Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Música’ Category


novelagriegaakal

Aportamos una última nota a los últimos versos del fragmento de Hero y Leandro que ofrecimos en el anterior capítulo de esta serie, los 291 y 292:

Ἀλλ’ ὀλίγον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον οὐδ’ ἐπὶ δηρὸν = Mas poco tiempo de vida les quedaba y no por mucho disfrutaron // ἀγρύπνων ἀπόναντο πολυπλάγκτων ὑμεναίων = de unos insomnes himeneos que tantas idas y venidas provocaron.

En Jenofonte de Éfeso, Habrócomes y Antia, I, 10, 1-2, también se expresa un contraste similar: la felicidad momentánea en que viven Habrócomes y Antia pronto se vera truncada por el destino:

Ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ἀνίσταντο πολὺ μὲν ἡδίονες, πολὺ δὲ εὐθυμότεροι, ἀπολαύσαντες ὧν ἐπεθύμησαν χρόνῳ καλῶς. Ἑορτὴ δὲ ἦν ἅπας ὁ βίος αὐτοῖς καὶ μεστὰ εὐωχίας πάντα καὶ ἤδη καὶ τῶν μεμαντευμένων λήθη: ἀλλ̓ οὐχὶ τὸ εἱμαρμένον ἐπελέληστο, οὐδ᾿ ὅτῳ ἐδόκει ταῦτα θεῷ ἠμέλει.

Cuando llego el día se levantaron mucho más felices, mucho más animosos, habiéndose dado uno al otro la felicidad que tanto tiempo habían deseado. Su vida entera era una fiesta, y llena de banquetes, y ya incluso se habían olvidado del oráculo. Pero lo fijado por el Destino no había quedado olvidado, ni lo había descuidado el dios que lo habia decretado.

La traducción es de Julia Mendoza, en Gredos.

heroyleandroalmamater

Afrontamos ahora los versos 293-308 del breve, pero bello poema Hero y Leandro de Museo el Gramático que repasamos de forma bastante exhaustiva, gracias a la traducción y magníficas notas al pie de José Guillermo Montes Cala, en su edición para Gredos.

ἀλλ’ ὅτε παχνήεντος ἐπήλυθε χείματος ὥρη

φρικαλέας δονέουσα πολυστροφάλιγγας ἀέλλας,

βένθεα δ’ ἀστήρικτα καὶ ὑγρὰ θέμεθλα θαλάσσης 295

χειμέριοι πνείοντες ἀεὶ στυφέλιζον ἀῆται

λαίλαπι μαστίζοντες ὅλην ἅλα· τυπτομένην δὲ

ἤδη νῆα μέλαιναν ἐφείλκυσε διψάδι χέρσῳ

χειμερίην καὶ ἄπιστον ἀλυσκάζων ἅλα ναύτης.

ἀλλ’ οὐ χειμερίης σε φόβος κατέρυκε θαλάσσης, 300

κατερόθυμε Λέανδρε. διακτορίη δέ σε πύργου

ἠθάδα σημαίνουσα φαεσφορίην ὑμεναίων

μαινομένης ὤτρυνεν ἀφειδήσαντα θαλάσσης

νηλειὴς καὶ ἄπιστος. ὄφελλε δὲ δύσμορος Ἡρὼ

χείματος ἱσταμένοιο μένειν ἀπάνευθε Λεάνδρου 305

μηκέτ’ ἀναπτομένη μινυώριον ἀστέρα λέκτρων.

ἀλλὰ πόθος καὶ μοῖρα βιήσατο. θελγομένη δὲ

Μοιράων ἀνέφαινε καὶ οὐκέτι δαλὸν Ἐρώτων.

Ya con sus hielos echóse encima la estación del invierno, moviendo tempestades que encrespan la mar con sus muchos torbellinos, y los fondos inestables y los húmedos cimientos marinos sin parar sacudían con sus ráfagas los vientos invernales, con el temporal azotando la mar entera, y la marejada ya acabó anegando una negra barca en la hendida playa. El marinero esquivaba la mar invernal y traicionera, pero a ti, terco Leandro, no te hizo desistir el temor a la mar del invierno, y el recado de la torre, que de costumbre era la señal luminosa de los himeneos, te incitaba, cruel y traicionero, a no tomar cuidado de la mar enloquecida. ¡Ah, si la infortunada Hero, recién entrado el invierno, hubiera permanecido lejos de Leandro, sin encender ya la estrella fugaz de sus lechos! Mas la pasión y el destino la urgieron y, hechizada, lumbre daba a la antorcha de las Moiras, que ya no de los Amores.

les_trois_parques-marco-bigio

Las Tres Parcas (1540), óleo sobre lienzo, de 201 x 210 cm,. de Marco Bigio (activo de 1523 a 1550). Galleria Nazionale d’Arte Antica (Palazzo Barberini, sala 13, Roma)

1. (δονέουσα… ἀέλλας = moviendo tempestades = 294). Descripciones como ésta de tempestades marinas eran un expediente común de la enseñanza retórica (cf., por ejemplo, Teón, Ejercicios de retórica, 118):

῎Εκφρασις ἐστὶ λόγος περιηγηματικὸς ἐναργῶς ὑπ᾿ ὄψιν ἄγων τὸ δηλούμενον. γίνεται δὲ ἔκφρασις προσώπων τε καὶ πραγμάτων καὶ τόπων καὶ χρόνων… πραγμάτων δὲ οἷον [φράσις] πολέμου, εἰρήνης, χειμῶνος, λιμοῦ, λοιμοῦ, σεισμοῦ.

Una descripción es una composición que expone en detalle y presenta ante los ojos de manera manifiesta el objeto mostrado. Hay descripciones de personajes, de hechos, de lugares y de épocas… de hechos, por ejemplo: una guerra, paz, tempestad, hambre, epidemia, terremoto.

Traducción de Mª Dolores Reche Martínez, en Gredos.

Indudablemente, el modelo último de todas ellas se encuentra en Homero y su célebre descripción del temporal marino en Odisea V, 291 ss.:

ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον

χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πάσας δ’ ὀρόθυνεν ἀέλλας

παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ νεφέεσσι κάλυψε

γαῖαν ὁμοῦ καὶ πόντον· ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ.

σὺν δ’ εὖρός τε νότος τ’ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσαὴς

καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κῦμα κυλίνδων.

καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,

ὀχθήσας δ’ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν

 Dijo; y, echando mano al tridente, congregó las nubes, y turbó el mar; suscitó grandes torbellinos de toda clase de vientos; cubrió de nubes la tierra y el ponto, y la noche cayó del cielo. Soplaron a la vez el Euro, el Noto, el impetuoso Céfiro y el Bóreas que, nacido en el éter, levanta grandes olas. Entonces desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo; y el héroe, gimiendo, a su magnánimo espíritu, así le hablaba.

Traducción de Luís Segalà.

ulisesenlabalsa

 2. (χειμερίης … φόβος … θαλάσσης = temor a la mar de invierno = 300). Un contraste similar para realzar la figura del héroe enamorado también es formulado en Caritón de Afrodisias, Quéreas y Calírroe III, 5, 1:

Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει περιμένειν τὴν ὥραν τοῦ πλοῦ καὶ ἔαρος ὑπολάμψαντος ἀνάγεσθαι· τότε γὰρ ἔτι χειμὼν εἱστήκει καὶ παντάπασιν ἀδύνατον ἐδόκει τὸν ᾿Ιόνιον περαιοῦσθαι. Χαιρέας δὲ ἔσπευδεν, ἕτοιμος ὢν διὰ τὸν ἔρωτα ζεύξας σχεδίαν εἰς τὸ πέλαγος ἑαυτὸν ἀφεῖναι τοῖς ἀνέμοις φέρεσθαι. οὔκουν οὐδὲ οἱ πρέσβεις ἤθελον βραδύνειν ὑπ᾿ αἰδοῦς τῆς τε πρὸς ἐκεῖνον καὶ μάλιστα πρὸς ῾Ερμοκράτην, ἀλλ᾿ ἡτοιμάζοντο πλεῖν.

