Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for abril 2016

diodorobiblioteca

En este capítulo finalizamos el repaso de la presencia de Creso en la Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo. Seguimos con IX, 31:

Ὅτι Κῦρος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς παραγενηθεὶς μετὰ πάσης δυνάμεως εἰς τὰ τῆς Καππαδοκίας στενά, ἀπέστειλε κήρυκας πρὸς τὸν Κροῖσον τήν τε δυναστείαν αὐτοῦ κατασκεψομένους καὶ δηλώσοντας ὅτι Κῦρος αὐτὸν ἀφίησι τῶν πρότερον ἁμαρτημάτων καὶ Λυδίας καθίστησι σατράπην, ἂν ἐπὶ θύρας γενόμενος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁμολογῇ δοῦλος εἶναι. Πρὸς οὓς ὁ Κροῖσος ἀπεκρίθη, διότι προσηκόντως ἂν Κῦρος καὶ Πέρσαι Κροίσῳ δουλεύειν ὑπομένοιεν· ἐκείνους μὲν γὰρ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον διατετελεκέναι Μήδοις δουλεύοντας, αὐτὸν δὲ οὐδέποτε πεποιηκέναι τὸ προσταττόμενον ὑφ’ ἑτέρου.

Ciro, rey de los persas, habiendo llegado con todo su ejército a los desfiladeros de Capadocia, envió heraldos ante Creso para explorar su poder y anunciar que Ciro le perdonaría sus primeros errores y le nombraría sátrapa de Lidia, si presentándose ante su puerta se declaraba, como los demás, su esclavo. A éstos respondió Creso que mejor Ciro y los persas deberían ser sus esclavos, pues ellos con anterioridad habían sido esclavos de los medos, mientras que él jamás había estado a las órdenes de otro.

Llega ahora IX, 31:

Ὅτι φασὶ τὸν Κροῖσον πρὸ τοῦ πρὸς Κῦρον πολέμου πέμψαι θεωροὺς εἰς Δελφοὺς ἐπερωτήσοντας, πῶς ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ δύναιτο φωνὴν προέσθαι. Τὴν δὲ Πυθίαν εἰπεῖν,

Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε,

μὴ βούλου πολύευκτον ἰὰν κατὰ δώματ’ ἀκούειν

παιδὸς φθεγγομένου· τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς

ἔμμεναι· αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.

Ὅτι δεῖ τὴν εὐτυχίαν μετρίως φέρειν καὶ μὴ πεποιθέναι ταῖς ἀνθρωπίναις εὐπραξίαις ἐν μικρᾷ ῥοπῇ μεγάλας μεταβολὰς λαμβανούσαις.

Dicen que Creso, antes de la guerra contra Ciro, envió emisarios s Delfos para preguntar cómo podría recobrar su hijo la voz, y que la Pitia respondió:

“Hijo de Lidia, rey de muchos pueblos, Creso, grandísimo necio,

No pretendas oír en tu morada el tono anhelado de la voz de tu hijo. 

Más te vale que eso quede lejos, pues a hablar comenzará en un funesto día”.

Hay que soportar con moderación la fortuna y no poner la confianza en las prosperidades humanas que, en un abrir y cerrar de ojos, traen grandes cambios.

sacerdotisadelfoscollier

Ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι αἰχμάλωτον Κροῖσον καὶ τὴν πυρὰν σβεσθῆναι, ἰδὼν τὴν πόλιν διαρπαζομένην καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις πολὺν ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν διαφορούμενον, ἐπηρώτησε τὸν Κῦρον, “τί ποιοῦσιν οἱ στρατιῶται”. Τοῦ δὲ μετὰ γέλωτος ἀποκριθέντος ὡς “Τὰ σὰ χρήματα διαρπάζουσι”, “Μὰ Δία μὲν οὖν”, εἶπεν, “ἀλλὰ τὰ σά Κροίσου γὰρ ἴδιον οὐκέτι οὐθὲν ὑπάρχει.” Ὁ δὲ Κῦρος θαυμάσας τὸν λόγον εὐθὺς μετενόησε καὶ τοὺς στρατιώτας ἀνείρξας τῆς διαρπαγῆς εἰς τὸ βασιλικὸν ἀνέλαβε τὰς τῶν Σαρδιανῶν κτήσεις.

Después de convertirse en prisionero de Ciro y estando ya prendida la pira, viendo que la ciudad era víctima del pillaje y que mucha plata y oro, además de otras cosas, eran tomados, preguntó a Ciro: “¿Qué hacen los soldados?”. Y Ciro respondió riendo: “Se llevan tus riquezas”. “Pero, ¡por Zeus!”, dijo Creso, “son las tuyas, pues Creso ya no posee nada en propiedad”. Y Ciro, asombrándose de estas palabras, se arrepintió y conteniendo a sus soldados en el pillaje trasladó a su palacio las riquezas de Sardes.

Y el final de Diodoro Sículo es el capítulo 34 del libro IX de su Biblioteca Histórica:

Ὅτι Κῦρος εὐσεβῆ νομίσας εἶναι τὸν Κροῖσον διὰ τὸ καταρραγῆναι ὄμβρον καὶ σβέσαι τὴν φλόγα, καὶ διὰ μνήμης ἔχων τὴν Σόλωνος ἀπόκρισιν, μεθ’ ἑαυτοῦ περιήγετο τὸν Κροῖσον ἐντίμως. Μετέδωκε δὲ αὐτῷ καὶ τοῦ συνεδρίου, διαλαμβάνων ὑπάρχειν συνετόν, ὡς ἂν πολλοῖς καὶ πεπαιδευμένοις καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συμβεβιωκότα.

Ciro, pensando que Creso era piadoso porque había caído un torrente de lluvia y había apagado la hoguera, y acordándose de la respuesta de Solón, llevó consigo a Creso con todos los honores. Lo admitió en su consejo, pensando que era prudente porque había vivido con muchos hombres educados y sabios.

 

Y llegamos ya al objetivo de nuestra serie. Queda tan lejano el capítulo primero que convendría recordar las palabras con las que se iniciaba esta serie sobre Creso. Éstas eran:

Ya dijimos que volveríamos a Aulo Gelio y sus Noctes Atticae. Ahora lo hacemos para ofrecer un episodio que Aulo Gelio toma del historiador Heródoto, relativo a la mudez de un hijo del rey lidio Creso. “Soldado, no mates a Creso”, es la traducción del título de nuestros artículos. No desvelamos ahora quien las pronuncia, pero lo primero que debemos hacer es ubicar al personaje.

reconstruccion templo artemisa

Templo de Artemisa en Éfeso, cuya construcción inició Creso de Lidia

Y, finalmente, tras repasar las fuentes que se ocupan de Creso, a saber, Plutarco (Sobre la malevolencia de Heródoto, 18 y Solón, 27), Heródoto (Historias I, capítulos 6-22, 26-55, 69-93), Baquílides (Oda Tercera a Hierón de Siracusa), Jenofonte (Ciropedia VII, 2, 1-29 y VIII, 2, 15-23), Claudio Eliano, Fragmento 67 (23-24) de Περὶ θείων ἐναργειῶν (Sobre las manifestaciones divinas) en la edición de Jacoby, Diodoro Sículo (Biblioteca Histórica IX, 2, 27, 31, 33 y 34) y la Suda (entradas kappa 2497, 2498 y 2500) – no están todas, pues nos ha faltado Ctesias de Cnido, pero creo que han sido suficientes para ofrecer una visión sobre el rey de Lidia -, llegamos al objetivo primero de nuestra serie.

Decíamos que todo empezó con un Aulo Gelio y sus Noches Áticas, y en concreto el capítulo IX del libro V, que aquí tenemos:

Historia de Croesi filio sumpta ex Herodoti libris.

1 Filius Croesi regis, cum iam fari per aetatem posset, infans erat et, cum iam multum adolevisset, item nihil fari quibat. 2 Mutus adeo et elinguis diu habitus est. Cum in patrem eius bello magno victum et urbe, in qua erat, capta hostis gladio educto regem esse ignorans invaderet, diduxit adulescens os clamare nitens eoque nisu atque impetu spiritus vitium nodumque linguae rupit planeque et articulate elocutus est clamans in hostem, ne rex Croesus occideretur. 3 Tum et hostis gladium reduxit, et rex vita donatus est, et adulescens loqui prorsum deinceps incepit. 4 Herodotus in historiis huius memoriae scriptor est, eiusque verba sunt, quae prima dixisse filium Croesi refert: ῎Ανθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον. 5 Sed et quispiam Samius athleta, – nomen illi fuit ᾿Εχεκλοῦς – cum antea non loquens fuisset, ob similem dicitur causam loqui coepisse. 6 Nam cum in sacro certamine sortitio inter ipsos et adversarios non bona fide fieret et sortem nominis falsam subici animadvertisset, repente in eum, qui id faciebat, videre sese, quid faceret, magnum inclamavit. Atque is oris vinculo solutus per omne inde vitae tempus non turbide neque adhaese locutus est.

noches-aticas-aulo-gelio

Read Full Post »

Baader Hero et Léandre 1866

Hero et Léandre (1866), óleo sobre lienzo de Louis-Marie Baader. Museo de Grenoble

Seguimos con el pormenorizado repaso de Hero y Leandro, de Museo el Gramático, con la traducción y notas de José Guillermo Montes Cala, en Gredos. Lo que nosotros hacemos es aportar los textos y traducciones de las obras que el editor indica como posibles fuentes de Museo, o bien, como paralelos lingüísticos. La mayor parte de los textos pertenecen a Ovidio, Nono de Panópolis, Antología Palatina, Homero, Heliodoro de Emesa, Caritón de Afrodisias, Jenofonte de Éfeso, Apolonio de Rodas, Longo o Aquiles Tacio.

Llega el turno de los versos 42 a 54:

Δὴ γὰρ Κυπριδίη πανδήμιος ἦλθεν ἑορτή,

τὴν ἀνὰ Σηστὸν ἄγουσιν Ἀδώνιδι καὶ Κυθερείῃ.

πασσυδίῃ δ’ ἔσπευδον ἐς ἱερὸν ἦμαρ ἱκέσθαι,

ὅσσοι ναιετάασκον ἁλιστεφέων σφυρὰ νήσων, 45

οἱ μὲν ἀφ’ Αἱμονίης, οἱ δ’ εἰναλίης ἀπὸ Κύπρου·

οὐδὲ γυνή τις ἔμιμνεν ἀνὰ πτολίεθρα Κυθήρων,

οὐ Λιβάνου θυόεντος ἐνὶ πτερύγεσσι χορεύων,

οὐδὲ περικτιόνων τις ἐλείπετο τῆμος ἑορτῆς,

οὐ Φρυγίης ναέτης, οὐ γείτονος ἀστὸς Ἀβύδου, 50

οὐδέ τις ἠιθέων φιλοπάρθενος. ἦ γὰρ ἐκεῖνοι

αἰὲν ὁμαρτήσαντες, ὅπῃ φάτις ἐστὶν ἑορτῆς,

οὐ τόσον ἀθανάτοισιν ἄγειν σπεύδουσι θυηλάς,

ὅσσον ἀγειρομένων διὰ κάλλεα παρθενικάων.

