeños guijarros. Zeus, satisfecho de la habilidad y actividad de su último retoño, lo nombró su heraldo, consagrándolo particularmente a su servicio personal y al de los dioses infernales, Hades y Perséfone.

HermesrobandoelganadodeApolo

El niño Hermes con el ganado de Apolo en Percy Jackson’s Greek Gods.

Read Full Post »

ariondurero

Arión a lomos de un delfín (1514) Alberto Durero

Estábamos con la historia del delfín y Arión de Metimna.

Otra importante fuente sobre este episodio, como decíamos en el anterior capítulo, es Heródoto, Historias I, 23-24, de las que ya aportamos un fragmento en el que nos informaba de la creación del ditirambo por Arión (o Aríon):

Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς οὗτος ὁ τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας· ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου· τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ.

XXIII. Por su parte Periandro, el que informó a Trasibulo de la respuesta del oráculo, era hijo de Cípselo y tirano de Corinto. Pues bien, al decir de los corintios (y con ello coinciden los lesbios), en el curso de su vida fue testigo de un extraordinario portento: la llegada al Ténaro, a lomos de un delfín, de Arión de Metimna, que era un citaredo sin par entre los de su época y el primer individuo, que nosotros sepamos, que compuso un ditirambo, le dio este nombre y lo hizo representar en Corinto.

τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. ῾Ορμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων. τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας ἔχειν τὰ χρήματα. Τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι, χρήματα μὲν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον.


arionvilladelcasale

Mosaico del poeta Arión, habitación de la domina en la Villa del Casale (siglo III d. C.), Piazza Armerina, Sicilia

XXIV. Cuentan que el tal Arión, que pasó la mayor parte de suvida en la corte de Periandro, sintió deseos de embarcarse para Italia y Sicilia; pero, después de haber ganado mucho dinero, quiso regresar nuevamente a Corinto.A tal efecto, partió de Tarento y, como de nadie se fiaba tanto como de los corintios, fletó un navío tripulado por marineros de Corinto. Pero éstos, ya en alta mar, tramaron arrojarle por la borda para apoderarse de su dinero; entonces Arión, que se percató de ello, apeló a su piedad, ofreciéndoles su dinero, pero implorando por su vida.

Οὔκων δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν ταχίστην· ἀπειληθέντα δὴ τὸν Ἀρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι οὕτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι ἀεῖσαι· ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσασθαι. Καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα. Τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον, τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ.

No obstante, no logró convencerlos con sus súplicas; al contrario, los marineros le conminaron a que se suicidara, para poder recibir sepultura en tierra, o que se arrojara, sin más demora, al mar. Sumido, pues, en tal aprieto, Arión les pidió, dado que habían tomado aquella decisión, que le permitieran cantar de pie con sus mejores galas, y les prometió que, una vez concluido su canto, se daría muerte. Ellos, ante la placentera perspectiva de poder escuchar al mejor cantor de su tiempo, pasaron de la popa al centro de la nave. Entonces Arión, vestido con sus mejores galas, tomó la cítara y, de pie en el puente, entonó el nomo «ortio»; y, al terminar el nomo, se arrojó al mar tal como estaba, con sus mejores galas.

Καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δέ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν τῇ σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων.

ArionWiener_Gewerbewappen_Installateure

Arión en el escudo de armas de la concesionaria de gas y agua en Viena, 1900

Y, mientras los marineros ponían proa a Corinto, cuentan que un delfín tomó a Arión en su lomo y lo condujo al Ténaro. Al pisar tierra se dirigió a Corinto con sus galas y, cuando llegó, relató todo lo sucedido. Sin embargo Periandro, que no creía en sus palabras, lo mantuvo bajo vigilancia, sin permitirle ausentarse, y estuvo al tanto de la llegada de los marineros.

῾Ως δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς, κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος. Φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε· καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. Ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος ἐστὶ ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπέων ἄνθρωπος.