 A todo el mundo le parecía bien esperar la estación buena para la navegación, y hacerse a la mar cuando empezara a brillar la primavera, pues entonces aún era invierno y les parecía totalmente imposible atravesar el mar Jonio. Pero Quéreas tenía prisa, y por su amor estaba dispuesto a, construyendo una balsa, lanzarse el mismo al mar a merced de los vientos. Los embajadores tampoco quisieron diferir el viaje por respeto hacia él y, sobre todo, hacia Hermcrates, sino que se mostraron dispuestos a hacerse a la mar.

Traducción de Julia Mendoza, en Gredos.

cariton-jenofonte

Read Full Post »

joseguillermomontescala

José Guillermo Montes Cala (1960-2014)

En esta larguísima serie sobre el poema Hero y Leandro de Museo el Gramático, que glosamos con la ayuda de la traducción y notas de José Guillermo Montes Cala, en su edición de Gredos, llegamos a los versos 309-322:

 

Νὺξ ἦν, εὖτε μάλιστα βαρυπνείοντες ἀῆται

χειμερίαις πνοιῇσιν ἀκοντίζοντες ἰωὰς 310

ἀθρόον ἐμπίπτουσιν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης.

καὶ τότε δὴ Λείανδρος ἐθήμονος ἐλπίδι νύμφης

δυσκελάδων πεφόρητο θαλασσαίων ἐπὶ νώτων.

ἤδη κύματι κῦμα κυλίνδετο, σύγχυτο δ’ ὕδωρ,

αἰθέρι μίσγετο πόντος, ἀνέγρετο πάντοθεν ἠχὴ 315

μαρναμένων ἀνέμων. Ζεφύρῳ δ’ ἀντέπνεεν εὖρος

καὶ νότος εἰς βορέην μεγάλας ἐφέηκεν ἀπειλάς·

καὶ κτύπος ἦν ἀλίαστος ἐρισμαράγοιο θαλάσσης.

αἰνοπαθὴς δὲ Λέανδρος ἀκηλήτοις ἐνὶ δίναις

πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαίην Ἀφροδίτην, 320

πολλάκι δ’ αὐτὸν ἄνακτα Ποσειδάωνα θαλάσσης,

Ἀτθίδος οὐ βορέην ἀμνήμονα κάλλιπε νύμφης.

 

Noche era; cuando los vientos más fuertemente soplan, con sus invernales ráfagas disparando sus venablos a otros vientos, y de consumo se precipitan sobre la rompiente de la mar, en ese preciso momento Leandro, con la esperanza en su habitual esposa, entre terrible estruendo dejábase llevar por la superficie marina. Ya en su rodar una ola daba alcance a otra, y fundía con ella sus aguas. Con el éter uníase el mar. Por doquier surgía el clamor de los vientos en combate: contra el Céfiro soplaba el Euro y el Noto contra el Bóreas profería grandes amenazas. Y el bramido de la sonora mar no tenía fin. El doliente Leandro, en medio de los implacables remolinos, mil veces elevó su súplica a Afrodita y mil veces a Posidón mismo, señor de la mar, ni a Bóreas, olvidadizo de su esposa del Ática (Oritía, raptada por Bóreas), dejó atrás.

joseph-ferdinand_lancrenon_-_boreas_abducting_oreithyia_1822

Bóreas llevándose a  Oritía (1822), óleo sobre lienzo de 300 x 228 cm., de Joseph-Ferdinand Lancrenon. Musée Girodet de Montargis (cedido actualmente al Musée de Picardie, de Amiens)

 1. (εὖτε μάλιστα βαρυπνείοντες ἀῆται = Cuando los vientos más fuertemente soplan = 309). Sobre los crueles vientos de la noche, cf. ya Odisea XII, 286 ss.:

ἐκ νυκτῶν δ’ ἄνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηῶν,

γίνονται· πῇ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον,

ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθῃ ἀνέμοιο θύελλα,

ἢ νότου ἢ ζεφύροιο δυσαέος, οἵ τε μάλιστα

νῆα διαῤῥαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων;

Por la noche se levantan fuertes vientos, azotes de las naves. ¿A dónde iremos, para librarnos de una muerte cruel, si de súbito viene una borrasca suscitada por el Noto o por el impetuoso Céfiro, que son los primeros en destruir una embarcación hasta contra la voluntad de los soberanos dioses?

Traducción de Lluís Segalà

2(ἀκοντίζοντες ἰωὰς = disparando sus venablos =310). Para esta metáfora, cf. Nono de Panópolis, Dionisíacas, XIII 389 ss.:

… ἄγχι δὲ νήσου

Αἰολίης στόλος ἦλθε σακεσπάλος, ἀλλὰ μανέντος

ἀνδρὸς ἀκοντιστῆρες ἀελλήεντι κυδοιμῷ

ὁλκάδα μαστίζοντες ἐθωρήχθησαν ἀῆται,

συμφερτὴν δονέοντες ἀρηγόνα σύμπνοον αὔρην,

καὶ στρατιὴν καὶ Ψύλλον ἐτυμβεύσαντο θαλάσσῃ.

Hasta la propia isla de Eolo llegó la armada blandiendo sus grandes escudos, mas los vientos flechadores tomaron sus armas, fustigando con ímpetu a aquel hombre enloquecido que había reunido la armada, sacudiendo su flota federada en una tempestad de único aliento y enterraron la armada y a Psilo bajo el mar.

cefiro-y-cloris

Céfiro y Aura  – o Cloris– (detalle de El nacimiento de Venus, 1484) óleo sobre lienzo de 278 x 172 cm., de Sandro Botticelli Galleria degli Uffizi, Florencia

Y XXXIX 111ss.:

θωρήξω δ᾿ ἐς ἄρηα καὶ Αἴολον, ὄφρα νοήσω

Εὖρον ἀκοντίζοντα καὶ αἰχμάζοντα Βορῆα,

γαμβρὸν ἐμοῦ προμάχου, Μαραθωνίδος ἅρπαγα νύμφης,

καὶ Νότον Αἰθιοπῆα προασπιστῆρα Λυαίου·

καὶ Ζέφυρος πολὺ μᾶλλον ἀελλήεντι κυδοιμῷ

ὁλκάδας ἀντιβίων δηλήσεται· ἡμετέρου γάρ

εὐνέτιν ῎Ιριν ἔχει Διὸς ἄγγελον...

 

Acorazaré igualmente a Eolo para la guerra, a fin de que pueda ver al Euro lanzando flechas, arrojando lanzas al Bóreas, que es yerno de mi capitán y robador de la novia de Maratón, y a Noto el etíope defendiendo con el escudo a Lieo. Y Céfiro habrá de destruir aun con más brío los barcos de los enemigos en una batalla tempestuosa, pues cuenta con Iris, la mensajera de mi Zeus, como compañera de lecho.

La traducción es de David Hernández de la Fuente, en Gredos.

eolo-rubens-prado

Eolo (principios del siglo XVII), óleo sobre lienzo de 140 x 126 cm., de Pedro Pablo Rubens. Museo del Prado, Madrid

3. (ἤδη κύματι κῦμα κυλίνδετο = Ya en su rodar una ola daba alcance a otra = 314). Iliada XI 307; aquí 305-308:

ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ

ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·

πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε δ’ ἄχνη

σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο ἰωῆς·

Como el Céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nubes que el veloz Noto reuniera y gruesas olas se levantan y la espuma llega a lo alto por el soplo del errabundo viento.

Traducción de Lluís Segalà.

4. (καὶ νότος εἰς βορέην μεγάλας ἐφέηκεν ἀπειλάς = el Noto contra el Bóreas profería grandes amenazas = 317). Odisea V 331 s.:

ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσθαι,

ἄλλοτε δ’ αὖτ’ εὖρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.

unas veces el Noto la arrojaba al Bóreas, para que se la llevase, y en otras ocasiones el Euro la cedía al Céfiro a fin de que este la persiguiera.

5. (πολλάκι μὲν λιτάνευε = Mil veces elevó su súplica = 320). La plegaria de Leandro en las aguas es similar a la de Odiseo en Odisea V, 445 s.:

«κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ’ ἱκάνω

φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς.

αἰδοῖος μέν τ’ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,

ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν

σόν τε ῥόον σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσας.

ἀλλ’ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι εὔχομαι εἶναι.