 

Ya llegó, pues, la fiesta de Cipris que a todos congrega, la que en Sesto celebran en honor de Adonis y Citerea. En tropel se daban prisa por ir a la jornada festiva cuantos habitaban las costas de las islas que del mar viven: de Hemonia los unos, de la marina Chipre los otros. Ninguna mujer permanecía en las ciudades de Citera, ni danzante alguno en las laderas del aromático Líbano. Nadie de esos pagos faltaba entonces a la fiesta, ni el habitante de Frigia, ni el ciudadano de la vecina Abido, ni tampoco el mozo que gusta de mozas; pues ellos, siempre en compañía allí donde oyen rumores de fiesta, no ponen tanto tesón en hacer ofrendas a los dioses como en reunirse por mor de la belleza de las doncellas.

 

The_Birth_of_Venus_by_William-Adolphe_Bouguereau_(1879)

El nacimiento de Venus (1879), óleo sobre lienzo de 300 x 218 cm., de William-Adolphe Bouguereau. Musée d’Orsay. París

NOTAS:

  1. (Ya llegó, pues, la fiesta de Cipris). Con la descripción de una fiesta arranca propiamente la acción del poema, al igual que en otros tantos relatos e la novela erótica: Caritón, Quéreas y Calírroe I, 4 (descripción de la fiesta de Afrodita en Siracusa):

Φιλόνεικος δ̓ ἐστὶν ὁ Ἔρως καὶ χαίρει τοῖς παραδόξοις κατορθώμασιν: ἐζήτησε δὲ τοιόνδε τὸν καιρόν. Ἀφροδίτης ἑορτὴ δημοτελής, καὶ πᾶσαι σχεδὸν αἱ γυναῖκες ἀπῆλθον εἰς τὸν νεών. Τέως δὲ μὴ προϊοῦσαν τὴν Καλλιρρόην προήγαγεν ἡ μήτηρ, τοῦ Ἑρμοκράτους κελεύσαντος προσκυνῆσαι τὴν θεόν.

Pero Eros gusta de las disputas y se complace en los éxitos inesperados, y buscó la siguiente ocasión. Era la fiesta pública de Afrodita y casi todas las mujeres acudieron al templo. Su madre llevó a Calírroe, que hasta entonces no había ido, ya que su padre le había ordenado que adorase a la diosa.

Jenofonte de Éfeso, Habrócomes y Antia I, 2 ,2 (descripción de la fiesta de Ártemis en Éfeso):

Ἤγετο δὲ τῆς Ἀρτέμιδος ἐπιχώριος ἑορτὴ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ ἱερόν: στάδιοι δέ εἰσιν ἑπτά: ἔδει δὲ πομπεύειν πάσας τὰς ἐπιχωρίους παρθένους κεκοσμημένας πολυτελῶς καὶ τοὺς ἐφήβους, ὅσοι τὴν αὐτὴν ἡλικίαν εἶχον τῷ Ἁβροκόμῃ. Ἦν δὲ αὐτὸς περὶ τὰ ἓξ καὶ δέκα ἔτη καὶ τῶν ἐφήβων προσήπτετο καὶ ἐν τῇ πομπῇ τὰ πρῶτα ἐφέρετο.

Se celebraba la fiesta tradicional de Ártemis con una procesión desde la ciudad hasta el templo: hay una distancia de siete estadios. Todas las muchachas del lugar tenían que ir en la procesión adornadas magníficamente y los efebos que tenían la misma edad que Habrócomes. El tenía unos dieciséis años y formaba parte de los efebos y en la procesión iba en primer lugar.

La traducción de Caritón y Jenfonte es de María Cruz Herrero Ingelmo, en Akal / Clásica.

Apollo_Artemis_Delos_MAN

Cratera de columnas ática de figuras rojas (ca. 450 a. C.). Pintor de Comacchio. A la izquierda, Ártemis con una jarra; en medio, Apolo con rama de laurel y una pátera practicar la libación; a la derecha la personificación del lugar, la isla de Delos. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Foto: Marie-Lan Nguyen (User:Jastrow)

No obstante, este motivo descriptivo ya está en Calímaco, fr. 67, 6 (la fiesta de Ártemis en Delos).

Αὐτὸς ῎Ερως ἐδίδαξεν ᾿Ακόντιον, ὁππότε καλῇ

ᾔθετο Κυδίππῃ παῖς ἐπὶ παρθενικῇ,

τέχνην οὐ γὰρ ὅγ᾿ ἔσκε πολύκροτος ὄφρα λέγο

[τοῦτο διὰ ζωῆς οὔνομα κουρίδιον.

ἦ γάρ, ἄναξ, ὁ μὲν ἦλθεν ᾿Ιουλίδος ἡ δ᾿ ἀπὸ Νάξου,

Κύνθιε, τὴν Δήλῳ σὴν ἐπὶ βουφονίην,

αἷμα τὸ μὲν γενεῆς Εὐξαντίδος, ἡ δὲ Προμηθ`[ίς,

καλοὶ νησάων ἀστέρες ἀμφότεροι.

πολλαὶ Κυδίππην ὀλ[ί]γην ἔτι μητέρες υἱοῖς

ἑδνῆστιν κεραῶν ᾔτεον ἀντὶ βοῶν·

Eros mismo enseñó a Acontio el arte, cuando el joven ardía de amor por la hermosa doncella Cidipa, pues no era astuto, que podría ganar durante toda su vida el nombre de un legítimo esposo. Para ello, señor de Cintio, llegó él de Yúlide y ella de Naxos, a tu sacrificio de bueyes en Delos; su sangre era de la familia de Euxantio y ella era descendiente de Prometo, ambos hermoso astros de las islas. Muchas madres pidieron a Cidipa, todavía una niña, como novia para sus hijos, ofreciendo cornudos bueyes como regalos.

  1. (En tropel…que del mar viven). Los vv. 44-51 guardan gran similitud con la descripción de la llegada de los huéspedes mortales a las bodas de Tetis y Peleo en Catulo, LXIV 31-49.

Quae simul optatae finito tempore luces

Aduenere, domum conuentu tota frequentat

Thessalia, oppletur laetanti regia coetu:

Dona ferunt prae se, declarant gaudia uultu.

Deseritur Cieros, linquunt Phthiotica Tempe

Crannonisque domos ac moenia Larisaea,

Pharsalum coeunt, Pharsalia tecta frequentant.

BodaTetisPeleoWtewael

Las bodas de Tetis y Peleo (1612), óleo sobre cobre de 47,3 x 53,3 x 6 cm., de Joachim Wtewael. The Clark Collection

Rura colit nemo, mollescunt colla iuuencis,

Non humilis curuis purgatur uinea rastris,

Non glebam prono conuellit uomere taurus,

Non falx attenuat frondatorum arboris umbram,

Squalida desertis robigo infertur aratris.

Ipsius at sedes, quacumque opulenta recessit

Regia, fulgenti splendent auro atque argento.

Candet ebur soliis, conlucent pocula mensae,

Tota domus gaudet regali splendida gaza.

Puluinar uero diuae geniale locatur

Sedibus in mediis, Indo quod dente politum

Tincta tegit roseo conchyli purpura fuco.

Tan pronto como llegaron esos días deseados, cumplido el plazo, Tesalia entera llena en tropel la casa, de alegre reunión se colma el palacio: llevan en sus manos regalos, muestran la alegría en su rostro. Queda desierta Cíeros, abandonan Tempe de Ptía, las casas de Cranón y las murallas de Larisa; van juntos a Farsalia, pueblan las casas de Farsalia. Nadie cultiva los campos, los cuellos de los novillos se aflojan, no se limpia la viña a ras de suelo con los curvos rastrillos, el toro no remueve los terrones con la inclinada reja del arado, la hoz de los podadores no amengua la sombra del árbol, una sucia herrumbre se cría en los arados abandonados. En cambio, la morada de Peleo, por dondequiera que se extiende el opulento palacio, resplandece con el fulgor del oro y de la plata. Brilla el marfil en los suelos, relucen las copas de la mesa, la casa entera goza con las espléndidas riquezas reales. Se coloca en medio del palacio el gran lecho nupcial de la diosa, que, limado con colmillos de la India, cubre una púrpura teñida con el rosáceo jugo de la concha.

La traducción se ha obtenido de aquí.

catulopoesia

Read Full Post »

Nos referíamos al texto de Plutarco (Placita philosophorum IV, 19) como posible fuente de Aulo Gelio, Noches Áticas V, 15. Seguiremos con el Pseudo Plutarco, trufando este artículo, como hemos hecho con los otros dos previos, con ejemplos de música vocal que a nosotros nos parecen especialmente significativos, emotivos o nos producen sensaciones especiales. Ofrecemos en primer lugar el aria E lucevan le stelle (puccini-giacomo-e-lucevan-le-stelle) de Tosca de Puccini por Franco Corelli,

Aquí tenemos la segunda parte del texto del Pseudo Plutarco:

Εἰ ἀσώματος ἡ φωνὴ καὶ πῶς ἠχὼ γίνεται.

Πυθαγόρας Πλάτων Ἀριστοτέλης ἀσώματον· οὐ γὰρ τὸν ἀέρα, ἀλλὰ τὸ σχῆμα τὸ περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν ἐπιφάνειαν κατὰ ποιὰν πλῆξιν γίνεσθαι φωνήν· πᾶσα δ᾽ ἐπιφάνεια ἀσώματος. Συγκινεῖται μὲν γὰρ τοῖς σώμασιν αὐτὴ δ᾽ ἀσώματος πάντως καθέστηκεν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς καμπτομένης ῥάβδου ἡ μὲν ἐπιφάνεια οὐδὲν πάσχει ἡ δ᾽ ὕλη ἐστὶν ἡ καμπτομένη.

Si la voz es incorpórea y cómo se produce el eco.

Pitágoras, Platón y Aristóteles dicen que es incorpórea; porque no es el aire, sino la figura que acompaña al aire y su superficie, según el golpe recibido, los que producen la voz. Pero toda superficie en sí misma es incorpórea. Es verdad que se mueve con el cuerpo, pero ella misma es incorpórea; como en un bastón doblado su superficie no experimenta ciertamente ningún cambio, mientras su naturaleza se dobla.

Segundo ejemplo de música vocal: My way por Frank Sinatra:

οἱ δὲ Στωικοὶ σῶμα τὴν φωνήν· πᾶν γὰρ τὸ δρῶν ἢ καὶ ποιοῦν σῶμα, ἡ δὲ φωνὴ ποιεῖ καὶ δρᾷ· ἀκούομεν γὰρ αὐτῆς καὶ αἰσθανόμεθα προσπιπτούσης τῇ ἀκοῇ καὶ ἐκτυπούσης καθάπερ δακτυλίου εἰς κηρόν. ῎Ετι πᾶν τὸ κινοῦν καὶ ἐνοχλοῦν σῶμά ἐστι, κινεῖ δ᾽ ἡμᾶς ἡ εὐμουσία ἐνοχλεῖ δ᾽ ἡ ἀμουσία. ῎Ετι πᾶν τὸ κινούμενον σῶμά ἐστι: κινεῖται δ᾽ ἡ φωνὴ καὶ προσπίπτει εἰς τοὺς λείους τόπους καὶ ἀντανακλᾶται, καθάπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας τῆς βαλλομένης εἰς τοῖχον· ἐν γοῦν ταῖς κατ᾽ Αἴγυπτον πυραμίσιν ἔνδον μία φωνὴ ῥηγνυμένη τέτταρας ἢ καὶ πέντε ἤχους ἀπεργάζεται.