Cuando al fin llegaron, los mandó llamar y les preguntó si podían darle alguna información sobre Arión. Entonces, al responderle que se encontraba perfectamente en Italia y que lo habían dejado sin ningún problema en Tarento, Arión se mostró ante los marineros tal y como iba al arrojarse al mar; y ellos, consternados, no pudieron negar ya la evidencia. Esto, al menos, es lo que cuentan corintios y lesbios, y en el Ténaro hay una ofrenda, no muy grande, de Arión, hecha en bronce, que representa a un hombre a lomos de un delfín.»

 

La traducción es de Carlos Schrader, en Gredos.

Arionsobreundelfin

Arión sobre un delfín, anónimo a partir de Abraham van Diepenbeeck (1686). Estuco. Lazienki Królewskie, Palac na Wyspie, sala Kapielowa, Varsovia

Read Full Post »

Delphinus delphis

Delfín común (Delphinus delphis). Ejemplar en el Museo de Ciencias Naturales. IES Ribalta.

Tras la larga serie dedicada a las aves presentes en el museo de Ciencias Naturales del IES Ribalta con connotaciones mitológicas, dedicamos dos artículos a la araña, a propósito de Aracne. Ahora vamos ya con un mamífero, aunque marino, el delfín, pues tenemos en el museo un ejemplar de delfín (Delphinus delphis, nombre científico formado por el nombre del animal en latín (delphinus) y en griego (δελφίς), en transcripción latina).

El simpático animalito, que nos recuerda, sin duda, a la serie Flipper, está relacionado con la historia de Arión (o Aríon) de Metimna, el primero que compuso un ditirambo, le puso título y lo recitó o representó en la ciudad de Corinto, en la corte del tirano Periandro, hijo de Cípselo (siglos VII-VI a. C.).

Lo leemos en Heródoto, Historias I, 23:

Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς οὗτος ὁ τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας· ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου· τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον, καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ.

XXIII. Por su parte Periandro, el que informó a Trasibulo de la respuesta del oráculo, era hijo de Cípselo y tirano de Corinto. Pues bien, al decir de los corintios (y con ello coinciden los lesbios), en el curso de su vida fue testigo de un extraordinario portento: la llegada al Ténaro, a lomos de un delfín, de Arión de Metimna, que era un citaredo sin par entre los de su época y el primer individuo, que nosotros sepamos, que compuso un ditirambo, le dio este nombre y lo hizo representar en Corinto.

La traducción es de Carlos Schrader, en Gredos.

A este episodio del delfín se refieren nuestras dos principales fuentes, Higino y Heródoto.

Kern_Arion_auf_dem_Delphin

El cantor pobre (Arión sobre el delfín), 1841, acuarela de M. Kern

Vamos con el primero en Fabulae, 194

Arion Methymnaeus cum esset arte citharae potens, rex Pyranthus Corinthius eum dilexit; qui cum a rege petiisset per ciuitates artem suam illustrare et magnum patrimonium acquisisset, consenserunt famuli cum nautis ut eum interficerent. 2 Cui Apollo in quietem uenit eique dixit ut ornatu suo et corona decantaret et eis se traderet qui ei praesidio uenissent. quem cum famuli et nautae uellent interficere, petit ab eis ut ante decantaret. 3 Cum autem citharae sonus et uox eius audiretur, delphini circa nauem uenerunt, quibus ille uisis se praecipitauit, qui eum sublatum attulerunt Corinthum ad regem Pyranthum. Qui cum ad terram exisset, cupidus uiae delphinum in mare non propulit, qui ibi exanimatus est.