-¡Óyeme, oh soberano, quienquiera que seas! Vengo a ti, tan deseado, huyendo del ponto y de las amenazas de Poseidón. Es digno de respeto aun para los inmortales dioses el hombre que se presenta errabundo, como llego ahora a tu corriente y a tus rodillas después de pasar muchos trabajos. ¡Oh, rey, apiádate de mi, ya que me glorío de ser tu suplicante!

Traducción de Lluís Segalà.

odiseo-en-la-corte-de-alcinoo

Odiseo en la corte de Alcínoo (1814-1815), óleo sobre lienzo de 58o  x 380 cm., de Francesco Hayez. Galería Naciona de Capodimonte, Nápoles

Cf. también la súplica de Leandro a las olas en Marcial, Libro de los espectáculos XXIX:

XXVb

Cum peteret dulces audax Leandros amores

Et fessus tumidis iam premeretur aquis,

Sic miser instantes adfatus dicitur undas:

“Parcite dum propero, mergite cum redeo.”

XXV b Leandro sobre las olas

Dirigiéndose el audaz Leandro hacia sus dulces amores y, cansado, viéndose apurado por lo encrespado de las aguas, se dice que el desgraciado dirigió esta súplica a las amenazantes olas: “Perdonadme cuando tengo prisa por llegar, sumergidme cuando vuelva”.

Y Epigramas XIV, 181:

CLXXXI Leandros marmoreus

Clamabat tumidis audax Leandros in undis:

“Mergite me, fluctus, cum rediturus ero.”

CLXXXI Leandro marmóreo

Clamaba el audaz Leandro en las húmedas olas: “Sumergidme, olas, cuando haya de regresar”.

Traducción de José Guillén, en Institución “Fernando el Católico” (CSIC), Zaragoza, 2004).

epigramas-marcial-guillen

Read Full Post »

antologia-palatina-4-volumenes

Hablábamos en el anterior capítulo del verso 286 del poema de Museo el Gramático, Hero y Leandro = A ocultas de sus padres = ἑοὺς λήθουσα τοκῆας.

Nos referíamos a sus ecos en Ilíada XIV, 296.

Tenemos también la imitación de Antología Palatina IX 381, 11 (Anónimo):

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ

᾿Ακτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ ῾Ελλησπόντῳ,

παρθένος αἰδοίη ὑπερώιον εἰσαναβᾶσα

πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε·

χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περικαλλὲς ἐποίει,

κεῖνον ὀιομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι

νηχόμενος, καὶ λαῖτμα τάχισθ᾿ ἁλὸς ἐκπεράασκε

νύκτα δι᾿ ἀμβροσίην, ὅτε θ᾿ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι·

ῥόχθει γὰρ μέγα κῦμα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο.

ὅσσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκγεγάασι,

παρθένος ἠίθεός τ᾿ ὀαρίζετον ἀλλήλοισιν

εἰς εὐνὴν φοιτῶντε φίλους λήθοντε τοκῆας,

οἳ Σηστὸν καὶ ῎Αβυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Αρίσβην.

Ya hablamos en el capítulo VII de este epigrama, que es un centón homérico, formado por entero con versos de la Ilíada y la Odisea, que hemos indicado en la traducción, que es de Jose Manuel Pabón para la Odisea y Emilio Crespo Güemes, en el caso de la Ilíada. En este centón aparece casualmente el verso 296 de la Ilíada XIV del que acabamos de hablar:

Sobre un cabo eminente a la orilla del ancho Helesponto, (Odisea XXIV, 82)

La pudorosa doncella había subido al piso superior (Ilíada II, 514)

Sobre la torre estaba de pie, llorando y gimiendo (Ilíada VI, 373)

Con lucerna de oro que daba hermosísima lumbre (Odisea XIX, 34)

Pensando en aquel infeliz por si acaso volviera (Odisea II, 350)

Nadando, y atraviesa a toda carrera la sima del agua (Odisea VIII, 561)

En medio de la lóbrega noche, cuando los demás mortales duermen. (Ilíada X, 83)

Rebramaba el inmenso oleaje rompiéndose en seco. (Odisea V, 402)

Ni una noche ni un día nos vienen, (Odisea XIV, 93)

Ni de las ternuras que una doncella y un mozo se intercambian. (Iliada XXII, 128)

Cuando ambos acudieron al lecho a escondidas de sus padres (Ilíada XIV, 296)

Y poseían Sesto, Abido, y la límpida Arisba. (Ilíada II, 836)

odiseagredos1

Y seguimos con las notas al fragmento 281-292 del poemita de Museo

  1. (Doncella era de día, mujer de noche = παρθένος ἠματίη, νυχίη γυνή = 287). Para esta lograda alusión a la “doble vida” de Hero ha podido quizá inspirarse Museo tanto en el célebre tejer diurno y destejer nocturno de Penélope en la Odisea como en las parecidas palabras de la pastora Acrotima en Teócrito XXVII, 65:

ΔΑ. ταῦροι, καλὰ νέμεσθ᾿, ἵνα παρθένῳ ἄλσεα δείξω.

ΚΟ. τί ῥέζεις, σατυρίσκε; τί δ᾿ ἔνδοθεν ἅψαο μαζῶν;

ΔΑ. μᾶλα τεὰ πράτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω.

ΚΟ. ναρκῶ, ναὶ τὸν Πᾶνα. τεὴν πάλιν ἔξελε χεῖρα.

ΔΑ. Θάρσει, κῶρα φίλα. τί μοι ἔτρεμες; ὡς μάλα δειλά.

ΚΟ. Βάλλεις εἰς ἀμάραν με καὶ εἵματα καλὰ μιαίνεις.

ΔΑ. ἀλλ᾿ ὑπὸ σοὺς πέπλους ἁπαλὸν νάκος ἠνίδε βάλλω.

ΚΟ. φεῦ φεῦ, καὶ τὰν μίτραν ἀπέσχισας. ἐς τί δ᾿ ἔλυσας;

ΔΑ. Τᾷ Παφίᾳ πράτιστον ἐγὼ τόδε δῶρον ὀπάζω.

ΚΟ. μίμνε, τάλαν· τάχα τίς τοι ἐπέρχεται· ἦχον ἀκούω.

ΔΑ. ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι.

ΚΟ. ἀμπεχόνην ποίησας ἐμὴν ῥάκος· εἰμὶ δὲ γυμνά.

ΔΑ. ἄλλην ἀμπεχόνην τῆς σῆς τοι μείζονα δώσω.

ΚΟ. φῄς μοι πάντα δόμεν· τάχα δ᾿ ὕστερον οὐδ᾿ ἅλα δοίης.

ΔΑ. αἴθ᾿ αὐτὰν δυνάμαν καὶ τὰν ψυχὰν ἐπιβάλλειν.

ΚΟ. ῎Αρτεμι, μὴ νεμέσα σέο ῥήμασιν οὐκέτι πιστῇ.

ΔΑ. ῥέξω πόρτιν ῎Ερωτι καὶ αὐτὰ βοῦν ᾿Αφροδίτᾳ

ΚΟ. παρθένος ἔνθα βέβηκα, γυνὴ δ᾿ εἰς οἶκον ἀφέρπω.

ΔΑ. ἀλλὰ γυνὴ μήτηρ τεκέων τροφός, οὐκέτι κώρα.

 

teocritoidilios

DAFNIS. – Pastad bien, toros, que yo voy a enseñar los bosques a esta doncella.

MUCHACHA-. ¿Qué haces, satirillo? ¿Por qué me coges los pechos por dentro?

DAFNIS. – Antes que nada, voy a enseñar a estas aterciopeladas manzanitas que aquí tienes.

MUCHACHA-. No puedo más, por Pan. Quita esa mano.

DAFNIS. – No pasa nada, cariño. ¿Por qué me tienes miedo? A fe que eres tímida.

MUCHACHA-. ¡Que me echas a la acequia, que me manchas mi hermoso vestido!

DAFNIS. – NO, mira, pongo debajo de tu ropa esta suave zalea.

MUCHACHA-. Ay, ay, me has roto también el cinturón. ¿Por qué me lo has soltado?

DAFNIS. – A la diosa de Pafos, primero, le hago yo esta ofrenda.