Según los estoicos la voz es corpórea; pues todo lo que actúa u opera es cuerpo. Y la voz realiza y opera, pues nosotros la oímos y la percibimos, pues cae en nuestro oído y causa una impresión, como el sello de un anillo deja su marca en la cera. Además, todo lo que causa placer o daño es un cuerpo; la armonía nos causa placer, mientras la disonancia nos molesta. Y todo lo que se mueve es cuerpo; y la voz se mueve y al caer sobre espacios suaves es reflejada, como una pelota lo es contra un muro. Y así, una voz pronunciada dentro de las pirámides de Egipto se rompe hasta el punto de producir cuatro o cinco ecos.

timeo

Volviendo al texto de Aulo Gelio, el autor latino nos dice que Platón opina que la voz no es corpórea. Aquí debemos acudir al diálogo platónico Timeo, en el que el filósofo ateniense se refiere a la voz, en 67 b y siguientes.

Τρίτον δὲ αἰσθητικὸν ἐν ἡμῖν μέρος ἐπισκοποῦσιν τὸ περὶ τὴν ἀκοήν, δι᾽ ἃς αἰτίας τὰ περὶ αὐτὸ συμβαίνει παθήματα, λεκτέον. Ὅλως μὲν οὖν φωνὴν θῶμεν τὴν δι᾽ ὤτων ὑπ᾽ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος μέχρι ψυχῆς πληγὴν διαδιδομένην, τὴν δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς κίνησιν, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μὲν ἀρχομένην, τελευτῶσαν δὲ περὶ τὴν τοῦ ἥπατος ἕδραν, ἀκοήν· ὅση δ᾽ αὐτῆς ταχεῖα, ὀξεῖαν, ὅση δὲ βραδυτέρα, βαρυτέραν· τὴν δὲ ὁμοίαν ὁμαλήν τε καὶ λείαν, τὴν δὲ ἐναντίαν τραχεῖαν· μεγάλην δὲ τὴν πολλήν, ὅση δὲ ἐναντία, σμικράν. Τὰ δὲ περὶ συμφωνίας αὐτῶν ἐν τοῖς ὕστερον λεχθησομένοις ἀνάγκη ῥηθῆναι.

Debemos tratar ahora en nuestra investigación nuestro tercer sentido, el oído: por qué causas se producen sus procesos. Supongamos, en general, por un lado, la voz, transmitida por el aire como un golpe a través de las orejas, del cerebro y de la sangre hasta el alma y, por otro, el movimiento comenzado por ella, a partir de la cabeza y que termina en la sede hepática: la audición. Cuando es rápida, es aguda; si es más lenta, es más grave, y la regular es uniforme y suave; la contraria, áspera; potente, la que es abundante, y la opuesta, débil. La armonía de estos movimientos debe seρ considerada en lo que ha de ser tratado más adelante.

Le toca el turno ahora al final de Lucia di Lammermoor de Donizetti con Alfredo Kraus:

Al final de V, 15 Aulo Gelio recoge un verso de una obra de Ennio, al que también se refiere Cicerón en dos lugares, Tusculanae Disputationes II, 1:

Neoptolemus quidem apud Ennium philosophari sibi ait necesse esse, sed paucis; nam omnino haud placere: ego autem, Brute, necesse mihi quidem esse arbitror philosophari—nam quid possum, praesertim nihil agens, agere melius?—sed non paucis, ut ille. Difficile est enim in philosophia pauca esse ei nota, cui non sint aut pleraque aut omnia. Nam nec pauca nisi e multis eligi possunt nec, qui pauca perceperit, non idem reliqua eodem studio persequetur.

En Ennio  Neoptólemo ciertamente sostiene que para él es necesario dedicarse a la filosofía, pero con moderación; pues una dedicación total no le place. Yo, en cambio, Bruto, ciertamente considero que para mí es necesario dedicarme a la filosofía; pues, sobre todo ahora que estoy inactivo, ¿qué cosa podría hacer mejor? Pero no con moderación, como él. De hecho en la filosofía es difícil que sean pocos los argumentos conocidos por quien no conoce la mayor parte o todos. Pues no se puede escoger lo poco si no es de lo mucho, ni, quien ha comprendido estos pocos conceptos, renunciará a ocuparse de los otros con la misma pasión.

El penúltimo ejemplo de música en la que la voz tiene especial importancia es el aria Nessun dorma de Turandot de Puccini por Plácido Domingo: 

Y en De oratore II, 156

“Minime,” inquit Antonius; “ac sic decrevi philosophari potius, ut Neoptolemus apud Ennium «paucis: nam omnino haud placet.» Sed tamen haec est mea sententia, quam videbar exposuisse: ego ista studia non improbo, moderata modo sint: opinionem istorum studiorum et suspicionem artifici apud eos, qui res iudicent, oratori adversariam esse arbitror, imminuit enim et oratoris auctoritatem et orationis fidem.

Nada de eso, dijo Antonio, sino que más bien quiero filosofar como el Neoptólemo de Ennio: poco, porque mucho me desagrada. Este es mi parecer, que ya creo haber expuesto: no reprendo esos estudios, con tal que sean moderados; pero tengo por perjudicial al orador en el ánimo de los jueces la menor sospecha de artificio, porque esto disminuye su autoridad y quita crédito a sus discursos.

Y hasta aquí esta breve serie sobre la corporeidad, o no, de la voz, a propósito de un texto de Aulo Gelio, que concluimos con un nuevo ejemplo sonoro, I will always love you de Whitney Houston:

 

Read Full Post »

diodorosiculobiblioteca

Estamos repasando las fuentes sobre Creso. Habíamos visto la presencia del rey lidio en la Suda, Claudio Eliano, Baquílides, Plutarco y Heródoto. Y en el capítulo anterior habíamos finalizado la presencia de Creso en la Ciropedia de Jenofonte e iniciado el estudio de Diodoro Sículo en Biblioteca Histórica IX, 2.

Pues bien, seguimos con Diodoro y el capítulo 2 de su libro IX:

Ὁ δὲ Σόλων τῇ συνήθει τοῖς φιλοσόφοις χρησάμενος παρρησίᾳ ἔφη μηδένα τῶν ζώντων εἶναι μακάριον,·τὸν γὰρ ἐπ’ εὐδαιμονίᾳ πεφρονηματισμένον καὶ δοκοῦντα τὴν τύχην ἔχειν συνεργὸν μὴ γινώσκειν εἰ διαμενεῖ μετ’ αὐτοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης. Σκοπεῖν οὖν ἔφησε δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ τὸν διευτυχήσαντα τότε προσηκόντως λέγειν μακάριον.

Solón, haciendo uso de la franqueza propia de los filósofos dijo que ninguno de los vivos era afortunado, pues el que se vuelve presuntuoso por su felicidad y cree que cuenta con la fortuna como ayudante ignora si ésta permanecerá con él hasta su muerte. Dijo que conviene pues examinar el fin de la vida y llamar de manera adecuada feliz al que es favorecido por la fortuna hasta entonces.

Ὁ δὲ Κροῖσος ὕστερον γενόμενος αἰχμάλωτος ὑπὸ Κύρου καὶ μέλλων ἐπὶ μεγάλῃ πυρᾷ κατακαίεσθαι, τῆς Σόλωνος ἀποφάσεως ἐμνημόνευσεν. Διὸ καὶ τοῦ πυρὸς ἤδη περιφλέγοντος ἀνεβόα συνεχῶς τὸ τοῦ Σόλωνος ὄνομα. Ὁ δὲ Κῦρος προσπέμψας τοὺς πευσομένους, τίς ἡ συνεχής ἐστι τοῦ Σόλωνος ὀνομασία, μαθὼν τἀληθὲς μετέπεσε τοῖς λογισμοῖς καὶ νομίσας τὴν ἀπόκρισιν τοῦ Σόλωνος ἀληθινὴν εἶναι τῆς μὲν ὑπερηφανείας ἀπανίστατο, τὴν δὲ πυρὰν κατασβέσας ἔσωσε τὸν Κροῖσον καὶ τὸ λοιπὸν ἕνα τῶν φίλων κατηρίθμησεν.

Creso siendo después prisionero de Ciro y cuando iba a ser quemado sobre una gran pira, recordó la sentencia de Solón. Por ello, cuando ya el fuego ardía gritaba sin cesar el nombre de Solón. Y Ciro tras enviar a quienes se informaran de la razón de esta continua pronunciación del nombre de Solón, tras conocer la verdad cambió su resolución y pensando que la respuesta de Solón era verdadera, cedió en su arrogancia y apagando la pira salvó a Creso y desde entonces lo consideró como uno de sus amigos.

solon

Solón de Atenas

Pasamos ahora al capítulo 27 de la Biblioteca Histórica, IX de Diodoro Sículo:

Ἠρώτησε δὲ τὸν Σόλωνα τίνα τῶν ὄντων εὐδαιμονέστατον ἑώρακεν, ὡς τοῦτό γε πάντως ἀποδοθησόμενον ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς οὐδένα δικαίως ἂν εἰπεῖν ἔχοι διὰ τὸ μηδενὸς τῶν ὄντων ἑωρακέναι τὸ τέλος τοῦ βίου, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ἂν προσηκόντως μακάριος νομίζοιτο· πολλάκις γὰρ οἱ τὸν ἔμπροσθεν πάντα βίον εὐδαίμονες δόξαντες εἶναι πρὸς αὐτῇ τῇ τοῦ βίου καταστροφῇ μεγίσταις περιέπεσον συμφοραῖς.

Y preguntó a Solón cuál de los seres vivos que había visto era el más feliz, como si esto se le fuera a conceder sin duda a él mismo. Pero al responder aquél que a nadie podría aplicar con justicia este término por no haber visto el fin de la vida de nadie aún vivo, puesto que hasta ese momento nadie podría ser considerado propiamente afortunado. Ya que, muchas veces, los que antes han sido considerados felices durante toda su vida, se ven afectados poco antes del fin de su vida por las mayores desgracias.

Ὁ δὲ βασιλεύς, “Οὐδὲ πλουσιώτατον ἄρα με κρίνεις;” Ἔφη. Καὶ ὁ Σόλων τὴν αὐτὴν ἀπόκρισιν ποιησάμενος ἐδίδασκεν ὡς οὐ τοὺς πλεῖστα κεκτημένους, ἀλλὰ τοὺς πλείστου ἀξίαν τὴν φρόνησιν ἡγουμένους νομιστέον πλουσιωτάτους· ἡ δὲ φρόνησις οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀντίρροπος οὖσα μόνους ποιεῖ τοὺς αὐτὴν περὶ πολλοῦ ποιουμένους μέγιστον καὶ βεβαιότατον ἔχειν πλοῦτον.

Y el rey dijo: “¿Acaso no juzgas que yo soy el más rico?”. Y Solón, tras dar la misma respuesta, explicó que no los que tienes las mayores riquezas, sino los que consideran que la sabiduría es la más valiosa de todas las posesiones, tienen que ser considerados los más ricos y que la sabiduría que no tiene nada que se le pueda contraponer confiere sólo a los que la estiman en mucho tener la riqueza mayor y más segura.