Aríon de Metimna era un virtuoso en el arte de tañer la cítara. El rey Piranto de Corintolo le cobró afecto. Después que Aríon hubiera pedido al rey divulgar su arte de ciudad en ciudad y que hubiera adquirido un gran patrimonio, sus criados se  confabularon con unos marineros para darle muerte. 2. Apolo se le apareció en un sueño, le dijo que cantara con su atuendo y su corona, y que se confiara a quienes vinieran en su protección. Como los criados y unos marineros querían matarlo, él les rogó que antes le permitieran cantar. 3. Al eswcuchar el sonido de la cítara y de su voz, unos delfines rodearon la nave y él – al verlos – se arrojó al mar. Los delfines lo tomaron y se lo llevaron a Corinto, a la corte del rey Piranto. Una vez en tierra firme, ansioso por caminar, Aríon no arrojó el delfín al mar, que allí quedó exánime.

4 Qui cum casus suos Pyrantho narrasset, iussit Pyranthus delphinum sepeliri et ei monimentum fieri. post paucum tempus nuntiatur Pyrantho nauem Corinthum delatum tempestate in qua Arion uectatus fuerat. 5 Quos cum perduci ad se imperasset et de Arione inquireret, dixerunt eum obisse et eum se sepulturae tradidisse. Quibus rex respondit, Crastino die ad delphini monimentum iurabitis. 6 Ob id factum eos custodiri imperauit atque Arionem iussit ita ornatum quomodo se praecipitauerat in monimento delphini mane delitescere. 7 Cum autem rex eos adduxisset iussisetque per delphini manes iurare Arionem obisse, Arion de monimento prodit; quod illi stupentes qua diuinitate seruatus esset, obmutuerunt. 8 Quos rex iussit ad delphini monimentum crucifigi. Apollo autem propter artem citharae Arionem et delphinum in astris posuit.

arionbouguereau

Arión sobre el hipocampo (1855) de William-Adolphe Bouguereau

4. Habiendo narrado a Piranto sus avatars, el rey ordenó que el delfín fuera enterrado y que se le erigiera un monumento sepulcral. Al poco tiempo se le anunció a Piranto que la nave en la que había embarcado Aríon había sido arrastrada hasta Corinto por una tempestad. 5. Habiendo ordenado que los marineros fueran conducidos ante él y tras interrogarles acerca de Aríon, ellos el dijeron que había muerto y que le habían dado sepultura. El rey les respondió: “Mañana prestarés juramento junto al monumento del delfín”. 6. Ante este hecho mandó que ellos fueran encarcelados y ordenó que Aríon se ocultara por la mañana en el mnumento del delfín, ataviado tal y como se había arrojado al mar. 7. El rey los ondujo hasta allí y les ordenó jurar por los Manes del delfín que Aríon había muerto. En ese instante Aríon saluó del monumento. Ellos, paralizados de estupor, pensando que una divinidad lo había salvado, enmudecieron. 8. El rey mandó que fueran crucificados junto al sepulcro del delfín. En cuanto a Apolo colocó a Aríon y al delfín entre los astros, por el talento de éste en tañer la cítara.

 

La traducción es de Javier del Hoyo y José Miguel García Ruiz, en Gredos. En notas al pie dicen:

  1. (Perianto) probablemente se trata de Periandro de Corinto (cf. Heródoto, Historias I, 24), error en el que también incurren Servio (comentario a Églogas VIII, 55), y el escolisasta a la Aratea de Germánico.
  2. Para los romanos los dioses Manes son los espíritus de los muertos, llamados eufemísticamente “los amables” a partir del antiguo adjetivo latino manus “bueno” (cf. varrón, Lengua Latina VI, 4; Macrobio, Sátiras I, 3, 13). Por extensión Manes fue aplicado al reino de los muertos, al Mundo de Ultratumba y a los dioses de este mundo (dii inferí)
  3. La constelación del Delfín, presentada por el propio Higinio (Astronomica, II, 17), tiene otro origen en Eratóstenes (Catasterismos, XXXI) y Artemidoro el Gramático (Elegías sobre el amor).

SalvatoreRosaArionsobreeldelfin

Arión sobre el delfín (1645), óleo sobre lienzo de 145 x 107 cm.,de Salvator Rosa. Colección privada.

Read Full Post »