MUCHACHA-. Para, bribón; seguro que viene alguien, oigo ruido.

DAFNIS. – Son los cipreses que hablan entre ellos de tu boda.

MUCHACHA-. Me has dejado el manto hecho jirones, estoy desnuda.

DAFNIS. – Yo te daré otro manto más grande que el que tienes.

MUCHACHA-. Dices que me lo das todo, pero luego puede que no me des ni sal.

DAFNIS. – iOjalá pudiera añadir hasta mi propia alma!

MUCHACHA-. Ártemis, no te irrites con quien no guarda ya tus mandatos

DAFNIS. – Sacrificaré una ternera a Amor y una vaca a la propia Afrodita.

MUCHACHA-. Doncella vine aquí, y mujer marcho a casa.

DAFNIS. – Mujer y madre que ha de criar hijos, ya no muchacha.

DOBLE TEXT RUSTICA.qxp

 2. (Hacer retroceder el Día hasta su puesta = κατελθέμεν εἰς δύσιν ἠῶ = 288). Museo recrea aquí el concepto erótico de la palindromía (o “recorrido inverso”) del Sol, ya tratado por la poesía helenística: cf., por ejemplo, Antología Palatina V, 172-173 (Meleagro). Los amantes desean poder invertir el curso del Sol para poder disfrutar de una noche de amor más larga.

῎Ορθρε, τί μοι, δυσέραστε, ταχὺς περὶ κοῖτον ἐπέστης,

ἄρτι φίλας Δημοῦς χρωτὶ χλιαινομένῳ;

εἴθε πάλιν στρέψας ταχινὸν δρόμον ῞Εσπερος εἴης,

ὦ γλυκὺ φῶς βάλλων εἰς ἐμὲ πικρότατον.

ἤδη γὰρ καὶ πρόσθεν ἐπ᾿ ᾿Αλκμήνην Διὸς ἦλθες

ἀντίος· οὐκ ἀδαής ἐσσι παλινδρομίης.

¿Por qué tú, aurora, enemiga del amor, te colocas tan rápido junto a mi cama, justo cuando estoy sobre el cuerpo cálido de mi querida Demo? ¡Ojalá revirtiendo tu rápida carrera fueras de nuevo el atardecer, oh luz brillante que caes sobre mí muy amarga!

Pues ya antes llegaste ante Zeus que yacía sobre Alcmena. No eres inexperta en volver sobre tus pasos

῎Ορθρε, τί νῦν, δυσέραστε, βραδὺς περὶ κόσμον ἑλίσσῃ,

ἄλλος ἐπεὶ Δημοῦς θάλπεθ᾿ ὑπὸ χλανίδι;

ἀλλ’ ὅτε τὰν ῥαδινὰν κόλποις ἔχον, ὠκὺς ἐπέστης,

ὡς βάλλων ἐπ᾿ ἐμοὶ φῶς ἐπιχαιρέκακον.

¿Por qué tú ahora, aurora, enemiga del amor, lentamente das vueltas alrededor del mundo, cuando otro se calienta bajo el manto de Demo? Pero cuando tenía a mi esbelta amada en mi seno, rápida te presentabas, para lanzar sobre mí una luz que se regocijaba en mi infortunio.

antologiapalatinacasini

Read Full Post »

metamorfosisOvidio

 

Analizábamos con ayuda de las notas de José Guillermo Montes Cala, en su edición del poema Hero y Leandro de Museo el Gramático en Gredos, los versos 274-280 de la citada obra. Veíamos descripciones muy similares en Antología Palatina VII, 188 (Antonio Talo).

Pues hay ecos también en Ovidio, Metamorfosis VI, 429 ss. (las bodas de Progne y Tereo); aquí tenemos 424-438:

Threicius Tereus haec auxiliaribus armis

fuderat et clarum vincendo nomen habebat;

quem sibi Pandion opibusque virisque potentem

et genus a magno ducentem forte Gradivo

conubio Procnes iunxit; non pronuba Iuno,

non Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto:

Eumenides tenuere faces de funere raptas,

Eumenides stravere torum, tectoque profanus

incubuit bubo thalamique in culmine sedit.

hac ave coniuncti Procne Tereusque, parentes

hac ave sunt facti; gratata est scilicet illis

Thracia, disque ipsi grates egere; diemque,

quaque data est claro Pandione nata tyranno

quaque erat ortus Itys, festum iussere vocari:

usque adeo latet utilitas.

El tracio Tereo a ellas con sus auxiliares armas las había dispersado y un claro nombre por vencer tenía; al cual consigo Pandíon, en riquezas y hombres poderoso, y que su linaje traía desde acaso el gran Gradivo, con la boda de su Progne, unió. No la prónuba Juno, no Himeneo asiste, no la Gracia a aquel lecho. Las Euménides sostuvieron esas antorchas, de un funeral robadas, las Euménides tendieron el diván y sobre su techo se recostó, profano, un búho, y del tálamo en el culmen se sentó. Con esta ave uniéronse Progne y Tereo, padres con esa ave hechos fueron; les agradeció, claro está, a ellos la Tracia, y a los dioses mismos ellos las gracias dieron, y a ese día en el que dada fue de Pandíon la nacida al preclaro tirano, y en el que había nacido Itis, festivo ordenaron que se dijera. -hasta tal punto se oculta el provecho.

 

La traducción es de Ana Pérez Vega, en Gredos.

 

espasacalpelas-heroidas

 

Siguiendo con estas descripciones similiares llega ahora Heroidas VI, 45 ss. (Carta de Hipsípila a Jasón), también de Ovidio:

Heus, ubi pacta fides? ubi conubialia iura

faxque sub arsuros dignior ire rogos?

non ego sum furto tibi cognita. pronuba Iuno

affuit et sertis tempora vinctus Hymen.

At mihi nec Iuno nec Hymen, sed tristis Erinys

praetulit infaustas sanguinolenta faces.

Quid mihi cum Minyis? quid cum Tritonide pinu?

Quid tibi cum patria, navita Tiphy, mea?

 

¡Ay! ¿dónde está la fe, do la promesa?

Tus juramentos ¿dónde se ausentaron?

tu palabra, Jasón, ¿tan poco pesa?

¿Adónde están las hachas que alumbraron

en mis bodas? alumbran en mi entierro

Mejor, pues viva entonces me enterraron.

No me alcanzaste á hurto, ni por yerro

la Diosa de las bodas fué presente,

la cual me alienta en este tu destierro.

También estuvo, la sagrada frente

ceñida de clavel, jazmín y rosa,

Himeneo, en las bodas presidente

¡Ay triste, que Himeneo ni la diosa

Juno trajeron luz tan desdichada

sino fué Erinnis pérfida y rabiosa!

Mas ¿á qué vino acá la Minia armada?

¿Qué tuve yo con la Argonauta flota?

¿Quién trajo á Tifis á mi tierra amada?

 

La traducción es de Diego de Mexía.

 

argonautasalianza

 

Esta descripción, ciertamente atípica, sirve aquí de sugerente preludio al motivo de “la boda trocada en sepelio”, un tópico muy frecuentado por la epigramática sepulcral y también presente en los paralelos aducidos: véanse más adelante, los versos 307 s.

1. (A Hera conyugal = ζυγίην Ἥρην). Hera Zygía (o también llamada Teleía) es la diosa protectora del matrimonio, cf. Apolonio de Rodas IV, 96:

Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἦ μὲν ἐμοῖσιν

κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἄκοιτιν,

εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.’

ὧς ηὔδα, καὶ χεῖρα παρασχεδὸν ἤραρε χειρὶ

δεξιτερήν· ἡ δέ σφιν ἐς ἱερὸν ἄλσος ἀνώγει

νῆα θοὴν ἐλάαν αὐτοσχεδόν, ὄφρ᾽ ἔτι νύκτωρ

κῶας ἑλόντες ἄγοιντο παρὲκ νόον Αἰήταο.

 

“Infeliz, que el propio Zeus Olímpico sea testigo del juramento y Hera Conyugal, esposa de Zeus: de veras te instalaré en mi morada como legítima esposa, cuando lleguemos de regreso a la tierra de la Hélade”.