7_sabios_de_grecia

Los Siete Sabios de Grecia: Tales, Bías, Solón, Quilón, Pítaco, Periandro y Cleóbulo

Ἠρώτησε καὶ τὸν Βίαντα, πότερον ὀρθῶς ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν ὁ Σόλων ἢ διήμαρτεν. Ὁ δὲ ὑπειπών, “Ὀρθῶς”, ἔφη· “τὰ γὰρ ἔν σοι βούλεται θεωρήσας ἀγαθὰ διαγνῶναι, νυνὶ δὲ τὰ παρά σοι μόνον ἑώρακεν· εἶναι δὲ δι’ ἐκεῖνα μᾶλλον ἢ ταῦτα τοὺς ἀνθρώπους εὐδαίμονας”. Ὁ δὲ βασιλεύς, “Ἀλλ’ εἰ τὸν τῶν χρημάτων”, ἔφησε, “πλοῦτον μὴ προτιμᾷς, τό γε πλῆθος τῶν φίλων ὁρᾷς τοσοῦτον ὑπάρχον ὅσον οὐδενὶ τῶν ἄλλων.” Ὁ δὲ καὶ τοῦτον ἀπεφήνατο τὸν ἀριθμὸν ἄδηλον εἶναι διὰ τὴν εὐτυχίαν. Πρὸς δὲ Πιττακὸν εἰπεῖν φασι, “Ποίαν ἑώρακας ἀρχὴν κρατίστην;” Τὸν δὲ ἀποκριθῆναι, “Τὴν τοῦ ποικίλου ξύλου”, διασημαίνοντα τοὺς νόμους.

Y preguntó también a Bías, si Solón había dado una respuesta correcta o se había equivocado. Y éste respondiendo dijo: “Correcta, pues quiere decidir tras haber visto los bines que hay en ti mismo, mientras que hasta ahora ha visto sólo los que tienes, y es por aquéllos más que por éstos por los que los hombres son felices”. Y el rey dijo: “Pero si tú no das el primer lugar a la riqueza de dinero, al menos ves la cantidad de amigos, tan grande como ningún otro hombre tiene”. Pero él demostró que incluso este número era incierto por la buena fortuna. Y se dice que preguntó a Pítaco:” ¿Cuál es la forma de gobierno mejor que has visto?”. Y que éste respondió: “La de la madera policromada”, refiriéndose a las leyes.

johanngeorgplatzer-st-michaelineppanwithcroesusandsolon

San Michael de Eppan con Creso y Solón de Johann Georg Platzer

Llega el turno ahora del capítulo 31 de la Biblioteca Histórica, IX de Diodoro Sículo:

 Ὅτι Κροῖσος ἐπὶ Κῦρον τὸν Πέρσην ἐκστρατεύων ἐπύθετο τοῦ μαντείου. Ὁ δὲ χρησμός,

“Κροῖσος Ἅλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει”.

Ὁ δὲ τὸ ἀμφίβολον τοῦ χρησμοῦ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν ἐκδεξάμενος ἐδυστύχησεν.

Ὅτι πάλιν ἐπηρώτησεν, εἰ πολὺν χρόνον ἕξει τὴν δυναστείαν. Εἶπε δὲ τὰ ἔπη ταῦτα,

ἀλλ’ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,

καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ’ Ἕρμον

φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ’ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.

Ὅτι ἡμίονον τὸν Κῦρον ἔφη διὰ τὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ Μηδικὴν εἶναι, τὸν δὲ πατέρα αὐτοῦ Πέρσην.

Creso, cuando iba a marchar contra Ciro el persa, consultó al oráculo. Y éste respondió: “Creso, al atravesar el río Halis, destruirá un gran imperio”. Y al interpretar este ambiguo oráculo en el sentido más favorable a sus intereses, cayó en desgracia. Lo interrogó de nuevo para saber si reinaría durante mucho tiempo. Y respondió en estos términos:

”Hasta que un mulo sea rey de los medos,

También entonces, lidio de afeminado andar, al otro lado del pedregoso Hermo

Huye, no te quedes ni te avergüences de ser cobarde”.

(El oráculo) decía que el mulo era Ciro, puesto que su madre era meda y su padre persa.

Santuario_Delfos

Reconstrucción del santuario de Delfos

Read Full Post »

delfinmoneda

Moneda de Tarento. Anverso: Jinete desnudo, a derecha coronado a su caballo, este en posición estante arriba en el campo izquierdo EY, debajo del caballo ΞENE-AE
Reverso: Taras desnudo, sobre delfín, a izquierda, sujetando rhyton con patas de caballo en la mano derecha y tridente en la izquierda, en el campo izquierdo espiga. Debajo la leyenda TAPAΣ

En esta serie sobre delfines, proseguimos con el texto del capítulo 36 del De sollertia animalium (Sobre la inteligencia de los animales) de Plutarco

Ἔναλον δὲ τὸν Αἰολέα Μυρσίλος ὁ Λέσβιος στορεῖ, τῆς Σμινθέως ἐρῶντα θυγατρὸς ῥιφείσης κατὰ χρησμὸν τῆς Ἀμφιτρίτης ὑπὸ τῶν Πενθιλιδῶν, καὶ αὐτὸν ἐξαλόμενον εἰς τὴν θάλασσαν ὑπὸ δελφῖνος σῶον ἐξενεχθῆναι πρὸς τὴν Λέσβον.

Y Mírsilo de Lesbos cuenta la historia de Enalo el eolio, quien, enamorado de la hija de Esminteo, al ser ésta arrojada al mar por los Pentílidas en cumplimiento del oráculo de Anfítrite, se precipitó también él al agua y un delfín lo trajo sano y salvo hasta Lesbos.

Ἡ δὲ πρὸς τὸν Ἰασέα παῖδα τοῦ δελφῖνος εὔνοια καὶ φιλία δι’ ὑπερβολὴν ἔρως ἔδοξε· συνέπαιζε γὰρ αὐτῷ καὶ συνενήχετο καθ’ ἡμέραν καὶ παρεῖχεν ἐν χρῷ ψαυόμενος· ἔπειτα περιβαίνοντος οὐκ ἔφευγεν, ἀλλ’ ἔφερε χαίρων, πρὸς ὃ ἔκαμπτε κλίνων, ὁμοῦ πάντων Ἰασέων ἑκάστοτε συντρεχόντων ἐπὶ τὴν θάλατταν. Ὄμβρου δέ ποτε πολλοῦ μετὰ χαλάζης ἐπιπεσόντος ὁ μὲν παῖς ἀπορρυεὶς ἐξέλιπεν, ὁ δὲ δελφὶν ὑπολαβὼν ἅμα τῷ νεκρῷ συνεξέωσεν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ οὐκ ἀπέστη τοῦ σώματος, ἕως ἀπέθανε, δικαιώσας μετασχεῖν ἧς συναίτιος ἔδοξε γεγονέναι τελευτῆς. Καὶ τοῦ πάθους ἐπίσημον Ἰασεῦσι τὸ χάραγμα τοῦ νομίσματός ἐστι, παῖς ὑπὲρ δελφῖνος ὀχούμενος.

Y la benevolencia y amistad de un delfín para con el muchacho de Yaso alcanzó tales extremos que pareció que era amor. Y es que jugaba y nadaba en su compañía por el día, dejándose tocar; y si el muchacho quería montarlo no lo rehuía, antes bien se complacía en llevarlo y en virar hacia donde él lo condujese, y cada vez que esto sucedía todos los de Yaso acudían en masa corriendo a la playa. Pero un día se desató una gran tormenta acompañada de granizo, y el muchacho perdió pie y pereció; por su parte, el delfín recogió el cadáver y junto con él se precipitó en tierra, sin separarse ya del cuerpo hasta morir, considerando que era de justicia compartir una muerte de la que le parecía que era corresponsable. Y en recuerdo de la tragedia, los de Yaso tienen a un muchacho montado a lomos de un delfín como leyenda de sus monedas.

delfinyniño

Ἐκ δὲ τούτου καὶ τὰ περὶ Κοίρανον ὄντα μυθώδη πίστιν ἔσχε.

Πάριος γὰρ ὢν τὸ γένος ἐν Βυζαντίῳ δελφίνων βόλον, ἐνσχεθέντων σαγήνῃ καὶ κινδυνευόντων κατακοπῆναι, πριάμενος μεθῆκε πάντας· ὀλίγῳ δ’ ὕστερον ἔπλει πεντηκόντορον ἔχων, ὥς φασι, ναῦν λῃστῶν ἄνδρας ἄγουσαν 〈πεντήκοντα〉· ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Νάξου καὶ Πάρου πορθμῷ τῆς νεὼς ἀνατραπείσης καὶ τῶν ἄλλων διαφθαρέντων, ἐκεῖνον λέγουσι, δελφῖνος ὑποδραμόντος αὐτῷ καὶ ἀνακουφίζοντος, ἐξενεχθῆναι τῆς † Σικύνθου κατὰ σπήλαιον, ὃ δείκνυται μέχρι νῦν καὶ καλεῖται Κοιράνειον· ἐπὶ τούτῳ δὲ λέγεται ποιῆσαι τὸν Ἀρχίλοχον

« Πεντήκοντ’ ἀνδρῶν λίπε Κοίρανον ἤπιος Ποσειδῶν. »

Ἐπεὶ δ’ ὕστερον ἀποθανόντος αὐτοῦ τὸ σῶμα πλησίον τῆς θαλάττης οἱ προσήκοντες ἔκαιον, ἐπεφαίνοντο πολλοὶ δελφῖνες παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ὥσπερ ἐπιδεικνύντες ἑαυτοὺς ἥκοντας ἐπὶ τὰς ταφάς, καὶ παραμείναντες ἄχρις οὗ συνετελέσθησαν.

Y a raíz de este episodio también ganó credibilidad la historia de Cérano, que estaba envuelta en el halo de la leyenda. Era este Cérano un oriundo de Paros que compró en Bizancio una partida de delfines que habían caído en una red y corrían peligro de que los sacrificaran, y acto seguido los soltó a todos. Poco tiempo después iba Cérano navegando en un pentecóntero, según dicen, junto con cincuenta piratas; y en el brazo de mar que separa Naxos de Paros la nave volcó y los demás perecieron, pero dicen que un delfín corrió a colocarse bajo Cérano y a ponerlo a flote, hasta sacarlo a la orilla en Sicinto, junto a una cueva que todavía hoy enseñan y que llaman «Ceraneo». Dicen también que es de este hombre del que habla Arquíloco en el verso aquel

de cincuenta hombres a Cérano dejó el benigno Posidón. (Arquíloco, fragmento 117D)

Y más tarde, al morir Cérano sus parientes quemaban su cuerpo cerca del mar cuando aparecieron gran cantidad de delfines frente a la playa, como haciendo ver que acudían a los funerales, y permanecieron allí hasta que se cumplieron las ceremonias.

grupodelfines

Ἡ δ’ Ὀδυσσέως ἀσπὶς ὅτι μὲν ἐπίσημον εἶχε δελφῖνα καὶ Στησίχορος ἱστόρηκεν· ἐξ ἧς δ’ αἰτίας, Ζακύνθιοι διαμνημονεύουσιν, ὡς Κριθεὺς μαρτυρεῖ· νήπιος γὰρ ὢν ὁ Τηλέμαχος, ὥς φασιν, εἰς ἀγχιβαθὲς τῆς θαλάττης ὀλισθὼν ἐσώθη δελφίνων ὑπολαβόντων καὶ ἀνανηξαμένων· ὅθεν ἐποιήσατο γλυφὴν τῇ σφραγῖδι καὶ τῆς ἀσπίδος κόσμον ὁ πατὴρ ἀμειβόμενος  τὸ ζῷον. Ἀλλ’ ἐπεὶ προειπὼν ὡς οὐδὲ μῦθον ὑμῖν ἐρῶ, καὶ αὐτὸς οὐκ οἶδ’ ὅπως πρὸς τοῖς δελφῖσιν ἔλαθον πορρωτέρω τοῦ πιθανοῦ συνεξοκείλας εἰς τὸν Ὀδυσσέα καὶ Κοίρανον, ἐπιτίθημι δίκην ἐμαυτῷ· παύομαι γὰρ ἤδη λέγων.