Así le dijo, y al instante unió la mano derecha a su mano. Ella los incitó a conducir inmediatamente la rápida nave hasta el bosque sagrado, a fin de, todavía en la noche, tomar el vellocino y llevarselo contra la voluntad de Eetes.

 

Traducción de Mariano Valverde Sánchez, en Gredos

También Antología Palatina VII, 188, 4 (Antonio Talo), que ya hemos ofrecido en el capítulo XXXVIII de esta serie

  1. (No cantaban el himeneo padre y senora madre = οὐχ ὑμέναιον ἄειδε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ = 278). Un motivo harto frecuente en la epigramática sepulcral.

 

heroyleandroalmamater

 

Y pasamos a un fragmento de Hero y Leandro; en esta ocasión los versos 281 a 292:

 

καὶ γάμος ἦν ἀπάνευθεν ἀειδομένων ὑμεναίων.

νὺξ μὲν ἔην κείνοισι γαμοστόλος οὐδέ ποτ’ ἠὼς

νυμφίον εἶδε Λέανδρον ἀριγνώτοις ἐνὶ λέκτροις.

νήχετο δ’ ἀντιπόροιο πάλιν ποτὶ δῆμον Ἀβύδου

ἐννυχίων ἀκόρητος ἔτι πνείων ὑμεναίων. 285

Ἡρὼ δ’ ἑλκεσίπεπλος ἑοὺς λήθουσα τοκῆας

παρθένος ἠματίη, νυχίη γυνή. ἀμφότεροι δὲ

πολλάκις ἠρήσαντο κατελθέμεν εἰς δύσιν ἠῶ.

ὣς οἱ μὲν φιλότητος ὑποκλέπτοντες ἀνάγκην

κρυπταδίῃ τέρποντο μετ’ ἀλλήλων Κυθερείῃ. 290

Ἀλλ’ ὀλίγον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον οὐδ’ ἐπὶ δηρὸν

ἀγρύπνων ἀπόναντο πολυπλάγκτων ὑμεναίων.

 

Y hubo boda sin el cantar de himeneos. La Noche tuvieron aquéllos por casamentera y jamás el Día al esposo Leandro sorprendió en un lecho que bien reconocible le fuera: que nadaba de vuelta al pueblo de la fronteriza Abido, no ahíto de los nocturnos himeneos a los que aún olía. Y Hero, de rozagante manto, a ocultas de sus padres doncella era de día, mujer de noche. Y ambos mil veces tuvieron ganas de hacer retroceder el Día hasta su puesta.

Así ellos, mientras escondían el amor que los rendía, en mutua compañía gozaban de una Citerea clandestina. Mas poco tiempo de vida les quedaba y no por mucho disfrutaron de unos insomnes himeneos que tantas idas y venidas provocaron.

 

  1. (A ocultas de sus padres = ἑοὺς λήθουσα τοκῆας = 286) Cf. la unión de Zeus y Hera en Ilíada XIV 296.

Aquí tenemos 291-298:

Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον

Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς.

ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,

οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι

εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.

στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·

Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;

ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.

 

Hera subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta del Ida; Zeus, que amontona las nubes, la vio venir; y apenas la distinguió, enseñoreóse de su prudente espíritu el mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas de sus padres. Y así que la tuvo delante, le habló diciendo:

—¡Hera! ¿A dónde vas, que tan presurosa vienes del Olimpo, sin los caballos y el carro que podrían conducirte?

La traducción es de Luis Segalà.

 

iliada-homero-espasa-calpe-austral1964

Read Full Post »

2017

Hecho nuestro recuerdo a la Jornada Mundial de la Paz, vamos con los otros elementos de esta miniserie: los aniversarios de diversos hechos o personalidades y el concierto de Año Nuevo de Viena.

En este año 2017 celebraremos el bicentenario de la fundación de los Hermanos Maristas por san Marcelino Champagnat (2 de enero), el centenario de la Revolución Rusa de Febrero (3 de marzo), el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal (13 de mayo) o el centenario de la Revolución Rusa de Octubre (7 de noviembre).

También nos acordaremos de la poetisa Gloria Fuertes, la cantante Ella Fitzgerald, los políticos John F. Kennedy, Ferdinand Marcos e Indira Gandhi, los actores Robert Mitchum, Fernando Rey, Ernest Borgnine y Manolo Gómez Bur, las actrices Jane Wyman, Danielle Darrieux, Zsa Zsa Gabor (fallecida apenas hace 15 días) y Joan Fontaine, los escritores Juan Rulfo, José Luis Sampedro y Augusto Roa Bastos, el pianista rumano Dinu Lipatti o el músico Dizzy Gillespie, que nacieron hace 100 años.

Por su parte, murieron en 1917 el pintor John William Waterhouse – de grandes obras de tema mitológico -, el ingeniero Ferdinand von Zeppelin, el músico Scott Joplin, la pianista venezolana Teresa Carreño, el político nacionalista catalán Enric Prat de la Riba, el pintor impresionista francés Edgar Degas, la espía Mata-Hari o el escultor, famoso por El Pensador,  Auguste Rodin.

fotogloriafuertes

gloriafuertes

Hace 200 años, en 1817, nació José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio, el escritor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau, el poeta realista asturiano Ramón de Campoamor o el jurista, filólogo e historiador Theodor Mommsen, autor de Historia de Roma.

Y murieron el químico Martin Heinrich Klaproth, descubridor del uranio, el poeta extremeño Juan Meléndez Valdés, la escritora Jane Austen, autora de novelas como Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Emma o Persuasión.

jane-austen

Jane Austen (1775-1817)

jose_zorrilla

José Zorrilla (1817-1893)

ramondecampoamor

Ramón de Campoamor (1817-1901)

En 1617, hace 400 años, nació Bartolomé Esteban Murillo y murieron el pintor y grabador flamenco Hendrick Goltzius, la princesa indígena Pocahontas o Santa Rosa de Lima, patrona del Nuevo Mundo, Filipinas e Indias Occidentales y de numerosas ciudades, entidades y asociaciones sudamericanas.

En fin, el 8 de noviembre de 1517, hace casi 500 años, nació el Gonzalo Jiménez de Cisneros, el famoso cardenal Cisneros, aunque sólo sea por las calles a él dedicadas en muchas ciudades.

autorretrato-2murillo

Autorretrato (hacia 1670), óleo sobre lienzo de 122 x 107 cm.,de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). National Gallery, Londres

el_cardenal_cisneros_libertando_a_los_cautivos_de_oran

El cardenal Cisneros (1436-1517) libertando a los cautivos de Orán (1869), óleo sobre lienzo de 435 x 287 cm., de Francisco Jover y Casanova. Palacio del Senado, Madrid

Se cumplirán los sesquicentenarios (150 años) del nacimiento (1867) de los escritores Vicente Blasco Ibáñez, Luigi Pirandello y Rubén Darío, el director de orquesta Arturo Toscanini, el aviador Wilbur Wright, la actriz María Guerrero, los compositores Enrique Granados (hemos celebrado en 2016 el centenario de su muerte) y Umberto Giordano (autor de las óperas Mala vita, Andrea Chénier o Fedora), el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, la química Marie Curie o de Vicent Ripollés, músico, sacerdote y maestro de capilla, que da nombre a la coral en la que canto.

Y en 2017 hará 150 años que murieron el pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres, el emperador Maximiliano I de México, segundo emperador de México, el poeta Charles Baudelaire, el químico Michael Faraday o el político canario Leopoldo O’Donnell y Joris.

giordano

Umberto Giordano (1867-1948)

marie-curie

Marie Curie (1867-1934)

baudelaire

Charles Baudelaire (1821-1867)

Hace 250 años, en 1767, nacieron los políticos Luis Daoiz y Manuel Godoy, el lingüista Wilhelm von Humboldt y se cumplirán los 250 años del fallecimiento, el 25 de junio de 1767, del gran compositor Georg Philip Telemann a quien hemos dedicado en este blog artículos por alguna de sus obras, como la cantata El maestro de escuela o Ino.

Y, para no hacerlo más largo, en 1667 nacieron, y por tanto celebraremos el 350 aniversario, del cardenal Pietro Ottoboni o del escritor Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver.

Y murió el 22 de mayo de 1667 Fabio Chigi, que fue papa con el nombre de Alejandro VII.