En cuanto al escudo de Ulises, también Estesícoro ha contado que tenía un delfín por emblema; y según testimonio de Criteo, los de Zacinto siguen guardando memoria de la explicación de este hecho. Y es que, siendo Telémaco muy niño, según dicen, resbaló y cayó en una zona de aguas profundas cerca de la orilla, y unos delfines le salvaron la vida recogiéndolo y llevándolo a nado hasta lugar seguro; de ahí que su padre, para corresponder al animal, se lo hiciera grabar en el anillo y decorar con su figura su escudo.

Pero el caso es que he dicho al principio que no os iba a c contar cuentos, y sin embargo, no sé cómo, sin darme cuenta yo mismo he ido a encallar después de los delfines en Ulises y Cérano, muy lejos de lo verosímil; así que me impongo mi propio castigo y dejo ya de hablar.

La traducción es de Jorge Bergua Cavero, en Gredos.

frescocnossosmegarondelareina

Fresco de los delfines, en el megaron de la reina del palacio de Cnossos, Creta

Read Full Post »

aulo gelio bernat metge

Aulo Gelio y sus Noches Áticas están resultando una lectura interesante que, además, aportan material para este blog.

En el capítulo XI del libro V nos encontramos con un silogismo del sabio Bías de Priene, que, según Gelio, es irredargüible. El texto es interesante, tanto por el análisis del silogismo en sí, como por el contenido del mismo, relativo al matrimonio y a la posibilidad de una esposa hermosa o fea.

Aquí tenemos Aulo Gelio, Noches Áticas V, 11, con nuestra traducción castellana de la catalana de Cebrià Montserrat, en la colección de la Fundación Bernat Metge:

Biantis de re uxoria syllogismum non posse uideri ἀντιστρέφειν.

Existimant quidam etiam illud Biantis, uiri sapientis ac nobilis, responsum consimile esse atque est Protagorion illud, de quo dixi modo, ἀντιστρέφον. Nam cum rogatus esset a quodam Bias, deberetne uxorem ducere, an uitam uiuere caelibem:

ἤτοι inquit καλὴν ἄξεις ἢ αἰσχράν· καὶ εἰ καλήν, ἕξεις κοινήν, εἰ δὲ αἰσχράν, ἕξεις ποινήν· ἐκάτερον δὲ οὐ ληπτέον· οὐ γαμητέον ἄρα.

Como no se puede redargüir, según parece, el silogismo de Bías sobre el matrimonio

Algunos son del parecer que la célebre respuesta de Bías, varón docto y noble, es también semejante a la argumentación ἀντιστρέφον (que se puede redargüir) de Protágoras, de la que antes hemos hablado (se refiere al capítulo X). Habiendo consultado un día Bías si se tenía que casar o bien mantenerse soltero, obtuvo esta respuesta: “La mujer con la que te casarás será, o bien hermosa, o bien fea: si es hermosa otros la compartirán contigo, si es fea, será para ti una furia; ninguna de las dos cosas es deseable; no te cases, por tanto”.

Nota: Esta respuesta dada a Bías puede compararse con lo dicho sobre Bión de Borístenes en Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres IV, 7, 3 (48):

«ἐρωτηθεὶς εἰ γήμαι -ἀναφέρεται γὰρ καὶ εἰς τοῦτον -ἔφη, «ἐὰν μὲν γήμῃς αἰσχράν, ἕξεις ποινήν: ἂν δὲ καλήν, ἕξεις κοινήν.»

También se le atribuye el que habiendo sido preguntado si conviene casarse, respondió: «Si casas con fea, tendrás un tormento; si con hermosa, será común a otros». Traducción de José Ortiz y Sainz, en Gredos.

biondeboristenes

Cabeza de una estatua de bronce de tamaño natural hallada en 1901 en el pecio de Anticitera y conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Parece representar a un filósofo, del que se piensa que puede tratarse de Bión.

Sic autem hoc rursum conuertunt:

Εἰ μὲν καλὴν ἄξω, οὐχ ἕξω ποινήν· εἰ δὲ αἰσχράν, οὐχ ἕξω κοινήν· γαμητέον ἄρα.

Sed minime hoc esse uidetur ἀντιστρέφον, quoniam ex altero latere conuersum frigidius est infirmiusque. Nam Bias proposuit non esse ducendam uxorem propter alterutrum incommodum, quod necessario patiendum erit ei, qui duxerit. Qui conuertit autem, non ab eo se defendit incommodo, quod adest, sed carere se altero dicit, quod non adest. Satis est autem tuendae sententiae, quam Bias dixit, quod eum, qui duxit uxorem, pati necesse est ex duobus incommodes alterum, ut aut κοινήν habeat aut ποινήν.

Se redarguye así este razonamiento:

Si mi esposa es hermosa, no será para mí una furia; si es fea, nadie la compartirá conmigo; por tanto, me caso. Sin embargo, este raciocinio no parece ser ἀντιστρέφον (redargüible) pues, hecha la conversión, resulta menos sólido y menos convincente. Bías, en efecto, sostiene que no conviene casarse, puesto que el hombre que lo haga tendrá que soportar necesariamente uno de los dos inconvenientes señalados. En cambio, quien redarguye el argumento, en lugar de suprimir del matrimonio un inconveniente que lo acompaña, afirma la ausencia de un inconveniente que no existe. La argumentación propuesta por Bías queda suficientemente reforzada por el hecho de que el hombre que se casa tiene que sufrir necesariamente uno de los inconvenientes que se siguen de tener la esposa o bien hermosa o bien fea.

 

biasdepriene

Bías de Priene; en el primero de los libros que sujeta con su mano izquierda se lee su famosa frase: Omnia mea mecum porto

Sed Fauorinus noster, cum facta esset forte mentio syllogismi istius, quo Bias usus est, cuius prima protasis est: ἤτοι καλὴν ἄξεις ἢ αἰσχράν, non ratum id neque iustum diiunctiuum esse ait, quoniam non necessum sit alterum ex duobus, quae diiunguntur, uerum esse, quod in proloquio diiunctiuo necessarium est. Eminentia enim quadam significari formarum turpes et pulcrae uidentur.

Pero nuestro amigo Favorino, habiendo oído hablar casualmente del silogismo usado por Bías, cuya primera premisa es: “la mujer con quien te casarás será o bien hermosa, o bien fea”, dijo que no consideraba completa esta disyuntiva, puesto que de la negación de un extremo no se sigue necesariamente la afirmación del otro: lo que es esencial para que sea verdadera una proposición disyuntiva. Se supone, en efecto, que las mujeres son extraordinariamente feas o hermosas.

“Est autem” inquit ‘tertium quoque inter duo ista, quae diiunguntur, cuius rationem prospectumque Bias non habuit. Inter enim pulcherrimam feminam et deformissimam media forma quaedam est, quae et a nimiae pulcritudinis periculo et a summae deformitatis odio uacat; qualis a Quinto Ennio in Melanippa perquam eleganti uocabulo «stata» dicitur, quae neque κοινή futura sit neque ποινή.” Quam formam modicum et modestam Fauorinus non mi hercule inscite appellabat “uxoriam”. Ennius autem in ista, quam dixit, tragoedia eas fere feminas ait incolumi pudicitia esse, quae stata forma forent.

 

“Sin embargo” – dice – “existe un término medio entre estos dos extremos de la disyuntiva, que Bías no tuvo suficientemente en cuenta. Pues, entre una mujer muy hermosa y otra muy fea, existe un tipo intermedio, exento a la vez de los peligros de una extraordinaria belleza y del asco de una fealdad extrema. Tal es el tipo de mujer que Quinto Ennio en la tragedia Melanippa califica con una elegancia insuperable de “stata forma” (adecuada belleza), que no será infiel ni repugnante. A esta belleza moderada y recatada, Favorino la llamaba “uxoria” (propia de la esposa), con mucho acierto según mi parecer. Ennio afirma en la tragedia antes mencionada que las mujeres dotadas de una belleza adecuada suelen observar una honestidad sin mancha.

Quinto_Ennio

Quinto Ennio

Hasta aquí Aulo Gelio. Debemos decir que la palabra stata aparece en el verso 253 de la tragedia Melanippa de Ennio en la edición de Scaenicae romanorum poesis fragmenta, vol. I, tragicorum fragmenta de Otto Ribbeck

Como se ve, Favorino acude a la teoría del término medio, donde, según Aristóteles, se halla la virtud, para desmontar el silogismo de Bías en su primera disyuntiva. Recordemos, en efecto, lo que dice Aristóteles sobre la virtud y el término medio en su Ética a Nicómaco 1106b:

οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαῤῥῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ῾Η δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις [ψέγεται], τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.

Por ejemplo, cuando tenemos las pasiones de temor, osadía, apetencia, ira, compasión y placer y dolor en general, caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien; pero si tenemos estas pasiones cuando es debido, y por aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas, y por el motivo y de la manera que se debe, entonces hay un término medio y excelente; y en ello radica, precisamente, la virtud. En las acciones hay también exceso y defecto y término medio. Ahora, la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el defecto yerran y son censurados, mientras que el término medio es elogiado y acierta; y ambas cosas son propias de la virtud. La virtud, entonces, es un término medio, o al menos tiende al medio.

La traducción es de Julio Pallí Bonet, en Gredos.

Así que, ya saben, una incolumis pudicitia acompaña a las féminas con una stata forma. No se les presentará, pues, la disyuntiva de una belleza extrema o una fealdad repulsiva. Falla el silogismo en su primera disyuntiva. Γαμητέον ἄρα.

etica-nicomaquea-gredos-rba-traduccion-palli-bonnet

Read Full Post »

montescalayrafaelargullol

José Guillermo Montes Cala (izquierda) junto al poeta Rafael Argullol (20-10-2011). El primero falleció prematuramente el 4-09-2014 a los 54 años

En nuestro recorrido por la obra Hero y Leandro de Museo, de la que ofrecemos algunas de las notas, ampliadas por nosotros, de la edición de José Guillermo Montes Cala en Gredos,  pasamos a los versos 28-41:

 

Ἀλλὰ πόθεν Λείανδρος Ἀβυδόθι δώματα ναίων

Ἡροῦς εἰς πόθον ἦλθε, πόθῳ δ’ ἐνέδησε καὶ αὐτήν;

Ἡρὼ μὲν χαρίεσσα διοτρεφὲς αἷμα λαχοῦσα 30

Κύπριδος ἦν ἱέρεια· γάμων δ’ ἀδίδακτος ἐοῦσα

πύργον ἀπὸ προγόνων παρὰ γείτονι ναῖε θαλάσσῃ,

ἄλλη Κύπρις ἄνασσα. σαοφροσύνῃ δὲ καὶ αἰδοῖ

οὐδέποτ’ ἀγρομένῃσι συνωμίλησε γυναιξὶν

οὐδὲ χορὸν χαρίεντα μετήλυθεν ἥλικος ἥβης 35

μῶμον ἀλευομένη ζηλήμονα θηλυτεράων,

– καὶ γὰρ ἐπ’ ἀγλαΐῃ ζηλήμονές εἰσι γυναῖκες –

ἀλλ’ αἰεὶ Κυθέρειαν ἱλασκομένη Ἀφροδίτην

πολλάκι καὶ τὸν Ἔρωτα παρηγορέεσκε θυηλαῖς

μητρὶ σὺν οὐρανίῃ φλογερὴν τρομέουσα φαρέτρην. 40

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀλέεινε πυριπνείοντας ὀιστούς.