Y, particularmente, celebraremos el centenario de la inauguración del actual edificio del IES Francesc Ribalta.

ribalta2

Hoy, 1 de enero, dentro de unas 11 horas, sonarán en la Sala Dorada (Grosser Saal) de la Musikverein de Viena los valses, polkas, oberturas, cuadrillas y galops de los miembros de la familia Strauss (Johann, sr., Johann jr. y Josef) y de compositores como Franz Lehár, Émile Waldteufel, Franz Von Suppé, Carl Michael Ziehrer y Otto Nicolai.

En esta ocasión, actuará el coro de la Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde de Viena (esto es, la Asociación de canto de la Sociedad de Amigos de la Música).

La principal novedad será, no obstante, el debut como director de este evento del venezolano Gustavo Dudamel (1981), titular de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, de la Sinfónica de Gotemburgo y de la Sinfónica Simón Bolívar, de Caracas.

Lo hará a sus 36 años (los cumplirá el 26 de enero), convirtiéndose en el director que ha dirigido este concierto a edad más temprana.

dudamel

Gustavo Dudamel

Clemens Krauss, que dirigió en trece (13) ocasiones este emblemático concierto, lo hizo por primera vez en 1939, a los 45 (cumplió los 46 el 31 de marzo).

Josef Krips, que dirigió los conciertos de 1946 y 1947, lo hizo en la primera ocasión a los 43 años, pues cumplió los 44 el 8 de abril.

El concertino de la orquesta Willi Boskovsky, que dirigió el concierto nada menos que 25 veces, debutó en 1955 a los 45 años, pues cumplió los 46 el 16 de junio.

El gran Lorin Maazel, a quien tuvimos el privilegio y el gusto de ver dirigir, sin partitura, la “Titán” de Mahler en Castellón, apreciando los gestos de su cara, muchas veces en éxtasis, ha dirigido en 11 ocasiones a las huestes vienesas, debutando en 1980, con 49 años (cumplió los 50 años el 6 de marzo).

Herbert von Karajan, otro de los grandes de la dirección orquestal del siglo XX, únicamente dirigió este concierto en 1987, cuando tenía 78, pues cumplió los 79 el 5 de abril.

Claudio Abbado ha dirigido en dos ocasiones el concierto de Año Nuevo vienés, debutando en 1988 a los 54 años (cumplía los 55 el 26 de junio).

El elegante Carlos Kleiber dirigió en 1989, con 58 años – cumplió los 59 el 8 de julio- y 1992 a la centuria vienesa.

El indio Zubin Mehta, cinco veces director del concierto, debutó en 1990 con 53 años, pues cumplió los 54 el 29 de abril.

El napolitano Riccardo Muti, que nació un 28 de julio de 1941, ha dirigido el concierto cuatro ocasiones, debutando en 1993, a los 51 años.

El recientemente fallecido Nikolaus Harnoncourt (6 de diciembre de 1929-5 de marzo de 2016) lo dirigió en 2001 (a los 71 años) y en 2003.

El japonés Seiji Ozawa (nacido el 1 de septiembre de 1935) sólo ha dirigido una vez el concierto, en 2002, a los 66 años.

seiji-ozawa

Seiji Ozawa

El letón Mariss Jansons (Riga, 14 de enero de 1943), último director del concierto (2016), lo dirigió también en 2006, cuando le faltaban 13 días para cumplir 63 años, y 2012.

El veteranísimo director francés Georges Prêtre (14 de agosto de 1924) dirigió dos veces el concierto, en 2008 (¡cuando tenía 83 años!) y en 2010, a los ¡85! Ni que decir tiene que ha sido el más viejo en dirigirlo.

El bonaerense Daniel Baremboim, nacido el 15 de noviembre de 1942, ha dirigido a la Filarmónica vienesa el 1 de enero de 2009, con 66 años, y en 2014.

El austríaco Franz Welser-Möst (Linz, 16 de agosto de 1960) dirigió en 2011, con 50 años, y 2013 a sus compatriotas de Viena.

Por orden de juventud en dirigir el concierto de Año Nuevo, la serie sería:

Dudamel (36), Krips (43), Krauss y Boskovsky (45), Maazel (49), Welser-Möst (50), Mutti (51), Mehta (53), Abbado (54), Kleiber (58), Janssons (63), Baremboim, Ozawa (66), Harnoncourt (71), Karajan (78) y Prêtre (83).

El programa de este 1 de enero de 2017 lo componen las siguientes obras:

Franz Lehár, marcha Nechledil de la opereta “Wiener Frauen” (Mujeres de Viena)

Émile Waldteufel, Los Patinadores (todo un clásico), vals, opus 183

Johann Strauss, Jr., “S’ gibt nur a Kaiserstadt, s’ gibt nur a Wien” (Sólo hay una ciudad imperial, sólo hay una Viena). Polka, op. 291.

Josef Strauss, Winterlust (Placer de invierno), polka rápida, opus 121

Johann Strauss, Jr., Mephistos Höllenrufe (Gritos o Llamadas de Mefistófeles desde el cielo) vals, opus 101

Johann Strauss, Jr., So ängstlich sind wir nicht! (¡No tenemos tanto miedo!), polka rápida, opus 413.

emile-waldteufel

Émile Waldteufel (1837-1915)

PAUSA

Franz von Suppé, obertura de la opereta “Pique Dame” (La dama de picas)

Carl Michael Ziehrer, Hereinspaziert! (¡Entra!) vals de la opereta “Der Schätzmeister” (El tesorero), opus 518

Otto Nicolai, Mondaufgang (Salida de la Luna) o coro de la Luna de la opereta Die lustigen Weiber von Windsor (The Merry Wives of Windsor = Las alegres comadres de Windsor).

Johann Strauss, Jr., Pepita-Polka, opus. 138, Rotunde-Quadrille, opus 360 y “Die Extravaganten” (Los extravagantes), vals, opus 205, dedicado a los caballos lipizzanos de la Escuela Española de Equitación de Viena.

Johann Strauss, sen., Indianer-Galopp (Galop indio), opus 111

Josef Strauss, “Die Nasswalderin” (La muchacha de Nasswald), polka mazurka, opus 267.

Johann Strauss, Jr., Auf zum Tanze! (¡Al baile!) polka rápida, opus 436,

Tausend und eine Nacht (Las mil y una noches), vals sobre temas de la opereta “Indigo y Tik-Tak, polka rápida, opus 365.

Como de costumbre, seguirán el vals An der schönen blauen Donau (Al bello Danubio azul) de Johann Strauss, hijo y la Marcha Radetzky de Johann Strauss, padre.

Deseamos, pues, a nuestros lectores que el año 2017 empiece bien, siga mejor y finalice óptimo, lleno de paz y tranquilidad de ánimo, de salud y trabajo. Y, fieles a la tradición, hacemos extensiva a los lectores la bendición que Dios indicó a Moisés para que la aplicara a los israelitas:

Εὐλογήσαι σε Κύριος καὶ φυλάξαι σε, ἐπιφάναι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε, ἐπάραι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δῴη σοι εἰρήνην.

 Benedicat tibi Dominus et custodiat te! Illuminet Dominus faciem suam super te et misereatur tui! Convertat Dominus vultum suum ad te et det tibi pacem!

El Señor te bendiga y te guarde; ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio; el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. (Números 6, 24-26)

Read Full Post »

heroyleandroalmamater

En nuestro anterior capítulo, y con ayuda de las notas de José Guillermo Montes Cala en su edición de Gredos, la expresión acabó con el olor a salitre = ἁλίπνοον ἔσβεσεν ὀδμήν = verso 265 del poema Hero y Leandro de Museo, y en general, de estos versos en los que Hero recibe a Leandro:

Desde el umbral en silencio se abrazó a su jadeante esposo, de cuyos cabellos aún goteaba la espuma de la mar, y lo condujo a lo más profundo de su alcoba, engalanada para una novia. Limpió toda su piel y ungió su cuerpo con aceite que olía a rosas y acabó con el olor a salitre. Y abrazada en el blanco lecho a su esposo, que aún jadeaba, pronunció palabras de amor conyugal:

Sin duda, estos versos se hacen eco de las típicas escenas homéricas de agasajo a un huésped (cf., por ejemplo, Odisea III, 464 ss.).

τόφρα δὲ Τηλέμαχον λοῦσεν καλὴ Πολυκάστη,

Νέστορος ὁπλοτάτη θυγάτηρ Νηληϊάδαο.

αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦσέν τε καὶ ἔχρισεν λίπ’ ἐλαίῳ,

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα,

ἔκ ῥ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος·

πὰρ δ’ ὅ γε Νέστορ’ ἰὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, ποιμένα λαῶν.

οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο,

δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· ἐπὶ δ’ ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄροντο

οἶνον οἰνοχοεῦντες ἐνὶ χρυσέοις δεπάεσσιν.

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·

 

En esto lavaba a Telémaco la bella Policasta, hija menor de Néstor Nelida. Después que lo hubo lavado y ungido con pingüe aceite, vistióle un hermoso manto y una túnica, y Telémaco salió del baño, con el cuerpo parecido al de los inmortales, y fue a sentarse junto a Néstor, pastor de pueblos. Asados los cuartos delanteros, retiráronlos de las llamas, y sentándose todos, celebraron el banquete. Varones excelentes se levantaban a escanciar el vino en áureas copas. Y una vez saciado el deseo de comer y de beber, Néstor, el caballero gerenio, comenzó a decirles.

telemacoynestorhoward

Telémaco y Néstor de Henry Howard

En concreto, para la acción de quitar el molesto olor a salitre del cuerpo de Leandro, cf. la similar acción de Idotea en Odisea IV, 445 s.:

ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα

ἡδὺ μάλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν.

nos puso en las narices una poca de ambrosía, la cual, despidiendo olor suave, quitó el hedor de aquellos monstruos (focas).

Las traducciones son de Luis Segalà.

Y abordamos ahora los versos 268 a 280 del poema Hero y Leandro de Museo del Gramático

 

«Νυμφίε, πολλὰ μόγησας, ἃ μὴ πάθε νυμφίος ἄλλος,

νυμφίε, πολλὰ μόγησας· ἅλις νύ τοι ἁλμυρὸν ὕδωρ

ὀδμή τ’ ἰχθυόεσσα βαρυγδούποιο θαλάσσης. 270

δεῦρο τεοὺς ἱδρῶτας ἐμοῖς ἐνικάτθεο κόλποις.»

Ὣς ἡ μὲν παρέπεισεν. ὁ δ’ αὐτίκα λύσατο μίτρην

καὶ θεσμῶν ἐπέβησαν ἀριστονόου Κυθερείης.

ἦν γάμος, ἀλλ’ ἀχόρευτος· ἔην λέχος, ἀλλ’ ἄτερ ὕμνων.

οὐ ζυγίην Ἥρην τις ἐπευφήμησεν ἀείδων, 275

οὐ δαΐδων ἤστραπτε σέλας θαλαμηπόλον εὐνὴν

οὐδὲ πολυσκάρθμῳ τις ἐπεσκίρτησε χορείῃ,

οὐχ ὑμέναιον ἄειδε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ.

ἀλλὰ λέχος στορέσασα τελεσσιγάμοισιν ἐν ὥραις

σιγὴ παστὸν ἔπηξεν, ἐνυμφοκόμησε δ’ ὀμίχλη 280

 

“Esposo, que tantas penas llevas pasadas, como ningún otro esposo ha padecido; esposo, que tantas penas llevas pasadas: más que de sobra has tenido en el agua salada y con el olor a pescado de la mar de ronco fragor. Ven aquí, descansa en mi regazo tus sudores.”

Así eran las palabras que ella pronunciara. Y él enseguida le soltó el cinto y sumergiéronse en los preceptos de una sincera Citerea. Hubo boda, pero sin bailes. Hubo lecho, pero sin himnos. A Hera conyugal nadie la ensalzó con su canto, ninguna antorcha dio su nupcial luz al techo, nadie dio los saltos sin cuento que en la danza se dan, no cantaban el himeneo padre y señora madre, sino que el Silencio les arregló la cámara nupcial, extendiéndoles un lecho a tiempo de consumar el matrimonio, y a la novia acicaló la Oscuridad.

 

heroyleandrodomenico_fetti

Hero y Leandro (1613-1621), óleo sobre tabla de 42 x 96 cm., de Domenico FettiKunsthistorisches Museum, Vienna.

  1. (Tantas penas llevas pasadas = πολλὰ μόγησας). Al igual que Odiseo (cf. Odisea V, 223).

εἰ δ’ αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,

τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θυμόν·

ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα

κύμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω.

Y si alguno de los dioses quisiera aniquilarme en el vinoso ponto, lo sufriré con el ánimo que llena mi pecho y tan paciente es para los dolores; pues he padecido mucho así en el mar como en la guerra, y venga este mal tras de los otros.

La traducción es de Luis Segalà.

  1. (De una sincera Citerea = ἀριστονόου Κυθερείης = 273)

Para el sentido del dificil ἀριστονόος (aristonoos), cf. Nono, Paráfrasis del Evangelio según San Juan XIX 183 s. (hablando sobre el agua y la sangre manadas del costado lanceado de Cristo):

ἀνὴρ δ᾿, ὅστις ὄπωπεν, ἑῷ πιστώσατο μύθῳ μαρτυρίην ἀτίνακτον· ἀριστονόοιο δὲ κείνου ἴδμεν ὅτι ζαθέη καὶ ἐτήτυμος ἔπλετο φωνή.

Y el hombre, que lo vio, testimonió con su palabra un testimonio firme y de este hombre sincero sabemos que su palabra es sagrada y verdadera.

El texto de san Juan 19, 35, es:

καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[ς]ητε.

El que lo vio lo atestigua y su testimonio es fidedigno; sabe que dice la verdad, para que creáis vosotros.

Italy, Lombardy region, Como, Church of Sant Abbondio, apse. Life of Christ, detail - Crucifixon, fr

Vida de Cristo (detalle: crucifixión), iglesia de San Abbondio, ábside; Como, Lombardía, Italia

Hero resulta convincente (vv. 268-271), porque ella ama de veras a Leandro (v. 267), asi que ahora la reaccion amorosa del joven es inmediata (v. 272). Aquí, lógicamente, “Citerea” es una metonimia por “amo”, como ya lo era “Afrodita” en el v. 182.

  1. (Hubo boda, pero sin bailes = ἦν γάμος, ἀλλ’ ἀχόρευτος). Descripciones muy similares a ésta de los versos 274-280 pueden leerse en Antología Palatina VII, 188 (Antonio Talo):

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΛΛΟΥ

Δύσδαιμον Κλεάνασσα, σὺ μὲν γάμῳ ἔπλεο, κούρη,

ὥριος, ἀκμαίης οἷά τ᾿ ἐφ᾿ ἡλικίης

ἀλλὰ τεοῖς θαλάμοισι γαμοστόλος οὐχ ῾Υμέναιος

οὐδ᾿ Ἥρης ζυγίης λαμπάδες ἠντίασαν,

πένθιμος ἀλλ᾿ ᾿Αίδης ἐπεκώμασεν, ἀμφὶ δ᾿ ᾿Ερινὺς

φοίνιος ἐκ στομάτων μόρσιμον ἧκεν ὄπα·

ἤματι δ᾿ ᾧ νυμφεῖος ἀνήπτετο λαμπάδι παστάς,

τούτῳ πυρκαΐῆς, οὐ θαλάμων ἔτυχες.

Desdichada Cleanasa, tú alcanzaste el matrimonio, virgen, madura, en la plenitud de tu edad. Pero a tus esponsales no acudieron ni Himeneo el que prepara las bodas, ni las lámparas de Hera Zygia, sino que irrumpió el lúgubre Hades y con él la sangrienta Erinis entonó el canto fúnebre. El día en que la cámara nupcial se iluminó con las antorchas, no te tocó en suerte el tálamo, sino la pira.

antologiapalatina

Read Full Post »

hero-and-leander-robin-monroe

Hero y Leandro de Robin Monroe (FineArtAmerica)

Analizábamos en nuestro anterior capítulo la expresión ἀσθμαίνοντα νυμφίον (a su jadeante esposo) de los versos 266-267 del poemita Hero y Leandro de Museo y establecíamos, con ayuda de las notas de José Guillermo Montes Cala, en su edición de Gredos, un paralelismo con Heroidas XVIII 103-116.