 

Pero ¿cómo Leandro, que en Abido casa habitaba, de Hero vino a prendarse, y en su amor a ella también prendió? La graciosa Hero, que sangre de Zeus recibiera, sacerdotisa era de Cipris y, en bodas no instruida, vivía apartada de sus mayores, en una torre a la mar aledaña, cual segunda Cipris soberana. Por templanza y recato jamás anduvo de palique en reunión de mujeres, ni el coro agradable formó con jóvenes de sus años, por querer evitar la celosa censura de las hembras, que en razón de belleza celosas son las mujeres. Al contrario, siempre para hacerse propicia a Citerea, una vez aplacada Atenea, a menudo a Eros también, al tiempo que a su celeste madre, con ofrendas calmaba, por temor a su ardorosa aljaba. Mas ni así evitó sus flechas que fuego despiden.

 

Domenico_Fetti_-_HeroyLeandro

Hero y Leandro (1613-1621), óleo sobre tabla de 42 x 96 cm., de Domenico Fetti.  Kunsthistorisches Museum, Vienna.

NOTAS:

1. (En bodas no instruida) Primera formulación del tópico de la erotodídaxis (ἐρωτοδίδαξις) o “magisterio del amor”. La falta de educación amorosa en Hero es hasta cierto punto paradójica al tratarse de una sacerdotisa de Cipris. Pero la heroína no está iniciada en los misterios de la diosa.

Será Ovidio el que lleve a su apogeo la ἐρωτοδίδαξις con sus obras elegíacas: Amores, Ars amatoria y Remedia amoris esencialmente. Los poetas augústeos heredaron este programa poético, según el cual la poesía erótica puede conquistar el corazón de sus amadas, las doctae puellae de la poesía helenística; en este sentido, Calímaco y Filetas eran considerados los maestros de la elegía erótica helenística, los príncipes elegiae, unos διδάσκαλοι en el amor, cf., Ovidio, Remedia amoris 759-760:

Callimachum fugito: non est inimicus Amori:

Et cum Callimacho tu quoque, Coe, noces

Deberás huir de Calímaco, pues no es enemigo del amor,

y con Calímaco, también tú, poeta de Cos, eres nocivo.

Traducción de Vicente Cristóbal López, en Gredos, que dice en nota al pie:

Porque Calímaco había escrito epigramas eróticos.

Filitas de Cos, elegíaco alejandrino.

En Ovidio, sólo en las elegías de Amores aparece este tópico en I, 4, 11-60, 8, 21-108; II, 5, 61-62; 18, 19-20; 19, 34, 49; III, 1, 49-52

El mismo Meleagro se autodenomina ἐρωτογράφος en Antología Palatina VII, 421 (Meleagro):

αἰνιγματῶδες

πτανέ, τί σοι σιβύνης, τί δὲ καὶ συὸς εὔαδε δέρμα;

καὶ τίς ἐὼν στάλας σύμβολον ἐσσὶ τίνος;

οὐ Ἔρωτ᾽ ἐνέπω σε — τί γάρ; νεκύεσσι πάροικος

ἵμερος; αἰάζειν ὁ θρασὺς οὐκ ἔμαθεν —

οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτὸν ταχύπουν Κρόνον: ἔμπαλι γὰρ δὴ

κεῖνος μὲν τριγέρων, σοὶ δὲ τέθηλε μέλη.

ἀλλ᾽ ἄρα, ναὶ δοκέω γάρ, ὁ γᾶς ὑπένερθε σοφιστὰς

ἐστί: σὺ δ᾽ ὁ πτερόεις, τοὔνομα τοῦδε, λόγος.

antologiapalatinaamor

Λατῴας δ᾽ ἄμφηκες ἔχεις γέρας, ἔς τε γέλωτα

καὶ σπουδάν, καί που μέτρον ἐρωτογράφον.

ναὶ μὲν δὴ Μελέαγρον ὀμώνυμον Οἰνέος υἱῷ

σύμβολα σημαίνει ταῦτα συοκτασίης.

χαῖρε καὶ ἐν φθιμένοισιν, ἐπεὶ καὶ Μοῦσαν Ἔρωτι

καὶ Χάριτας σοφίαν εἰς μίαν ἡρμόσαο.

¿Por qué, ser alado, un venablo y el cuero elegiste

de un jabalí? ¿Quién eres? ¿A qué difunto indicas?

Eros no he de llamarte: ¿qué haría metido entre muertos?

La atrevida pasión no sabe de gemidos.

No se trata tampoco del tiempo de rápida marcha:

aquél es ya viejísimo y están en flor tus miembros.

Pero sí, fue poeta, yo creo, el que está bajo tierra

y tú, figura alada, su nombre nos dices.

Tiene dos filos el don de Letoa que blandes,

uno que es serio y cómico y el otro en que hay amores.

¡Ah, sí! Es Meleagro, del hijo de Éneo tocayo,

el simbolizado por esta cacería.

Mi saludo reciba quien supo en un solo talento

armonizar la Musa de Eros y las Gracias.

La traducción es de Manuel Fernández-Galiano, en Gredos.

 2. (Cual segunda Cipris soberana) Museo recrea aquí, con esta comparación hiperbólica o “sobrepujamiento”, el tópico erótico de “la amada como diosa” (puella divina). La condición de sacerdotisa de Hero recuerda la de ciertas heroínas novelescas como Antía, sacerdotisa de Ártemis en las Efesíacas (I, 2, 5-7) de Jenofonte de Éfeso, o Cariclea, sacerdotisa de esa misma diosa, en las Etiópicas (III, 5, 4) de Heliodoro.

nacimientoVenusbotticellidetalle

El nacimiento de Venus – detalle – (ca. 1485), témpora sobre lienzo de 172,5 x 278,5 cm., de Sandro Botticelli. Galleria degli Uffizi. Florencia

3. (Jamás anduvo de palique en reunión de mujeres) Pasaje con claras reminiscencias de Semónides, fr. 8, 90 s. Hero pertenece a ese grupo de mujeres nacidas de la abeja, hacendosa y poco amante de sentarse en corrillos de mujeres donde sólo se habla de amor.

οὐ δ’ ἐν γυναιξὶν ἥδεται καθημένη,

ὅκου λέγουσιν ἀφροδισίους λόγους.

τοίας γυναῖκας ἀνδράσιν χαρίζεται

Ζεὺς τὰς ἀρίστας καὶ πολυφραδεστάτας.

Y no quiere sentarse con las otras

Para contarse cuentos sobre el sexo.

De las mujeres que da Zeus al hombre,

Éstas son las más buenas y prudentes.

Traducción de Juan Ferraté, en Sirmio.

mujeresgriegas

4. (Que en razón de belleza celosas son las mujeres) Recuérdese al respecto aquel pasaje de Heliodoro, Etiópicas III, 7, 3, donde Cariclea es víctima del mal de ojo precisamente por la envidia que su belleza suscita.

προελθών τε τῆς οἰκίας «τί ἄρα τοῦτο» ἔλεγεν «ὦ ´γαθὲ Καλάσιρι; τίς ἡ προσπεσοῦσα τῷ θυγατρίῳ μαλακία;» «Μὴ θαύμαζε» εἶπον «εἰ τοσούτοις ἐμπομπεύσασα δήμοις ὀφθαλμόν τινα βάσκανον ἐπεσπάσατο

ὥστε ὁπότ´ ἂν σὺν φθόνῳ τις ἴδῃ τὰ καλά, τὸ περιέχον τε δυσμενοῦς ποιότητος ἀνέπλησε καὶ τὸ παρ´ ἑαυτοῦ πνεῦμα πικρίας ἀνάμεστον εἰς τὸν πλησίον διερρίπισε, τὸ δὲ ἅτε λεπτομερὲς ἄχρις ἐπ´ ὀστέα καὶ μυελοὺς αὐτοὺς εἰσδύεται καὶ νόσος ἐγένετο πολλοῖς ὁ φθόνος, οἰκεῖον ὄνομα βασκανίαν ἐπιδεξάμενος.

Cuando ya estábamos fuera de la casa, me dijo:

“- ¿Qué es lo que pasa, mi buen Calasiris? ¿Qué enfermedad es esta que le ha sobrevenido a mi hijita?

– No te extrañes –le dije– si en una procesión entre tanto gentío se ha atraído algún mal de ojo.-

-¿Pero es que también tú – me dijo con una sonrisa irónica – como la masa inculta, crees eso del mal de ojo?

De esta suerte, cuando alguien contempla lo bello con envidia, el aire circundante se carag de esa cualidad hostil, y el hálito que procede de esa persona se difunde, lleno de acidez, y entra en el vecino. Al ser una materia muy sutil, invade casi los huesos y las propias médulas; así es como la envidia constituye realmente para muchos una enfermedad, cuyo nombre específico es el de aojo.

Traducción de Emilio Crespo Güemes, en Gredos.

Mal de ojo

Read Full Post »

vozescuerpo

Aportábamos en el anterior capítulo el texto de Aulo Gelio (Noches Áticas V, 15) sobre si la voz es corpóreo o no.

Conviene que digamos algo sobre las citas de dicho texto y sus posibles fuentes. Lo primero, no obstante, es ofrecer el primero de los nuevos ejemplos de música vocal, ya que hablamos de la voz, que pueden provocarnos estados de ánimo diversos, tal es el poder de la música, en este caso, vocal.

Aquí tenemos el primer ejemplo: la cabaletta Di quella pira de Il trovatore de Verdi por Luciano Pavarotti, tras la otra aria Ah! sì, ben mio.

Puesto que hemos indicado que Aulo Gelio se hace eco de un verso de Lucrecio, éste es su contexto dentro del De rerum natura:

Tum porro varios rerum sentimus odores

nec tamen ad naris venientis cernimus umquam

nec calidos aestus tuimur nec frigora quimus

usurpare oculis nec voces cernere suemus;

quae tamen omnia corporea constare necessest

natura, quoniam sensus inpellere possunt;

tangere enim et tangi, nisi corpus, nulla potest res.

Además percibimos los diferentes olores de las cosas y, sin embargo, no los vemos nunca cuando llegan a nuestro olfato; ni contemplamos el calor ardiente, ni podemos percibir con los ojos el frío, ni es factible ver los sonidos, y, con todo, es necesario que todas estas cosas tengan naturaleza corpórea ya que pueden impresionar los sentidos. En efecto, ninguna cosa, a no ser un cuerpo, puede tocar y ser tocada de no ser corporal.

La traducción es de Ismael Roca Meliá, en Akal / Clásica

 

dererumnaturafiol

Nuestro segundo ejemplo de interpretaciones vocales es I say a little prayer de Aretha Franklin:

Cuando Aulo Gelio dice que los filósofos antiguos han debatido sobre la naturaleza corpórea o no de la voz, debemos tener en cuenta lo que el Pseudo Plutarco dice en Placita philosophorum IV, 19, donde habla también sobre la voz y las diferentes opiniones de los filósofos respecto a ella. He aquí el texto:

Περὶ φωνῆς.