Pues bien, también hay ecos en Heroidas XIX, 60-64:

Bracchia nunc umeris umida ferre meis,

nunc dare quae soleo, madidis velamina membris,

pectora nunc nostro iuncta fovere sinu

multaque praeterea linguae reticenda modestae

quae fecisse iuvat, facta referre pudet.

 

Porque me parece que te veo nadando ya cerca, y ahora creo que echas tus brazos mojados a mis hombros, ahora creo que te pongo el mismo manto de siempre por tu cuerpo empapado, ahora creo que en tu seno calientas mi pecho; y muchas más cosas que tiene que callar una lengua pudorosa, cosas que da gusto hacer, pero da vergüenza contar.

 

Y en XIX 189 y siguientes:

Dummodo pervenias excussaque saepe per undas

inicias umeris bracchia lassa meis.

Sed mihi, caeruleas quotiens obvertor ad undas,

nescio quid pavidum frigore pectus habet.

Nec minus hesternae confundor imagine noctis,

quamvis est sacris illa piata meis.

Namque sub aurora iam dormitante lucerna

somnia quo cerni tempore vera solent,

stamina de digitis cecidere sopore remissis

collaque pulvino nostra ferenda dedi.

hero-nadando

Con tal de que llegues aquí y me eches al cuello los brazos cansados de tanto agitar el mar. Pero a mí cada vez que me pongo frente al azul de las olas un no sé qué espantoso me sobrecoge y me hiela el pecho. No menos me preocupa la visión de ayer por la noche, aunque la he expiado con sacrificios. Era casi al amanecer, cuando ya la lámpara dormitaba, en ese momento en que aparecen los sueños verídicos; las hebras se me cayeron de entre las manos, rendidas por el sopor, y deje que en la almohada se recostase mi cuello

La traducción es de Ana Pérez Vega, en Gredos.

Con este pasaje de los versos 260 y siguientes tiene también muchas afinidades Antología Palatina IX, 362, 7 ss., donde se describe cómo Aretusa recibe a un exhausto Alfeo.

ἡ δέ σε κεκμηῶτα καὶ ἀσθμαίνοντα λαβοῦσα,

φῦκος ἀποσμήξασα καὶ ἄνθεα πικρὰ θαλάσσης

χείλεα μὲν στομάτεσσι συνήρμοσεν· οἷα δὲ νύμφη

νυμφίον ἀμφιχυθεῖσα περίπλοκον ἡδέι δεσμῷ

κείμενον ἐν κόλποισιν ᾿Ολύμπιον εὔνασεν ὕδωρ…

καὶ φονίῃ ῥαθάμιγγι λιβὰς κατεκίρνατο πηγή,

οὐδὲ Συρακοσίης ἔτι σοι μέλεν ἵμερος εὐνῆς

πορφυρέῃ δ᾿ἀνέκοπτες ὕδωρ πεπιεσμένον αἰδοῖ

φειδόμενος καὶ πόντον ὁμοῦ καὶ λέκτρα μιῆναι.

Πολλάκι δ᾿ εὐναίων ὀάρων βεβιημένος ὁρμῇ

αὐτὴν ἐς φιλότητα χυτῆς ἀλόχοιο περήσας

ἑστήκεις ἄχραντον ὁρῶν ᾿Αρεθούσιον ὕδωρ

ἡ δέ σε παπταίνουσα Πελωριάδος κατὰ πέτρης

δάκρυσι κυμαίνοντα, κατοικτείρουσα καὶ αὐτὴ

εὐειδὴς ᾿Αρέθουσα φίλους ἀνεκόπτετο μαζούς,

καὶ δρόσος οἷα ῥόδοισιν ἐτήκετο· μυρομένῳ δὲ

Πισαίῳ ποταμῷ Σικελὴ προσεμύρετο πηγή.

οὐδὲ Δίκην ἔλαθεν πανδερκέα φοίνιος ἀνὴρ

῾Ελλάδος ἀμώων ἄγαμον στάχυν, ᾧ ἔπι πολλαὶ

ἡρώων ἄλοχοι, μινυώρια τέκνα τεκοῦσαι

μαψιδίως, ὠδῖνας ἀνεκλαύσαντο γυναῖκες …

 

fuentearetusa

 Fuente de Aretusa (Siracusa)

Y ella acogiéndote agotado y jadeante, tras limpiar las algas marinas y flores salobres del mar, sus labios contra los tuyos unió; y como una novia apretando tu corriente de Olimpia en la dulce unión de su abrazo, te calma para que duermas tendido en su seno… Y tu límpida fuente fue manchada por gotas de sangre y ya no más se llenó tu corazón con el deseo de un amor siracusano. Pero tú retuviste las aguas, reprimido por una sonrojante vergüenza, evitando manchar el tálamo y el mar; sí, a menudo arrastrado por el ardor del encuentro íntimo, hubieras cruzado el mar hacia tu amada líquida novia, pero te detuviste al ver las puras aguas de Aretusa. Y ella observándote surgir entre lágrimas de la roca Peloria, se hubiera apiadado de ti. Y ella, la bella Aretusa, se golpeaba los tiernos pechos, y se derretía como el rocío en las rosas. Y la fuente sícula respondía con un lloroso lamento a las lágrimas del río de Pisa. Pero no escapó a los ojos de la Justicia que todo lo ve, aquel hombre asesino que segó la virgen cosecha de Grecia, por la que tantas esposas de héroes lloraron por los hijos de efímera vida cuyos dolores de parto habían sufrido en vano.

picart-alfeo-y-aretusa

Grabado de Bernard Picart (1673 – 1733) que representa a Alfeo intentando capturar a Aretusa.

4. (Acabó con el olor a salitre = ἁλίπνοον ἔσβεσεν ὀδμήν = 265). Cf. el recibimiento de Helena a Paris en Coluto, 254 ss.

Aquí está Coluto, El rapto de Helena, 254 y siguientes:

ἡ δὲ φιλοξείνων θαλάμων κληῖδας ἀνεῖσα

ἐξαπίνης Ἑλένη μετεκίαθε δώματος αὐλὴν

καὶ θαλερῶν προπάροιθεν ὀπιπεύουσα θυράων

ὡς ἴδεν, ὣς ἐκάλεσσε καὶ ἐς μυχὸν ἤγαγεν οἴκου

καί μιν ἐφεδρήσσειν νεοπηγέος ὑψόθεν ἕδρης

ἀργυρέης ἐπέτελλε: κόρον δ᾽ οὐκ εἶχεν ὀπωπῆς

ἄλλοτε δὴ χρύσειον ὀισαμένη Κυθερείης

κοῦρον ὀπιπεύειν θαλαμηπόλον—ὀψὲ δ᾽ ἀνέγνω,

ὡς οὐκ ἔστιν Ἔρως: βελέων δ᾽ οὐκ εἶδε φαρέτρην—

πολλάκι δ᾽ ἀγλαΐῃσιν ἐυγλήνοισι προσώπων

παπταίνειν ἐδόκευε τὸν ἡμερίδων βασιλῆα:

ἀλλ᾽ οὐχ ἡμερίδων θαλερὴν ἐδόκευεν ὀπώρην

πεπταμένην χαρίεντος ἐπὶ ξυνοχῇσι καρήνου.

elraptodehelenacoluto

Helena descorrió de repente los cerrojos de sus hospitalarias habitaciones y salió al patio del palacio; y observó delante de las puertas al joven y, nada más verlo, lo llamó y lo condujo al fondo del palacio y lo invitó a sentarse sobre un asiento de plata recién construido. Y no se saciaba de mirarlo, creyendo a veces ver en el al áureo hijo de Citerea, el protector del tálamo; pero en seguida se dio cuenta de que no se trataba de Eros; pues no observó la aljaba con las flechas. Otras muchas veces, por la belleza de su rostro de hermosos ojos, le parecía estar mirando al rey de las viñas; pero no distinguía el abundante fruto de las vides desparramado por su gracioso cuello.

La traducción es de Emilio y Manuel Fernández-Galiano, en Gredos.

coluto-gredos

Read Full Post »

Older Posts »