Πλάτων τὴν φωνὴν ὁρίζεται πνεῦμα διὰ στόματος ἀπὸ διανοίας ἠγμένον καὶ πληγὴν ὑπὸ ἀέρος δι᾽ ὤτων καὶ ἐγκεφάλου καὶ αἵματος μέχρι ψυχῆς διαδιδομένην. Λέγεται δὲ καὶ καταχρηστικῶς ἐπὶ τῶν ἀλόγων ζῴων φωνὴ καὶ τῶν ἀψύχων, ὡς χρεμετισμοὶ καὶ ψόφοι· κυρίως δὲ φωνὴ ἡ ἔναρθρός ἐστιν, ὡς φωτίζουσα τὸ νοούμενον.

Platón define la voz como un soplo provocado por el ama a través de la boca y un golpe dado al aire y transmitido al alma por los oídos, el cerebro y la sangre. Se atribuye impropiamente la voz a los animales irracionales y a los objetos inanimados, como los relinchos de los caballos y otros sonidos. Pero la voz propiamente dicha es un sonido articulado que manifiesta en pensamiento.

Ἐπίκουρος τὴν φωνὴν εἶναι ῥεῦμα ἐκπεμπόμενον ἀπὸ τῶν φωνούντων ἢ ἠχούντων ἢ ψοφούντων· τοῦτο δὲ τὸ ῥεῦμα εἰς ὁμοιοσχήμονα θρύπτεσθαι θραύσματα· ὁμοιοσχήμονα δὲ λέγεται τὰ στρογγύλα τοῖς στρογγύλοις καὶ σκαληνὰ καὶ τρίγωνα τοῖς ὁμοιογενέσι· τούτων δ᾽ ἐμπιπτόντων ταῖς ἀκοαῖς, ἀποτελεῖσθαι τὴν αἴσθησιν τῆς φωνῆς· φανερὸν δὲ τοῦτο γίνεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσκῶν ἐκρεόντων καὶ τῶν ἐμφυσώντων κναφέων τοῖς ἱματίοις.

Epicuro dice que la voz es una emanación producida por seres que hablan, cuerpos que resuenan o producen sonido. Y que esta emanación se divide en fragmentos de la misma configuración que los cuerpos que la producen. Figuras redondas, si los cuerpos son redondos, escalenos y triangulares según los cuerpos. Y al caer sobre los oídos producen la sensación de la audición. Y esto es evidente en los odres de los que se escapa el aire y en los bataneros que soplan en las telas.

Bustoepicuro,villadelospapirosHerculanocopiaromanadeloriginaldel250aC.ca,MANN

Busto de Epicuro, procedente de la Villa de los Papiros de Herculano. Copia romana de un original griego del 250 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles

Vamos ahora con otro ejemplo de música en el que la voz es esencial: el motete O magnum mysterium de Morten Lauridsen:

Y sigue el texto del Pseudo Plutarco:

Δημόκριτος καὶ τὸν ἀέρα φησὶν εἰς ὁμοιοσχὴμονα θρύπτεσθαι σώματα καὶ συγκαλινδεῖσθαι τοῖς ἐκ τῆς φωνῆς θραύσμασι·

‘κολοιὸς γὰρ παρὰ κολοιὸν ἱζάνει’

καὶ

‘ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. ’

καὶ γὰρ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς αἱ ὅμοιαι ψῆφοι κατὰ τοὺς αὐτοὺς τόπους ὁρῶνται, κατ᾽ ἄλλο μὲν αἱ σφαιροειδεῖς κατ᾽ἄλλο δ᾽ αἱ ἐπιμήκεις· καὶ ἐπὶ τῶν κοσκινευόντων δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναλίζεται τὰ ὁμοιοσχήμονα, ὥστε χωρὶς εἶναι τοὺς κυάμους καὶ ἐρεβίνθους. ῞Εχοι δ᾽ ἄν τις πρὸς τούτους εἰπεῖν, πῶς ὀλίγα θραύσματα πνεύματος μυρίανδρον ἐκπληροῖ θέατρον;

Demócrito dice que el aire se divide en cuerpos de similar configuración y que éstos son llevados de aquí allá junto con las partículas de la voz, según dice el proverbio:

“el grajo se sienta junto al grajo”

o

“la divinidad siempre lleva lo igual a lo igual”.

Y así en las playas se ven los guijarros semejantes unidos en los mismos lugares, en un lugar los esféricos, en otro los oblongos. Igualmente en las cribas, las cosas de la misma forma se unen en el mismo lugar, de manera que se separan las habas de los garbanzos. Se podría objetar a esto: ¿cómo pueden llenar las partículas de aire un teatro que alberga diez mil espectadores?

Le toca el turno ahora al Benedictus de la misa L’homme armée de Karl Jenkins:

05

οἱ δὲ Στωικοί φασι τὸν ἀέρα μὴ συγκεῖσθαι ἐκ θραυσμάτων, ἀλλὰ συνεχῆ εἶναι, δι᾽ ὅλου μηδὲν κενὸν ἔχοντα· ἐπειδὰν δὲ πληγῇ πνεύματι, κυματοῦται κατὰ κύκλους ὀρθοὺς εἰς ἄπειρον, ἕως πληρώσῃ τὸν περικείμενον ἀέρα, ὡς ἐπὶ τῆς κολυμβήθρας τῆς πληγείσης λίθῳ· καὶ αὕτη μὲν κυκλικῶς κινεῖται ὁ δ᾽ ἀὴρ σφαιρικῶς.

Ἀναξαγόρας τὴν φωνὴν γίνεσθαι πνεύματος ἀντιπεσόντος μὲν στερεμνίῳ ἀέρι, τῇ δ᾽ ὑποστροφῇ τῆς πλήξεως μέχρι τῶν ἀκοῶν προσενεχθέντος: καθὸ καὶ τὴν λεγομένην ἠχὼ γίνεσθαι.

Los estoicos dicen que el aire no se compone de partículas, sino que es continuo  y no tiene de ningún modo vacío alguno. Y cuando es golpeado por un soplo, es movido hasta el infinito en ondas y círculos regulares, hasta que llena todo el aire circundante, como en una balsa de agua a la que se ha lanzado una piedra, ésta se mueve circularmente, mientras el aire lo hace esféricamente.

Anaxágoras dice que la voz es producida al caer un soplo sobre una masa de aire sólida, y, por el retorno del golpe, es llevado hasta los oídos. Y de la misma forma se produce el llamado eco.

Cerramos los ejemplos vocales con el aria Cortigiani, vil razza dannata de Rigoletto de Verdi, por Leo Nucci:

Read Full Post »

ciropedia-jenofontegredosjpg

Otra de las fuentes clásicas sobre Creso es Jenofonte. En su Ciropedia nos habla en varias ocasiones sobre el rey de Lidia. En VII, 2, 1-29 de la toma de Sardes por Ciro, de su encuentro con Creso y de la profecía de Delfos sobre la felicidad de Creso. Y en VIII, 2, 15-23, Ciro demuestra a Creso los inconvenientes de atesorar riquezas). Aportamos alguno de estos fragmentos; el primero relacionado con el objetivo de esta serie de artículos, al cual aún no hemos llegado, relativo a un episodio de uno de los hijos de Creso. Se trata de VII, 2, 19-22:

ὁ δέ μοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνατο: ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ πολλὰ μὲν πέμπων ἀναθήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀργυρᾶ, πάμπολλα δὲ θύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτόν, ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἄν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο: ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο.

Y él al principio no me respondió, pero, cuando yo, por medio del envío de numerosas ofrendas de oro y plata y de la celebración de variados sacrificios, me hice propicio a sus ojos en algún momento, según me pareció apreciar, entonces respondió a mi pregunta sobre qué podría hacer para que me nacieran hijos. Y me dijo que los tendría.

Καὶ ἐγένοντο μέν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐψεύσατο, γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὤνησαν. ῾Ο μὲν γὰρ κωφὸς ὢν διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀκμῇ τοῦ βίου ἀπώλετο. Πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμφοραῖς πάλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν θεὸν τί ἂν ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι: ὁ δέ μοι ἀπεκρίνατο,»σαυτὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις.»

Y nacieron; en efecto, ni aun ene so mintió; pero, aunque nacieron, no me aprovecharon en nada, pues el uno era sordomudo, y el otro, cuando ya se había convertido en un joven notable, murió en la flor de la edad (cf. Heródoto I, 43-46). Abrumado por las desgracias ocurridas a mis hijos, envío de nuevo a preguntar al dios qué podría hacer para pasar el resto de mi vida lo más felizmente posible, y él me respondió: “Si te conoces a ti mismo, Creso, realizarás la travesía felizmente”.

oraculo-de-delfos-pitonisa

᾿Εγὼ δ᾽ ἀκούσας τὴν μαντείαν ἥσθην: ἐνόμιζον γὰρ τὸ ῥᾷστόν μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν διδόναι. ῎Αλλους μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μὲν οἷόν τ᾽ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ: ἑαυτὸν δὲ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ ἐνόμιζον ἄνθρωπον εἰδέναι.

Y yo, al oír el oráculo, me regocijé, pues consideraba que él me había encomendado la tarea más sencilla para otorgarme la felicidad. En efecto, a los demás es posible conocerlos a unos sí y a otros no. Pues creía que cualquier hombre sabía quién es él mismo.

Καὶ τὸν μετὰ ταῦτα δὴ χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεκάλουν μετὰ τὸν τοῦ παιδὸς θάνατον ταῖς τύχαις: ἐπειδὴ δὲ ἀνεπείσθην ὑπὸ τοῦ Ἀσσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύεσθαι, εἰς πάντα κίνδυνον ἦλθον: ἐσώθην μέντοι οὐδὲν κακὸν λαβών. Οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν θεόν. ᾿Επεὶ γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῖν μάχεσθαι, ἀσφαλῶς σὺν τῷ θεῷ ἀπῆλθον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν ἐμοί.

Y en el tiempo posterior a este hecho, mientras tuve tranquilidad, después de la muerte de mi hijo, no hice reproches a la fortuna. Pero, cuando el rey asirio me convenció para marchar contra vosotros, vine a entrar en toda clase de peligros. No obstante, me salvé sin haber recibido ningún daño, y no culpo tampoco de estos zares al dios, pues cuando yo “me hube conocido a mí mismo”, me retiré, con la ayuda del dios, sin peligro yo y los míos.

La traducción es de Ana Vegas Sansalvador, en Gredos, que, en nota l pie nos dice que la pregunta sobre la felicidad, que en Heródoto va dirigida a Solón, en Jenofonte se dirige a un oráculo.

En VIII, 19 y 23, Ciro habla con Creso sobre las riquezas y la felicidad:

ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν λέγεται ὁ Κῦρος: ὁρᾷς, φάναι, ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ ἐμοὶ θησαυροί; ἀλλὰ σὺ μὲν κελεύεις με παρ᾽ ἐμοὶ αὐτοὺς συλλέγοντα φθονεῖσθαί τε δι᾽ αὐτοὺς καὶ μισεῖσθαι, καὶ φύλακας αὐτοῖς ἐφιστάντα μισθοφόρους τούτοις πιστεύειν: ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους μοι νομίζω θησαυροὺς καὶ φύλακας ἅμα ἐμοῦ τε καὶ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν πιστοτέρους εἶναι ἢ εἰ φρουροὺς μισθοφόρους ἐπεστησάμην.

Cuando esto resultó evidente se dice que Ciro dijo: “¿Ves, Creso, cómo yo también tengo tesoros? Tú me invitas a hacerme envidiar y odiar por almacenarlos en mi palacio y a poner vigilantes al cargo de ellos y confiárselos bajo sueldo. En cambio, yo, haciendo ricos a mis amigos, creo tener en ellos tesoros y, al mismo tiempo, guardianes de mi persona y de nuestros bienes más dignos de confianza que si les pusiera vigilantes a sueldo.

fransfrankensolondesprecialasriquezasdecreso

Solón despreciando las riquezas de Creso, óleo sobre lienzo, de 92 x 122 cm., de Frans Francken el Joven

ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδῇς, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖστα ἔχοντας καὶ φυλάττοντας πλεῖστα εὐδαιμονεστάτους ἡγοῦμαι: οἱ γὰρ τὰ τείχη φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐδαιμονέστατοι εἴησαν: πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι φυλάττουσιν: ἀλλ᾽ ὃς ἂν κτᾶσθαί τε πλεῖστα δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ καὶ χρῆσθαι πλείστοις σὺν τῷ καλῷ, τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον νομίζω [καὶ τὰ χρήματα]. καὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸς ἦν ὥσπερ ἔλεγε καὶ πράττων.

“Y para que sepas, dijo, esto también, Creso, yo no estimo que quienes poseen más riquezas y más las vigilan sean los más felices; de ser así, quienes vigilan las murallas serían los más felices, pues vigilan todo lo que hay en las ciudades. Por el contrario, quien es capaz de adquirir muchos bines con justicia y gozar de ellos con honorabilidad, ése creo que es el más feliz”. Y era evidente que Ciro obraba conforme a sus palabras.

La traducción es de Ana Vegas Sansalvador, en Gredos.

Otra de las fuentes sobre Creso es Diodoro Sículo. Aparece en el libro IX de su Biblioteca Histórica.

Aquí tenemos IX, 2:

Ὅτι Κροῖσος ὁ Λυδῶν βασιλεὺς μεγάλας κεκτημένος δυνάμεις καὶ πολὺν ἐκ παρασκευῆς σεσωρευκὼς ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν, μετεπέμπετο τῶν Ἑλλήνων τοὺς σοφωτάτους, καὶ συνδιατρίβων αὐτοῖς μετὰ πολλῶν δώρων ἐξέπεμψε καὶ αὐτὸς πρὸς ἀρετὴν ὠφελεῖτο πολλά. Ποτὲ δὲ τοῦτον Σόλωνα μεταπεμψάμενος καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὸν πλοῦτον ἐπιδειξάμενος, ἠρώτησεν εἴ τις ἕτερος αὐτῷ δοκεῖ μακαριώτερος εἶναι.

Creso, el rey de los lidios, poseedor de grandes ejércitos y habiendo acumulado por propi determinación mucha plata y oro, hizo llamar a los más sabios griegos, y tras pasar un tiempo con ellos los despidió con muchos regalos y él mismo obtuvo grandes beneficios por la virtud de éstos. En cierta ocasión, tras hacer venir a Solón y mostrarle sus ejércitos y su riqueza, le preguntó si le parecía que había algún otro más afortunado que él mismo.

oraculodedelfos

Read Full Post »

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Cupido y Psique (1798), óleo sobre lienzo de 186 x 132 cm., de François Gérard. Museo del Louvre, ala Sully, segundo piso, Vien, sala 53, pintura francesa

 

Estábamos ejemplificando el conocido tópico erótico de que Eros siempre mezcla lo bello con lo bello. Concluimos con Jenofonte de Éfeso, Habrócomes y Antia I, 7, 3:

Μεστὴ μὲν ἤδη ἡ πόλις ἦν τῶν εὐωχουμένων, πάντα δ᾽ ἦν ἐστεφανωμένα καὶ διαβόητος ὁ μέλλων γάμος· ἐμακαρίζετο δὲ ὑπὸ πάντων ὁ μὲν οἵαν ἄξεται γυναῖκα [Ἀνθίαν], ἡ δὲ οἵωι μειρακίωι συγκατακλιθήσεται.

La ciudad estaba llena de festines, todo estaba cubierto de coronas y se proclamaba la boda que iba a celebrarse. Y todos los felicitaban, a él por casarse con tal mujer y a ella por ir a acostarse con tal joven

 La traducción es de Julia Mendoza, en Gredos.

 3. (Donde en tiempos Hero de Sesto fijaba sus plantas con un candil en su mano) A diferencia de Ovidio, en Heroidas XIX 35 s., y Estacio, Tebaida VI, 542 s, donde Hero coloca la luz en lo alto de la torre y luego prosigue con las labores propias del gineceo.

Heroidas XIX, 35 ss.:

Sic ubi lux acta est et noctis amicior hora

exhibuit pulso sidera clara die,

protinus in summa vigilantia lumina turre

ponimus, adsuetae signa notamque viae,

tortaque versato ducentes stamina fuso

feminea tardas fallimus arte moras.

Quid loquar interea tam longo tempore, quaeris:

nil nisi Leandri nomen in ore meo est.

 

Así, cuando la luz ha desaparecido y la hora más agradable de la noche ha mostrado sus fulgentes astros, expulsado el día, inmediatamente en lo alto de la torre pongo mi vigilante antorcha, signo y marca del camino acostumbrado, y, tirando de los retorcidos hilos, dando vuelta al huso, engaño con femenil ocupación la prolongada demora. ¿De qué hablo durante tan largo tiempo preguntas? Nada hay en mi boca sino el nombre de Leandro.

Traducción de Francisca Moya del Baño, en Alma Mater (CSIC).

Papino Estacio, Tebaida VI, 542-547:

at tibi Maeonio fertur circumflua limbo

pro meritis, Admete, chlamys repetitaque multo

murice: Phrixei natat hic contemptor ephebus

aequoris et picta tralucet caerulus unda;

in latus ire manu mutaturusque uidetur

bracchia, nec siccum speres in stamine crinem;

contra autem frustra sedet anxia turre suprema

Sestias in speculis, moritur prope conscius ignis.

Edward_Burne-Jones_Hero

Hero, óleo sobre lienzo de 29 x 31 cm., de Edward Burne-Jones. Vendido por Christie’s en 2012

Pero a ti, Admeto, se te concede por tus méritos una clámide rodeada por un borde de tinte Meonio y manchada muchas veces con púrpura: aquí nada el despreciador muchacho en las aguas de Frixo y brilla su cuerpo azul marino en la pintada ola; se puede ver su mano ir a su costado y sus brazos a punto de dar la brazada, y no esperes ver en la urdimbre sus cabellos secos; en cambio en la otra parte se sienta, ansiosa por verlo, en lo alto de su torre la muchacha de Sesto; cerca de ella el cómplice candil se apaga.

4. Véase también la imitación de Museo en el epigrama anónimo de Antología Palatina IX, 381, 1. Este epigrama es un centón homérico, formado por entero con versos de la Ilíada y la Odisea, que hemos indicado en la traducción, que es de Jose Manuel Pabón para la Odisea y Emilio Crespo Güemes, en el caso de la Ilíada:

Ακτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ ῾Ελλησπόντῳ,

παρθένος αἰδοίη ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα

πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε·

χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει,

κεῖνον ὀιομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι

νηχόμενος, καὶ λαῖτμα τάχισθ᾿ ἁλὸς ἐκπεράασκε

νύκτα δι᾿ ἀμβροσίην, ὅτε θ᾿ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι·

ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο.

ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκγεγάασι,

παρθένος ἠίθεός τ’ ὀαρίζετον ἀλλήλοισιν

εἰς εὐνὴν φοιτῶντε φίλους λήθοντε τοκῆας,

οἳ Σηστὸν καὶ ῎Αβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Αρίσβην.

Sobre un cabo eminente a la orilla del ancho Helesponto, (Odisea XXIV, 82)

La pudorosa doncella había subido al piso superior (Ilíada II, 514)

Sobre la torre estaba de pie, llorando y gimiendo (Ilíada VI, 373)

Con lucerna de oro que daba hermosísima lumbre (Odisea XIX, 34)

Pensando en aquel infeliz por si acaso volviera (Odisea II, 350)

Nadando, y atraviesa a toda carrera la sima del agua (Odisea VIII, 561)

En medio de la lóbrega noche, cuando los demás mortales duermen. (Ilíada X, 83)

Rebramaba el inmenso oleaje rompiéndose en seco. (Odisea V, 402)

Ni una noche ni un día nos vienen, (Odisea XIV, 93)

Ni de las ternuras que una doncella y un mozo se intercambian. (Iliada XXII, 128)

Cuando ambos acudieron al lecho a escondidas de sus padres (Ilíada XIV, 296)

Y poseían Sesto, Abido, y la límpida Arisba. (Ilíada II, 836)

monedaleandro

Medallón de Alejandro Severo, de Ábido. 222-235 d. C. Inscripción izquierda: IMP C IMVIP SEV ALEXANDRO AVC. Derecha: ABΥΔH – NΩ -N.

Leandro, con Eros y su antorcha sobre él, nada hacia la torre de Sesto, donde se halla Hero

5. En tiempos de los emperadores Caracalla y Alejandro Severo circularon monedas de Abido con Hero portando la lámpara y Leandro luchando con las olas.

6. (Llore el sino y el amor de Leandro). En este excurso de contenido etiológico Museo se sirve, claramente, de un estilo casi epigramático. La parénesis al caminante (verso 23: Y tú, si por allí un día pasas) es un conocido tópico formal de la epigramática sepulcral y cuadra muy bien con el tono luctuoso del verso 27 (que acaso aún llore el sino y el amor de Leandro), con la referencia al llanto del mar por la muerte de Leandro. Dentro de este ámbito geográfico preciso, el poeta se hace eco del motivo de raigambre helenística de la naturaleza en simpatía con los afectos humanos: cf., por ejemplo, Bión de Esmirna, Epitafio de Adonis, I, 33 ss.:

καὶ ποταμοὶ κλαίουσι τὰ πένθεα τᾶς Ἀφροδίτας,

καὶ παγαὶ τὸν Ἄδωνιν ἐν ὤρεσι δακρύοντι,

ἄνθεα δ̓ ἐξ ὀδύνας ἐρυθαίνεται: ἁ δ᾿ Κυθήρα

πάντας ἀνὰ κναμώς, ἀνὰ πᾶν νάπος οἰκτρὸν ἀείδει

‘αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν, ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’

Ἀχὼ δ̓ ἀντεβόασεν ‘ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’

Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἂν αἰαῖ;

 

Y los ríos lloran el dolor de Afrodita,

Y las fuentes por Adonis en los montes lagrimean,

Y las flores por la pena se marchitan y Citerea

por todas las laderas, por toda cañada piadosamente grita:

¡»Ay ay, Citerea! Ha muerto el bello Adonis».

Y Eco repite: ¡Ha muerto el bello Adonis”

De Cipris el mísero amor, ¡ay!, ¿quién no lloraría?

Hendrick Goltzius - Dying Adonis

Adonis muerto (1609) , óleo sobre lienzo de 76,5 x 76, 5 cm., de Hendrick Goltzius. Rijksmuseum de Ámsterdam

Read Full Post »